Koordinator veiledning kommune hjelp

KOORDINATOR

Når barn og unge har behov for langvarige og sammensatte tjenester innen helse og omsorg, har de rett på koordinator. En koordinator har ansvar for oppfølging, samkjøring mellom ulike instanser, sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud, samt koordinering av av tjenestetilbudet i kommunen og på tvers av instansene som er involvert. Å koordinere betyr «å få til å virke sammen».

Formålet med koordinator er ifølge forskriften å:

 • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Det er koordinerende enhet i kommunene som har ansvar for koordineringstilbudet. Det er de som gir opplæring og veiledning til koordinator. Koordinators oppgaver anses som helsehjelp.

Hvordan få en koordinator?

Dette må søkes om hos kommunen du bor i. Kommunens tjeneste- og koordineringskontor/søknadskontor/bestillerkontor (kjært barn har mange navn) er riktig plass å henvende seg når man trenger koordinator. Mange kommuner har også elektroniske søknadsløsninger på nettsiden sin.

Det er viktig å huske på dokumentasjon fra barnets lege, evt. andre fagmiljø/instanser som følger barnet, og en oversikt over alle instanser som er involvert i forbindelse med barnets oppfølgings- og hjelpebehov.

Greit å vite: Man må ikke ha individuell plan for å ha rett på koordinator.

Hva kan en koordinator hjelpe med?

Ifølge nasjonal veileder skal en koordinator hjelpe til med følgende:

 • sikre informert samtykke fra pasient og bruker til oppstart av planprosess og informasjonsutveksling
 • legge til rette for at pasient, bruker og eventuelt pårørende deltar i arbeidet
 • avklare ansvar og forventninger
 • sikre god informasjon og dialog med pasient og bruker, og eventuelt pårørende, gjennom hele prosessen
 • sikre helhetlig kartlegging med utgangspunkt i pasient og brukers mål, ressurser og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, herunder med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret, samt med relevante tjenesteytere i andre sektorer
 • sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med individuell plan
 • sikre felles forståelse av målene i planprosessen
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til individuell plan og koordinering
 • følge opp, evaluere og oppdatere plandokumentet
 • følge opp og evaluere arbeidsprosessen

Realiteten er likevel (dessverre) ofte en helt annen.
I kommunene havner koordinatorstillingene ofte på toppen av en allerede 100% stilling – de har rett og slett ikke nok tid. Kommunal koordinator har heller ikke tilgang til barnets plan og oppfølging i spesialisthelsetjenesten eller andre statlige tjenester (som f.eks. NAV, ortopedisk verksted, spesialisttannlege osv.). De har per i dag ikke de digitale verktøyene som trengs for å kunne koordinere på tvers av instansene som følger barnet. Det aller meste av koordineringsjobben faller derfor uunngåelig og uheldigvis på foreldrene, selv om koordinatorene gjerne ønsker å gjøre det de kan.

Løvemammaene er aktive i arbeidet med å forbedre koordinatorfunksjonen. Vi er delaktige i et nyoppstartet prosjekt i regi av regjeringen og HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) som dere kan lese mer om her.
I tillegg har vi komitéer i organisasjonen som jobber spesifikt med koordineringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og som også gir innspill og deltar i prosjekter i samarbeid med det offentlige.
Vi er derfor optimistiske til at koordinatorrollen er noe som i løpet av de neste årene vil kunne forbedres betraktelig og faktisk bli et reelt hjelpemiddel i hverdagen med syke og funksjonshemmede barn.

Litt lovverk og retningslinjer verdt å merke seg:

I nasjonal veileder finner dere nyttig informasjon om koordinatorrollen.

§ 21 Koordinator i kommunen

«For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf. helse- omsorgstjenesteloven § 7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.»Les mer her: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Rull til toppen
menu not selected