Søk
Lukk denne søkeboksen.

Sivilombudsmannen

Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage.

Når kan jeg klage?

Før du klager til Sivilombudsmannen skal forvaltningen få mulighet til å ordne opp og ta et endelig standpunkt i saken din. Du må derfor ha benyttet alle klagemuligheter som finnes i forvaltningen. Det betyr at en klage som gjelder et kommunalt vedtak, først må behandles av Statsforvalteren.

Når forvaltningen har tatt endelig stilling til spørsmålene saken gjelder, kan du klage til Sivilombudsmannen.

Husk at du må klage til Sivilombudsmannen innen det har gått ett år fra det endelige vedtaket i saken din ble fattet. Gjelder klagen din sen saksbehandling eller mangel på svar, kan du klage mens saken fortsatt er inne til behandling, men du må ha purret først. Purringen må være skriftlig og legges ved i din klage til Sivilombudsmannen.

Hva kan jeg klage på?

Sivilombudsmannen vurderer klager som gjelder kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. Klagesakene omfatter de fleste rettsområder som behandles av det offentlige:

 • Plan- og bygg
 • Trygd og pensjon
 • Helse og omsorgstjenester
 • Sosialhjelp og barnevern
 • Tilsettingssaker
 • Kommunikasjon
 • Skatter og avgifter
 • Utlendingssaker
 • Offentlighet og innsyn
 • Politi og påtale
 • Næring, landbruk og reindrift
 • Kriminalomsorg

I tillegg behandler ombudsmannen en rekke klager på lang behandlingstid og manglende svar.

Hva kan jeg ikke klage på?

Selv om Sivilombudsmannen kan undersøke de fleste typer forhold som behandles av offentlig forvaltning, er det noen saker ombudsmannen ikke kan behandle:

 • domstolenes avgjørelser, samt avgjørelser som kan bringes direkte inn for domstolene ved klage eller anke
 • saker som Stortinget har tatt standpunkt til
 • avgjørelser truffet i statsråd
 • uenigheter mellom privatpersoner, for eksempel tvister i naboforhold eller private kontraktsforhold
 • tilfeller hvor det offentlige ikke utøver offentlig myndighet, men opptrer som en privat part
 • saker avgjort av kommunestyre eller fylkesting (noen unntak)

Egner min klage seg for Sivilombudsmannen?

Sivilombudsmannen er et kontrollorgan som selv avgjør hvilke saker som tas til behandling. Enkelte spørsmål er lite egnet for behandling og uttalelse fra ombudsmannen. Disse sakene kan omfatte:

 • konflikter mellom privatpersoner og forvaltningen hvor det er uenighet om de faktiske forholdene, eller hvor befaring er viktig for utfallet
 • skjønnsmessige og faglige vurderinger gjort av forvaltningen
 • saker der parter har behov for en rettslig bindende avgjørelse

Se også klage på vedtak.

Søk