Søk
Lukk denne søkeboksen.

Behandlingsreiser

Reiser Søknad livskvalitet omsorgspenger

En behandlingsreise innebærer et 3-4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima i utlandet. Både barn, ungdom og voksne kan søke om behandlingsreise. Målsetningen for en behandlingsreise er å bidra til bedret funksjon og livskvalitet, samt å redusere symptomer forårsaket av sykdommen.

Hva innebærer en behandlingsreise?

Behandlingsreise består av gruppetrening på land og i basseng, individuell fysioterapi, soling og enkelte passive behandlingsformer, undervisning og helsefaglig oppfølging. Programmet vil variere avhengig av diagnose.

Hvem kan søke behandlingsreiser?

 • Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
 • Barn, ungdom og voksne med psoriasis
 • Barn og ungdom med kronisk lungesykdom, astma og/eller atopisk eksem 
 • Voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom
 • Pasienter med langsomt progredierende amytrofisk latereal sklerose (ALS/ PLS) 

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men det er ingen rettighet.

Hvordan søke om behandlingsreise

Søknaden skal dels fylles ut av søker og dels av søkerens behandlende lege. Det er viktig at søknadsskjemaene på nettsiden til OUS benyttes. Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/den som har foreldreansvar og sendes per post. Søknadsskjema og søknadsfrister finner du under de ulike diagnosegruppene på nettsiden til OUS.

Prioritering av søkerne

Uttaket baseres på en samlet vurdering av:

 1. Sykdomsaktivitet/alvorlighet
 2. Funksjonsnivå
 3. Behandlingsbehov
 4. Forventet nytte av behandlingen
 5. Tilleggsfaktorer for økt prioritering
 6. Erfaringer fra evt. tidligere opphold

Ledsager på reisen

Barn under 14 år får ha med seg én ledsager på behandlingsreisen.
Ungdom mellom 14-18 år som har en funksjonsvariasjon eller hvor det foreligger særskilte behov/omstendigheter, har også rett til å ha med seg ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege, og legges ved søknaden.

Egenandel

Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel på kr. 131,- per døgn. Dvs. kr. 3668,- for fire ukers behandlingsopphold, og kr. 2751,- for tre uker. Barn og ungdom betaler ingen egenandel, men ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort (satser er per. 01.04.23). Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Dekning av tapt inntekt

Folketrygdloven gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for yrkesaktive foreldre som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Foreldrepenger og sykepenger er likestilt med dette. Dersom du allerede mottar pleiepenger i denne perioden, trenger du ikke å søke om opplæringspenger.
Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold.

Slik søker du om opplæringspenger

Fyll ut skjema som du har fått tilsendt fra Behandlingsreiser dersom du takker ja. Lege ved Behandlingsreiser fyller ut søknadsskjema som sendes til deg for signering og videresending til NAV, sammen med kopi av brevet hvor barnet innvilges opphold. Hvis din arbeidsgiver ikke forskutterer opplæringspenger, må du sende inn skjema for inntektsopplysninger (NAV 09-35.01) til NAV, slik at du kan få betalt lønn direkte fra NAV.

Utover disse to ukene kan du bruke de ekstra dagene med omsorgspenger (sykt-barn-dager) som mange har som foreldre til et kronisk sykt barn, og evt. ta ut noe ferie. Omsorgspenger kan du lese mer om her.

Mer informasjon om behandlingsreiser, kriterier, medisiner, forsikring, reisedestinasjoner osv. finner dere her.

Lovverk / retningslinjer

Folketrygdloven

Forskrift om rundskriv om stønad ved barns sykdom

§ 9-14 Opplæringspenger til et medlem med omsorg for et funksjonshemmet barn

Søk