Søk
Lukk denne søkeboksen.

Smertebehandling av barn

smertebehandling hos barn, barn, smerter, barnepalliasjon, alvorlig syke barn

Dersom barnet ditt plages av smerter, er det viktig å få hjelp til å håndtere det. Hvis du som forelder er urolig for barnets smertetilstand, er det viktig å bli tatt alvorlig i din bekymring. Smerteuttrykk skal observeres og tolkes. Det kan være lett å undervurdere eller feiltolke uttrykkene barnet gir, slik at det krever en grundig gjennomgang for å tydelig avklare om barnet har smerter som krever behandling. 

Smertebehandling av barn er et eget fagfelt. Smerteklinikker er oftest knyttet til offentlig sykehus, men kan også i noen tilfeller være en tverrfaglig privat klinikk. 

Ved smerteklinikker arbeider tverrfaglige team om behandlingen av smertetilstanden. Barn som har oppfølging av smerteklinikker, kan få oppfølging poliklinisk, men også når de er inneliggende på sykehus om det er behov. 

Det er viktig å vite at barn kan uttrykke opplevelser av smerter verbalt og ikke-verbalt. Det betyr at det ikke bare er åpenbar smerteopplevelse, gråt og uttrykt direkte ubehag som skal være med i vurderingen, men alle aspekter av barnets fremtoning. Ulike smerteskalaer og særlig ikke-verbale skåringskjemaer for måling av smerte, er gode redskaper til å undersøke i hvilken grad et barn er preget av smerte. Slike skjemaer kan fås ved sykehuset eller kan lastes ned fra nettet. Det er gjerne hensiktsmessig at flere parter som kjenner barnet godt vurderer barnet uavhengig av hverandre, og fyller ut disse skjemaene. Da får man målt opplevelse av barnets smerteuttrykk fra ulike perspektiv slik som foreldre, fra barnehage, skole, assistenter osv. som samlet gir verdifull informasjon.

Her kan dere laste ned smerteskåringsskjemaer:

Under Helfo er det spesifisert hvilke leger som kan foreskrive smertepreparater, og regelverk for ulike type preparatform (tablett, infusjonsvæske, plaster osv.). Det handler også om døgndose totalt, og om smertetilstanden er avklart eller uavklart.

Refusjonskoder for smertebehandling deles inn i:

 • langvarig smerte
 • palliativ behandling
 • kreftrelatert behandling

Det er lege som sender søknad til Helfo for refusjon av opioider, og søknaden skal inneholde opplysninger om: 

 • preparat og døgndose
 • aktuell diagnose som behandles
 • om smertetilstanden er avklart eller uavklart
 • om det er nevropatisk (nerve/hjerne) eller nociceptive (vev) smerter
 • hva som er forsøkt av behandling av smerter hittil
 • at faren for avhengighet er vurdert
 • behandlingsplan
 • smerteanalyse  

Kontakt barnets lege for å drøfte hjelp til smertelindring.

Nyttige linker:

Norsk Barnesmerteforening

Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn

Helfo

Smertebehandling av barn (omtale av retningslinjer)

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Søk