Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kompetansesentre

Kompetansessenter

I Norge har vi ulike kompetansesenter som har spesialisert seg på ulike sykdommer og/eller syndromer. De forskjellige sentrene er listet nedenfor.

Barnas språksenter

Senteret har logopeder rundt omkring Oslo-området. Senteret er gode på barn med store sammensatte vansker når det kommer til spising, sikling og talespråket. For å få bistand fra dem, ta kontakt med en av logopedene du finner i oversikt på deres hjemmeside. Legehenvisning eller vedtak fra HELFO trengs før de kan begynne å jobbe med barnet 

Hjemmesiden til senteret finner du her.

Ernæringsteamet på OUS

Ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har man et nasjonalt kompetanseteam for barn med behov for parenteral ernæring på barnemedisinsk sengepost 6 ved Ullevål sykehus. De har ansvar for å følge opp barn som for eksempel får hjemmeparenteral ernæring.

Mer informasjon om teamet finner du her.

Frambu

Dette er landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og ligger i Siggerud i Nordre Follo kommune. De samler og utvikler kunnskap om lite kjent og sjeldne diagnoser. De er også med på å spre relevant informasjon til pasienter, pårørende og fagmiljøer.

Hvert år arrangerer de kurs og leirer for diagnoseinnhaver og deres pårørende. Frambu er et lavterskeltilbud, som vil si at du ikke trenger henvisning for å ta kontakt.

Aktuelle diagnoser som Frambu har ansvar for finner du på deres hjemmeside. Hjemmesiden til Frambu finner du her.

Glenne

Dette er et regionalt senter for Autisme og er organisert under Sykehuset i Vestfold. Dette er et regionalt kompetansesenter, og er derfor for pasienter i helseregionen sør-øst.

Hjemmesiden til senteret finner du her.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser (NKSD)

NKSD består av 9 ulike kompetansesenter rundt om i Norge og er lokalisert ved Oslo Universitetssykehus. Du kan gå inn på Helsenorge sin hjemmeside for å finne ut hvilket av de 9 kompetansesenter din sjeldne diagnose hører inn under her. 

Hjemmesiden til kompetansesenteret finner du her.

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Tjenestens finner du ved Oslo Universitetssykehus. Deres mål er å bygge opp og spre informasjon om optimalisert spiseutvikling for barn som har spisevansker. Målet for tjenesten er å sikre barna et godt tverrfaglig tilbud som dekker utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging. Tjenesten er for både pasienter, foresatte, helsepersonell og andre faggrupper som jobber med habilitering av barn.

Fastlege eller lokalt sykehus må henvise barnet ditt.

Hjemmesiden til kompetansetjenesten finner du her.

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn

Tjenesten ligger under Oslo universitetssykehus og er etablert for å bygge opp kunnskap, og spre kompetanse på diagnostikk og behandling av solide svulster hos barn. Solide svulster er svulster som er lokalisert som faste kreftsvulster.

Hjemmesiden til kompetansetjenesten finner du her.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Tjenesten ligger på St Olavs Hospital i Trondheim. Tjenesten skal inneha og formidle informasjon om tiden før, under og etter svangerskap hvor man har revmatiske sykdommer. Både pasient og helsepersonell kan ringe tjenesten for veiledning

Hjemmesiden til kompetansetjenesten finner du her.

Nasjonalt senter for fostermedisin

Senteret er lokalisert på St. Olavs Hospital i Trondheim og de driver med diagnostikk og behandling under svangerskap, hvor fosteret er syk. De gir blant annet blodtransfusjoner til fosteret, drenering av væskeansamlinger og palliativ behandling for foster. Gravide kan henvises til tjenesten, men de kan også ta direkte kontakt hvis den gravide ønsker det.

Hjemmesiden til senteret finner du her.

Nevromuskulært kompetansesenter

Senteret ligger i Tromsø, under UNN og jobber for at mennesker med arvelige, nevromuskulære sykdommer skal få et individuelt, godt og helhetlig tilbud. Henvisning sendes av lokalt sykehus eller fastlege.

Hjemmesiden til senteret finner du her.

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF)

Dette er et nasjonalt senter lokalisert i Oslo for pasienter med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi (PCD) og Shwachman-Diamond syndrom (SDS).

Sentret har som mål at personer med disse diagnosene får en likeverdig tilgang til et tjenestetilbud opp mot sine diagnoser, og gode helsetjenester gjennom hele livet.

Hjemmesiden til NSCF finner du her.

Senter for sjeldne diagnoser

Dette er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter som ligger under Oslo Universitetssykehus. De tilbyr informasjon, rådgivning og kurs om sjeldne diagnoser. Disse tjenestene er rettet mot diagnoseinnhaver, pårørende og fagpersoner. Dette senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger derfor ikke henvisning for å ta kontakt med dem.

For å se aktuelle diagnoser som senteret jobber med finner du en fullstendig oversikt på deres hjemmeside

Hjemmesiden til senter for sjeldne diagnoser finner du her.   

Signo kompetansesenter

Hovedkontoret til Signo ligger på Nordstrand i Oslo. Senteret har tjenester til mennesker med hørselshemming, døve og de med døvblindhet på vegne av det offentlige. De tar imot pasienter fra hele landet og er en rådgivende tjeneste, samt arrangerer kurs og konferanser for aktuelle personer.

Hjemmesiden til kompetansesenteret finner du her.

SSE

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ligger i Sandvika og tar imot pasienter fra hele landet som har en epilepsi som er vanskelig å behandle. Du trenger henvisning fra fastlege eller lokalt sykehus for å få vurdert et opphold på spesialsykehuset.

Hjemmesiden finner du her.

Statped

Statped er et kompetansesenter som er lokalisert i Holmestrand, men har hele landet som arbeidsplass. De har spesialpedagogisk spisskompetanse på mange fagområder innen kommunikasjon og ulike diagnoser. For eksempel ADHD, Tourettes syndrom, tegnspråk, ASK, Leppe-kjeve-gane spalte, hørselstap og Autisme. (se fullstendig liste på deres hjemmeside)

Hjemmesiden finner du her.

Sunnaas

Dette er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for mennesker som har gjennomgått komplekse funksjonstap etter sykdom og skade og ligger i Bjørnemyr kommune. For å få plass her må det sendes en henvisning fra for eksempel fastlege eller lokalt sykehus.

For å få et opphold på Sunnaas må man ha rehabiliteringstilbud i kommunen som ikke fører frem

Hjemmesiden finner du her.

Søk