Søk
Lukk denne søkeboksen.

Individuell plan (IP)

IP Plan koordinator utvikling

IP står for Individuell plan og er et felles verktøy på tvers av fagområder og instanser. Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få laget en individuell plan. IP beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at barnet får en helhetlig oppfølging. Planen skal være basert på behovene til barnet og familien, og det som er viktig for dere.

Med individuell plan har man også rett til en koordinator som leder planarbeidet.
Koordinator kan dere lese mer om her.

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når barn og unge har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet.

Med tjenester fra kommunen menes koordinerende enhet, barnehage, skole, BPA, støttekontakt, avlastning, bolig og andre kommunale tjenester.
Med tjenester fra spesialisthelsetjenesten menes oppfølging på sykehuset, barne- og ungdomspsykiatri, ortopedisk oppfølging, barne- og ungdomshabiliteringen og andre instanser definert som spesialisthelsetjenesten.

Formålet med IP og koordinator er ifølge forskriften å:

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Individuell opplæringsplan (IOP), individuell utviklingsplan (IUP) behandlingsplaner, treningsprogrammer og lignende, kan være deler av den individuelle planen.

Den individuelle planen kan være digital og hvem som skal ha tilgang bestemmer personen/pårørende som har planen. Noen steder i landet har ikke tilgang til digital IP men det skal fortsatt bestemmes av personen/pårørende hvem som skal få den tilsendt via post.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og utforming av tjenestetilbudet.

Digital IP

Som forelder kan du bruke planen til å oppdatere instansene som deltar i den på hva som er nytt, utvikling osv. Du kan også sende meldinger internt i planen, lagre møtereferater, epikriser og annen viktig dokumentasjon. Planen bør også brukes aktivt av de andre instansene for å ha funksjon, men vi ser at det er svært variabelt hvordan dette fungerer i praksis.

Papirversjon av IP

Denne skal oppdateres ved forandringer og behov. Hvis man har ansvarsgruppemøte er det naturlig å oppdatere planen da. Du kan alltid be om å få legge til informasjon eller forandre på planen og koordinator skal da sørge for å sende den oppdaterte planen til de andre involverte.

Greit å vite

  • Planen skal bare opprettes dersom personen selv eller foreldrene ønsker det.
  • Vi anbefaler alle med barn med flere tjeneste- og hjelpebehov å få seg IP.
  • Helsepersonell har plikt til å melde fra til kommunen om behov for individuell plan.
  • Foreldre kan ta initiativet til å få laget en individuell plan.
  • Det skal tilbys koordinator selv om man takker nei til individuell plan.
  • Du velger selv om en eller flere instanser ikke skal få tilgang til oppdatert IP.

Lovverk og retningslinjer

Lovdata

Forskrift

Helsedirektoratets veileder

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk