Søk
Lukk denne søkeboksen.

Universell utforming

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Dette innebærer at personer med funksjonsvariasjoner skal kunne komme seg enkelt inn i og rundt i alle offentlige bygg, uteområder og parker, lekeplasser, kollektivtransport og generelt kunne ferdes trygt og selvstendig rundt i samfunnet. Det er grunnleggende viktig å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med funksjonsvariasjoner knyttet til syn, hørsel, bevegelse og forståelse. Universell utforming er kritisk for å sikre likestilling og tilgjengelighet for alle.

På våren i 2021 la regjeringen frem en veileder i universell utforming som peker på hvordan planlegging kan bidra til universelt utformet samfunn. Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi har alle et ansvar for å bidra til et likestilt og likeverdig samfunn der alle kan være med. Det handler om at disse verdiene ligger som et premiss; før tankene er tenkt, før planene er lagt og før strekene er tegnet. Konseptet skal bygges på og hegne om inkludering og likeverd. For alle. Kort og godt.

Krav til bygninger og konstruksjoner

Det er egen forskrift om tekniske krav til byggverk, og forskriften stiller krav til at hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel lysforhold, lydforhold og innemiljø. Krav om universell utforming gjelder byggverk for publikum og arbeidsbygning (kap 12 i veiledningen til TEK17). Eksempler på bygninger for publikum er kulturhus, kino, offentlig kontor, legekontor, butikk, overnattingsbygg, stasjonsbygning og lignende. Anlegg og konstruksjoner kan være sportsarena, bensinstasjon, brygge, bro, utsiktsplattform, utendørs badeanlegg og lignende.

Krav til IKT-løsninger

IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, apper og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket. Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsvariasjon og utdanningsnivå. Ved å gi rom for mangfoldet, bidrar en til selvbestemmelse deltakelse på like vilkår.

Lek og kultur

Løvemammaene savner fritidsaktiviteter og lekeplasser tilrettelagt for barn og foreldre med funksjonsvariasjoner, herunder også fornøyelsesparker og kulturopplevelser. Våre barn er en gruppe som ofte blir glemt i planlegging og utforming, og som derfor ofte blir tilskuere til leken i stedet for deltakere. Dette på tross av at lovgivningen om at det skal legges vekt på universell utforming slik at arealet er tilgjengelig for alle, særlig barns behov for leke og oppholds/uteareal.

Det finnes i dag nesten ikke lekeplasser med ett eneste lekeapparat tilpasset barn i f.eks. rullestol, selv ikke i skolegårdene er lekeapparater tilrettelagte. Det er ikke godt nok å bare sikre tilgang, med fine stier og lave fortau slik at barna kommer helt frem til lekene. Det hjelper lite når barna deretter kun kan sitte passive å se på alle de andre barna som leker fordi de ikke kommer seg opp i borgen, sklia eller dissa. Barn som har funksjonsvariasjoner, har behov for det samme som mange andre barn; følelse av mestring, glede ved å sanse, leke og være rundt andre.

Behovet for universell utforming gjelder for øvrig ikke bare barn som sitter i rullestol, eller som har andre funksjonsvariasjoner, men også foreldre som sitter i rullestol og som ikke kan leke med barna sine.

Det er også stor variasjon i kommunenes kompetanse om universell utforming og hvordan dette feltet ivaretas i planlegging av byer og tettsteder. 

Lovverk og retningslinjer

Lov om universell utforming

Veileder i universell utforming

Veikart Universelt utformet nærskole 2030

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

uutilsynet

Søk