Søk
Lukk denne søkeboksen.

Utsatt skolestart

Barn begynner vanligvis på skolen om høsten det året de fyller seks år, men unntak kan gjøres for noen barn i enkelte tilfeller. Det er kommunens oppgave å avgjøre dette ved å vedta å utsette skolestarten et år. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) må framlegge en sakkyndig vurdering i søknaden og samtykke fra foreldre kreves. Viser den sakkyndige vurderingen at det er tvil om barnet er kommet langt nok i utviklingen sin til å starte på skolen til opprinnelig planlagt år, har barnet rett til å få utsatt skolestarten med ett år dersom det er ønsket av foreldrene. Om barnehagen er usikre på om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, kan de ta opp temaet utsatt skolestart med foreldene på eget initiativ. Men det alltid foreldrene som avgjør om det skal søkes om utsatt skolestart eller ikke.  

Hvis barnehagen og foreldre vurderer utsatt skolestart, er det lurt å ta opp dette senest i november året før barnet skal begynne på skolen. Start i god tid! Prosessen med å skrive sakkyndig vurdering hos PPT kan ta lang tid, og man bør ha dette i bakhodet. Barnehagen må huske å holde av en plass til barnet når det gjøres barnehageopptak i mars måned, selv om man ikke vet om søknaden om utsatt skolestart blir godkjent eller ikke.

Barnehagen 

Ved spørsmål om utsatt skolestart skal ansatte i barnehagen alltid først kontakte spesialpedagogisk leder. Den ansvarlige kan da kalle inn til internt drøftingsmøte, hvor både PPT og Spesialpedagogisk team for førskolebarn deltar. Dersom fagpersonene rundt barnet kommer fram til at utsatt skolestart bør vurderes, er det viktig å ha drøftet følgende før man kontakter foresatte: 

  • Kriterier som ligger til grunn for å vurdere utsatt skolestart. 
  • Skoletilbudet til barn som er skolestartere. 
  • Tilpasset opplæringstilbud for det aktuelle barnet. 

Spesialpedagogisk team for førskolebarn 

  • Spesialpedagogen skal ta opp spørsmål vedrørende utsatt skolestart internt med saksansvarlig ved PPT. Dette bør gjøres i forkant av drøftinger med foresatte. 

PPT

PPT kan på eget initiativ og i samarbeid med foresatte og andre involverte fagpersoner vurdere spørsmål om utsatt skolestart. PPT har ansvaret for å gi veiledning om alternativene slik at foresatte har et godt grunnlag for å foreta et valg. 

Hvordan søke?

Foresatte som ønsker utsatt skolestart for sitt barn må henvende seg skriftlig til PPT og be om samtale og eventuell vurdering av barnet. Barnehagen kan også stå for denne henvendelsen med samtykke fra foreldrene. Etter en vurdering kan det sendes en skriftlig søknad til Oppvekstkontoret i gjeldende kommune (kan ha ulike navn i ulike kommuner) om utsatt skolestart med sakkyndig vurdering som vedlegg. Som hovedregel er søknadsfristen 15. januar samme år. Ta kontakt med PPT eller barnehagen for ytterligere råd og veiledning.

Lovgrunnlag

Opplæringsloven §§ 1-2 og 2-1, tredje ledd omtaler utsatt skolestart. I følge § 1-2 skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. I § 2-1 står det: 

[…] Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalender- året barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldrene krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år […] 

Søk