Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tegnspråk

tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

Norsk tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Norsk tegnspråk er det som kalles et gestuelt-visuelt språk, det betyr at en må bruke synet for å forstå tegnspråk. 

For å formidle et budskap på tegnspråk må en bruke synlige bevegelser både med hendene, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Tegnspråkene er uavhengige av hørsel da de ikke omfatter et lydsystem. Fordi tegnspråkene er visuelle språk, utnytter de muligheten til å gjengi og vise tings posisjoner, bevegelser og egenskaper gjennom hendenes form og bevegelse foran kroppen i kombinasjon med hodet og ansiktets uttrykk og bevegelser.

Opplæring i tegnspråk for foreldre

Det er lurt å starte tidlig med opplæring i tegnspråk, men det er aldri for sent å begynne!

«Se mitt språk» er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemming.  

Kurset fokuserer på barnets tospråklige tilhørighet og er ment for å bryte språkbarrieren i familien. Opplæringen gis i form av 2 til 4 kursuker per år fram til barnet er 16 år. 

Det er PPT som er en innsøkende instans. Søknaden sendes til Statped og den finner du her

Har barnet i tillegg en psykisk utviklingshemming så kan man søke om å få gå på «Se mitt Språk» ved Signo skole og kompetansesenter i Andebu (Viken). De har tilbud om deltidsopplæring for barnet i samme tidsrom som foreldre og søsken er på tegnspråkopplæringen. Søknad sendes da direkte til Signo fra PPT. Mer info om tilbudet på Signo finner du her.

Målet med “Se mitt språk” er å gi foreldre muligheten til å kunne kommunisere på norsk tegnspråk med sine barn og barnas nettverk. Foreldrene får også kunnskap om tospråklighet, informasjon om rettigheter og et innblikk i døves kultur og historie. Foreldrene skal gjennom møte med fagpersoner og andre foreldre få økt trygghet i å ha omsorg for et barn med hørselshemming. Brosjyren finner du her.

Opplæring på tegnspråk for barn 

Barn som har tegnspråk som førstespråk eller har behov for tegnspråkopplæring har rett på dette. Det gjelder både barn i barnehage og på skolen. Denne rettigheten er nedfelt både i barnehageloven og opplæringsloven. 

I lov om barnehager § 19 h finner du: 

Retten til tegnspråkopplæring

«Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring.

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder.»

Retten til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk finner du i Opplæringslovens § 2-6:

§ 2-6.Teiknspråkopplæring i grunnskolen

«Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova.

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til.

Før kommunen gjer vedtak etter første ledd, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering

Minste krav om kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

Det kan være lurt å vite litt om kravene som stilles for å undervise elever som har rett til tegnspråklig undervisning. Dette for å sikre at ditt barn får den kvaliteten i undervisningen hen har krav på. 

Det er stilt krav om kompetanse for de som skal undervise elever i tegnspråk. Normen er tegnspråkkunnskaper tilsvarende 30 studiepoeng. 

For den som skal undervise spesifikt i faget tegnspråk på ungdomstrinnet eller videregående skole kreves det 60 studiepoeng i tegnspråk.

Disse kompetansekravene finner du i forskrift til opplæringsloven.

Tips til gode nettsider for barn, foreldre, skoler og barnehager:

Statped – læringsressurser

Mine tegn

Statped – TegnBrum2

Døveforbundet

Hørselshemmedes Landsforbund

Søk