tegnspråk, Signo, hørselshemmet, døv, tegn til tale

TEGNSPRÅK

Har du et barn som er hørselshemmet og har behov for tegnspråk så kan du få gode tips her. Alle barn har rett til å kommunisere! 

Hva er så et tegnspråk? 

Norsk Tegnspråk er et eget språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Tegnspråk et ikke norsk språk tillagt tegn, det er et eget språk. 

Et tegnspråk er et gestuelt-visuelt språk i motsetning til et talespråk som er auditivt-vokalt. Det betyr at en må bruke synet for å forstå tegnspråk.

For å formidle et budskap på tegnspråk må en bruke synlige bevegelser både med hendene og andre deler av kroppen. I tale derimot brukes hørselen til å forstå og en hørbar lydstrøm med intonasjon til å formidle budskapet. Tegnspråkene er altså uavhengige av hørsel siden de ikke omfatter et lydsystem. Fordi tegnspråkene er visuelle språk, utnytter de muligheten til å gjengi og vise tings posisjoner, bevegelser og egenskaper gjennom hendenes form og bevegelse foran kroppen i kombinasjon med hodets og ansiktets uttrykk og bevegelser.

Opplæring i tegnspråk:

Det er lurt å starte tidlig med opplæring i tegnspråk, samtidig så er det aldri for sent å begynne. 

«Se mitt språk» er et godt opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemming.  

Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Kurset fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet og ikke på funksjonsnedsettelsen. Opplæringen gis i form av 2 til 4 kursuker pr år fram til barnet er 16 år. 

Det er PPT som er innsøkende instans. Søknaden sendes til Statped og den finner du her

Har barnet i tillegg en psykisk utviklingshemming så kan man søke om å få gå på «Se mitt Språk» ved Signo skole og kompetansesenter i Andebu (Viken). De har da tilbud om deltidsopplæring for barnet i samme tidsrom som foreldre og søsken er på tegnspråkopplæringen. Søknad sendes da direkte til Signo fra PPT. Mer info om det fantastiske tilbudet på Signo finner du her.

Målgruppe for «Se mitt språk»:

  • Foreldre til hørselshemmede barn
  • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel

Mål:

  • Foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk
  • De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk
  • Informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven
  • Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemming

Forarbeid før søknad:

Foreldre må selv informere arbeidsgiver om planlagt fravær i forbindelse med kursrekker. 

Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om de dekker reiseutgifter. Om man går på «Se mitt språk» gjennom Signo og barnet har deltidsplass ved Signo skole så har men rett til å få dekket reiseutgiftene gjennom kommunen (Reise til og fra skole).

Gjennomføring:

Se mitt språk strekker seg over barnets første 16 leveår. Kurset varer til sammen 40 uker. Hver uke består av 25 undervisningstimer. 

Kurset blir holdt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, eller på SIGNO i Andebu.

Kurset er et samarbeid med Signo skole og kompetansesenter og Ål folkehøgskole for døve. Deltakere tilbys egne uker/moduler som gjennomføres på Ål som en integrert del av programmet.

Undervisningen bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn (Norsk fjernundervisning, 1995).

Statped dekker kost og losji. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger gjennom NAV om de fyller vilkårene for dette.

Her er link til brosjyre om «Se mitt språk».

Hørselshemmede barn har rett til tegnspråkopplæring:

I lov om barnehager § 19 h finner du: 

Retten til tegnspråkopplæring

«Barn under opplæringspliktig alder som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter en sakkyndig vurdering har behov for tegnspråkopplæring, har rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring.

Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder.»

Retten til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk finner du i Opplæringslovens § 2-6:

§ 2-6.Teiknspråkopplæring i grunnskolen

«Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova.

Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad enn den skolen eleven soknar til.

Før kommunen gjer vedtak etter første ledd, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering

Minste krav om kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel:

Det er stilt krav om kompetanse for de som skal undervise elever i tegnspråk. Normen er tegnspråkkunnskaper tilsvarende 30 studiepoeng. 

For den som skal undervise spesifikt i faget tegnspråk på ungdomstrinnet eller videregående skole kreves det 60 studiepoeng i tegnspråk.

Disse kompetansekravene finner du i forskrift til opplæringsloven.

Tips til gode nettsider for barn, foreldre, skoler og barnehager:

Statped – læringsressurser

Mine tegn

Statped – TegnBrum2

Døveforbundet

Hørselshemmedes Landsforbund