Søk
Lukk denne søkeboksen.

Pasientreiser

Reiser Behandling Dekning

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis. 

Pasientreiser er eid av de 4 regionale helseforetakene: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Saksbehandlingstiden hos Pasientreiser varierer ut fra søknad og region. Du kan følge med på saksbehandlingstidene her.

Du kan få dekket reisen hvis:

 • Du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • Reisen er lengre enn 10 kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn 10 kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • Reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. 
 • Hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

Innenfor regionen

Ved behandling på sykehus, og hos spesialister som har avtaler med sykehus, dekkes reiser innenfor din helseregion.

Har du fått behandling utenfor din helseregion, og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg, kan du få dekket reisen med en forhøyet egenandel. 

Hvis du må reise ut av helseregionen din fordi det er det nærmeste stedet behandlingen kan gis, må henvisende behandler dokumentere dette. 

Innenfor kommunen

Ved reise til og fra andre helsetjenester, som for eksempel fastlege, dekkes reiser innenfor kommunen. Hvis du skal ha rett til å få dekket slike reiser utenfor din egen kommune eller samarbeidende kommune, må behandleren dokumentere at behandlingsstedet er det nærmeste stedet behandlingen kan gis. 

En mer detaljert oversikt over hva som dekkes og ikke dekkes finner dere lenger ned på siden.

Utlegg eller forhåndsbestilling av reise

De fleste typer reiser må man selv betale reiseutgifter for så å søke om refusjon, mens andre reiser kan man få dekket på forhånd. Flyreiser og rekvirerte taxireiser må forhåndsbestilles hos Pasientreiser.

Nyttig å vite

 • Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen
 • Husk legeerklæring dersom barnet ikke kan ta offentlig transport
 • Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling
 • Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men når et barn legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet
 • Ledsagerbehovet trenger ikke å dokumenteres for barn under 18 år
 • Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke utbetalt
 • Husk kvitteringer for utlegg til transport dersom du ikke forhåndsbestiller
 • Barn betaler ikke egenandel
 • Pasientreiser telefon: 05515 / 91505515

Allmennlege og fastlege

Reiser dekkes til allmennlege og fastlege, hvis du reiser:

 • innenfor hjemkommunen
 • til den legen som er geografisk nærmest oppholdsstedet ditt
 • til en kommune som har et fastlegesamarbeid med hjemkommunen din

Tannlege

All tannbehandling med Helfo-refusjon gir rett til dekning via Pasientreiser.

Audiopedagog/logoped/kiropraktor/ortoptist

Reiseutgifter dekkes innenfor din hjemkommune når behandleren får stønad etter folketrygdloven.

Behandlingsreiser til utlandet

Ved behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, kan Pasientreiser dekke den delen av reisen som foretas i Norge.

Fysioterapeut / manuellterapeut

Reiseutgifter til fysioterapeut dekkes, hvis fysioterapeuten har driftstilskudd eller er ansatt i kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, som for eksempel manuellterapi, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen.

Nasjonale behandlingssteder

Skal du reise til et nasjonalt behandlingssted, dekkes hele reisen uavhengig av hvor du bor. For å bestille reise med fly, må du ringe Pasientreiser for å forhåndsbestille.

Psykolog

Reiser til godkjent psykologspesialist med driftstilskudd fra regionalt helseforetak, dekkes. Du må være henvist til behandlingen.

Rehabiliterings- eller opptreningssenter

Samme regler som for reiser til sykehus gjelder.   

Reiser til EØS-land

Ved reiser for å motta helsetjenester i et EØS-land, kan du få dekket reiseutgifter tilsvarende det du ville fått ved å reise til det nærmeste stedet behandlingen kan gis i Norge. Folketrygdloven gir deg muligheten til å velge og motta samme behandling i et EØS-land som du har rett til i Norge. Det er Helfo som avgjør om helsetjenesten du har mottatt faller innunder denne ordningen eller ikke. Hvis Helfo har godkjent behandlingen, dekker Pasientreiser reiseutgiftene etter reglene i pasientreiseforskriften. 

Sykehus

Reiseutgifter dekkes til sykehus som er eid av eller har avtale med et regionalt helseforetak. Når behandling ved et privat sykehus dekkes av det regionale helseforetaket, kan reisen bli dekket. Ta vare på kvitteringer. Søknad må sendes inn på etterskudd.

Øyeblikkelig hjelp

Reiser til øyeblikkelig hjelp dekkes til nærmeste sted øyeblikkelig hjelp kan gis.

Utprøving av hjelpemidler

Reiser dekkes ved tilpasning av høreapparat på sykehus, eller hos private spesialister som har avtale med regionalt helseforetak.

Dette dekkes ikke av Pasientreiser:

 • Reiser til apotek eller bandasjist
 • Etterlattesamtaler/sorgsamtaler
 • Fotpleie, fotterapeut og hudpleie
 • NAV-kontor
 • Tannbehandlinger uten Helfo-refusjon
 • Vaksinasjon (for personer i risikogrupper og kronisk syke, kan det være nødvendig med vaksine av helsemessige grunner. Så lenge behandler dokumenterer at vaksinen er nødvendig av helsemessige grunner, kan reiseutgifter dekkes av Pasientreiser).
 • Hjelpemiddelsentral, ortopedisk verksted eller lignende for utprøving av ulike typer hjelpemidler (dekkes av NAV).
 • Hvis reisen kun går innenfor én takstsone

Pårørende

Hovedregelen er at pårørende ikke har rett til dekning av reiseutgifter, men det finnes noen unntak. I disse tilfellene vil pårørende få dekket reiseutgiftene sine:

 • Når barn under 14 år reiser for å besøke foresatt med livstruende sykdom, og den foresatte ikke klarer å reise hjem fra behandlingsstedet. Behandlende lege må bekrefte at sykdommen er livstruende og at behandlingen varer i minst to uker.
 • Når nære pårørende reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom (BUP) eller familievernkontor. De må være innkalt av faglig leder.
 • Når nære pårørende reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.
 • Når nære pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon. For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må de være innkalt eller henvist, kurset eller opplæringen ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.
 • Når barn under 18 år, som er pårørende til foreldre eller søsken, reiser til helsepersonell som skal ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette gjelder ved:
  – psykisk sykdom
  – rusmiddelavhengighet
  – alvorlig somatisk sykdom/skade
  – dødsfall

Rettigheten gjelder ikke når barn reiser for å besøke eller ha samvær med foreldre eller søsken.

Søknad

Skal du bruke tjenesten på vegne av barn som du har foreldreansvar for, velger du barnets profil i Pasientreiser-tjenesten etter at du er logget inn.

Søknad sendes inn digitalt via Helsenorge eller på papir.

Klage

Du har rett til å klage hvis du er uenig i et vedtak knyttet til din pasientreise. Klagen må sendes innen 4 uker etter at du mottok vedtaket. Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

Les mer om pasientreiser her.

Søk