Nav Sykt barn omsorg

OMSORGSDAGER FRA NAV

Omsorgsdager blir også kalt «sykt barn dager». 

Omsorgsdager brukes når barnet ditt f.eks. er forkjølet og ikke kan/skal være i barnehage eller på skole, eller om barnet skal til legen selv om barnet ikke er syk akkurat den dagen. Du får da lønn (omsorgspenger) fra arbeidsgiver eller NAV selv om du må være med barnet ditt.

For å ha rett til omsorgspenger må du:

 • Ha omsorgen for barnet
 • Ha vært i jobb minst 4 uker før du kan bruke av omsorgsdager

(Hvis du ikke har vært i jobb men har pleiepenger, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller opplæringspenger, er dette likestilt med jobb og gir derfor også rett til å bruke omsorgsdager)

Arbeidsgiver er pliktig å betale ut omsorgsdager så lenge det er igjen av dagene i inneværende kalenderår. Foreldre har selv ansvar for å vurdere barnets tilstand. Hvis man har behov for å ta ut omsorgsdager en halv arbeidsdag eller timevis så er det opp til arbeidsgiver å godkjenne det. 

Hvor mange omsorgsdager du har rett på pr. kalenderår avhenger din situasjon:

 • Om du bor sammen med den andre forelderen
 • Om foreldre ikke bor sammen og dere har en avtale om delt bosted
 • Om du har aleneomsorg
 • Hvor mange barn du har
 • Om den andre forelderen ikke kan ha tilsyn for barnet, selv om dere bor sammen
 • Om barnet har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og du har fått godkjent ekstra dager fra NAV 

Som arbeidstaker (eller en av de NAV-ordninger nevnt ovenfor) har du automatisk 10 omsorgsdager pr. kalender år frem til barnet er 12 år og du trenger ikke å søke om det.
Hvis du er alene om omsorgen får du også automatisk dobbelt antall dager (det vil si 20 omsorgsdager pr. kalender år).

Hvis du har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn kan du søke om ekstra omsorgsdager hos NAV.  Du må ha en legeerklæring på barnets tilstand i søknaden.
Hvis barnet ditt er rammet av en av punktene på listen nedenfor har du rett på dobbelt antall omsorgsdager:

 • Betydelige hjertesykdommer
 • Kreftsykdommer
 • Betydelige hjerneskader (for eksempel cerebral parese, epilepsi, psykisk utviklingshemming, degenerative hjernesykdommer)
 • Betydelige lammelser
 • Muskeldystrofier og annen alvorlig muskelsykdom
 • Diabetes mellitus, Føllings sykdom og andre alvorlige metabolske sykdommer
 • Autisme og andre barnepsykoser
 • Kronisk nyresykdom
 • Residiverende urinveisinfeksjoner
 • Kroniske anemier
 • Kronisk blødersykdom
 • Immundefekter
 • Kronisk leversykdom
 • Leddgikt og andre kroniske revmatiske sykdommer
 • Lupus erythematosus disseminatus
 • Astma og annen kronisk lungesykdom
 • Osteogenesis imperfecta og andre skjelettsykdommer med betydelige funksjonshemninger
 • Blinde og svaksynte barn
 • Døve og sterkt tunghørte barn
 • Cystisk fibrose
 • Ulcerøs kolitt
 • Crohns sykdom
 • Cøliaki i aktiv fase
 • Addisons sykdom
 • Cushings sykdom
 • Alvorlige medfødte misdannelser
 • Andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er nevnt ovenfor.

Link til søknad:

Søknad om ekstra omsorgsdager for funksjonshemmede og kronisk syke barn

(Velg: «Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn»)

I noen tilfeller kan det også være at kun en av foreldrene har mulighet til å ha tilsyn med barnet. Da kan den ene forelderen få den andre forelderens omsorgsdager.

Eksempel over hva som kan være grunnen til at den ene forelderen ikke kan ha tilsyn er:

 • Fysisk eller psykisk syk
 • Innlagt i helseinstitusjon
 • Funksjonshemming
 • Fengsel
 • Utøver verneplikt

Link til søknad:

Søknad om å overføre omsorgsdager til den andre forelderen

(Velg: «Den andre forelderen kan ikke ha tilsyn med barnet»)

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du dekke de vanlige 10 omsorgsdagene selv. Hvis du er alene om omsorgen eller har et funksjonshemmet eller kronisk sykt barn, som kvalifiserer til ekstra omsorgsdager, får du på lik linje med de som har arbeidsgiver dobbelt antall dager. Du må først dokumentere at du har brukt opp de 10 vanlige omsorgsdagene før du får bruke av de ekstra.

Les mer om omsorgsdager for selvstendig næringsdrivende eller frilanser her:

Selvstendig næringsdrivende og frilanser

Relevant informasjon og lovverk:

Rundskriv om omsorgspenger

Folketrygdloven

Les mer om omsorgspenger på NAV her

Rull til toppen
menu not selected