Søk
Lukk denne søkeboksen.

Koordinator

koordinator kommune barn og unge sykdom funksjonsvariasjon

Når barn og unge har behov for langvarige og sammensatte tjenester innen helse og omsorg, har de rett på koordinator. En koordinator har ansvar for oppfølging, samkjøring mellom ulike instanser, sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud, samt koordinering av tjenestetilbudet i kommunen og på tvers av instansene som er involvert. Å koordinere betyr «å få til å virke sammen».

Formålet med koordinator

 • sikre at barn/ungdom får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • sikre barn/ungdom medvirkning og innflytelse
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og barn/ ungdom og deres familier, evt. andre pårørende
 • styrke samhandlingen mellom de som yter/tilbyr tjenester på tvers av fag, nivåer og sektorer

En skiller gjerne mellom koordinator oppnevnt i kommunen og koordinator oppnevnt i spesialisthelsetjenesten. Koordinatorene har litt ulike roller. Koordinator i spesialisthelsetjenesten har ansvar for å koordinere internt under oppholdet, og eksternt med de som skal følge opp etter utskrivning. Koordinator i spesialisthelsetjenesten skal være helsepersonell. Kommunen har plikt til å tilby koordinator dersom barnet/ungdommen mottar, eller skal motta tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Eksempler på koordinators oppgaver i spesialisthelsetjenesten

 • følge opp pasienten og sikre samordning av tilbudet under institusjonsoppholdet
 • samhandle med kontaktlege om pasienter som har fått oppnevnt dette
 • samhandle med tjenesteytere utenfor institusjonen
 • melde om behov for individuell plan til koordinerende enhet i kommunen
 • sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan i samarbeid med koordinator i kommunen
 • initiere samarbeidsmøter med kommunen eller andre som skal følge opp etter utskrivning

Eksempler på koordinators oppgaver i kommunen

 • sikre informert samtykke fra personen til oppstart av planprosess og informasjonsutveksling
 • legge til rette for at personen deltar i arbeidet
 • avklare ansvar og forventninger
 • sikre god informasjon og dialog med personen og pårørende, gjennom hele prosessen
 • sikre helhetlig kartlegging med utgangspunkt i personens mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, herunder med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret, samt med relevante tjenesteytere i andre sektorer
 • sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • sikre felles forståelse av målene i planprosessen
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til individuell plan og koordinering
 • følge opp, evaluere og oppdatere plandokumentet
 • følge opp og evaluere arbeidsprosessen

Hvordan få en koordinator?

Dette må søkes om hos kommunen du bor i. Kommunens forvaltningsenhet/bestillerkontor/tildelingskontor (kjært barn har mange navn!) er riktig plass å henvende seg når man trenger koordinator. Mange kommuner har også elektroniske søknadsløsninger på nettsiden sin.

Det er viktig å huske på dokumentasjon fra barnets lege, ev. andre fagmiljø/instanser som følger barnet, og en oversikt over alle instanser som er involvert i forbindelse med barnets oppfølgings- og hjelpebehov.

Man må ikke ha individuell plan for å ha rett på koordinator.

Lovverk og retningslinjer verdt å merke seg

Nasjonal veileder

Helse og omsorgstjenesteloven § 7-2 – Koordinator

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a. Koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Søk