Søk
Lukk denne søkeboksen.

Omsorgsdager fra NAV (sykt barn-dager)

Nav Sykt barn omsorg

Omsorgsdager blir også kalt «sykt barn dager». Omsorgsdager brukes når barnet ditt f.eks. er forkjølet og ikke kan/skal være i barnehage eller på skole, eller om barnet skal til legen selv om barnet ikke er syk akkurat den dagen. Du får da lønn (omsorgspenger) fra arbeidsgiver eller NAV, selv om du må være med barnet ditt.

For å ha rett til omsorgspenger må du

 • Ha omsorgen for barnet
 • Ha vært i jobb minst 4 uker før du kan bruke av omsorgsdager

(Hvis du ikke har vært i jobb men har pleiepenger, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller opplæringspenger, er dette likestilt med jobb og gir derfor også rett til å bruke omsorgsdager).

Arbeidsgiver er pliktig å betale ut omsorgsdager så lenge det er igjen av dagene i inneværende kalenderår. Foreldre har selv ansvar for å vurdere barnets tilstand.

Hvor mange omsorgsdager du har rett på pr. kalenderår avhenger din situasjon

 • Om du bor sammen med den andre forelderen
 • Om du har aleneomsorg
 • Hvor mange barn du har
 • Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn for barnet, selv om dere bor sammen
 • Om barnet har en funksjonsvariasjon, kronisk eller langvarig sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV 

Som arbeidstaker (eller en av de NAV-ordninger nevnt ovenfor) har du automatisk 10 omsorgsdager pr. kalender år frem til barnet er 12 år og du trenger ikke å søke om det.
Hvis du er alene om omsorgen får du også automatisk dobbelt antall dager (det vil si 20 omsorgsdager pr. kalender år).

Ekstra omsorgsdager (ekstra sykt barn-dager)

Hvis du har et barn med funksjonsvariasjon, kronisk eller langvarig sykdom som gir økt risiko for fravær kan du søke om ekstra omsorgsdager hos NAV. 

I denne situasjonen kan du som ansatt søke om å få 10 ekstra omsorgsdager for hvert kalenderår, eller 20 ekstra omsorgsdager hvis du er alene om omsorgen.

Har du flere barn med funksjonsvariasjon, kronisk eller langvarig sykdom, kan man få 10 ekstra dager for hvert barn. 

Om du får innvilget ekstra omsorgsdager på grunn av barn med funksjonsvariasjon, kronisk eller langvarig sykdom, vil du ha omsorgsdager som gjelder ut kalenderåret barnet fyller 18 år, uavhengig av om man er vanlig arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Du må ha en legeerklæring på barnets tilstand i søknaden. I den må det bekreftes at barnets sykdom/funksjonsvariasjon fører til at du har en markert høyere risiko for fravær fra arbeid.

Sånn for øvrig kan man søke om ekstra omsorgsdager i 3 situasjoner:

 • du er alene om omsorgen for barn
 • du/dere har barn med funksjonsvariasjon, kronisk eller langvarig sykdom
 • du bor sammen med den andre forelderen som ikke kan ha tilsyn med barn i en periode på minst 6 måneder

Når kan du bruke omsorgsdager?

Du kan bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi:

 • Barnet, eller den som passer barnet, er blitt syk.
 • Barnet skal til lege, selv om barnet ikke er sykt den aktuelle dagen.
 • Du skal delta på et oppfølgingsmøte med barnet ditt. Dette kan for eksempel være med lege, fysioterapeut, PPT, BUP, eller ansvarsgruppe i forbindelse med individuell plan.
 • Den som til vanlig passer barnet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse.
 • Den andre omsorgspersonen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av omsorgen for andre barn. Dette gjelder selv om den andre omsorgspersonen mottar foreldrepenger.

Fleksibelt uttak

Hvis man har behov for å ta ut omsorgsdagene mer fleksibelt, f.eks. en halv arbeidsdag eller timevis, så er det opp til arbeidsgiver å godkjenne det.

Arbeidsgiver har likevel en plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis rett til fleksibel bruk av omsorgsdager.

Fordeling av omsorgsdager mellom foreldrene

Foreldre som ikke er sammen kan fordele omsorgsdager etter avtale, uavhengig av avtalt samvær i samværsavtale. Det er ikke behov for skriftlig melding til NAV.

Når den ene av foreldrene er alene om omsorgen, kan omsorgsdagene fordeles mellom foreldrene etter avtale.

Når en av foreldrene er alene om omsorgen, kan opptil 10 av omsorgsdagene overføres til ektefelle, eller til samboer når samboerforholdet har vart i minst 12 måneder.

I noen tilfeller kan det også være at kun en av foreldrene har mulighet til å ha tilsyn med barnet, også selv om foreldrene er sammen. Da kvalifiserer dette til at den ene forelderen anses som alene om omsorgen ifølge lovverket: «Arbeidstakeren regnes for å være alene om omsorgen for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, er innlagt i helseinstitusjon, er i fengsel, avtjener verneplikt e.l..»

Også da kan foreldrene selv fordele omsorgsdagene mellom seg. Det må ikke søkes om.

Eksempel på hva som kan være grunnen til at den ene forelderen ikke kan ha tilsyn er:

 • Fysisk eller psykisk syk, egen funksjonsvariasjon
 • Innlagt i helseinstitusjon/sykehus
 • Fengsel
 • Utøver verneplikt

Link til søknad

Søknaden er digital:

Søknad om ekstra omsorgsdager

Feriepenger

Feriepenger av omsorgspenger blir som hovedregel utbetalt av arbeidsgiveren din. Når arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til deg får du feriepenger for alle omsorgsdagene du har brukt.

Hvis NAV har utbetalt omsorgspenger direkte til deg, får du også feriepengene utbetalt fra NAV. Feriepengene utgjør da 10,2 % av omsorgspengene, og utbetales året etter at de er opptjent.

Relevant informasjon og lovverk

Rundskriv om omsorgspenger

Folketrygdloven

Les mer om omsorgspenger på NAV her.

Endringer i lovverk om omsorgsdager fra 1. januar 2023

Dette skrivet ble revidert og oppdatert 30.12.2022.

Søk