Helfo Penger Refusjon Medisiner

HELFO

Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingsvalg, diverse refusjonsordninger innen helse, pasientformidling ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet.

Blåreseptordningen

Blåreseptordningen innebærer at man får kostnaden for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell dekket av Helfo. Det er legen som skriver ut blå resept. Noen produkter er forhåndsgodkjent og legen kan dermed skrive ut den blå resepten direkte, mens andre produkter må søkes om å få dekket. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. En blå resept er gyldig i 1 år før den må fornyes av legen.

Forhåndsgodkjente produkter

Når barnet ditt har fått en blå resept fra legen på forhåndsgodkjente produkter kan du gå rett til apoteket (eller bandagist/BHM) for å hente ut produktene som er aktuelle på den resepten. Barn under 16 år betaler som nevnt ikke egenandel. (Husk legitimasjon!)

Helfos produkt- og prislister viser hvilke produkter som kan utleveres på blå resept ved bestemte sykdommer eller tilstander. Du kan bare få dekket utgifter til de produktene som står oppført på produktlisten. Enkelte produkter er det begrensninger på. Produktlistene kan dere se nedenfor.

*med forbehold om at produktlistene kan endres

Ikke forhåndsgodkjente legemidler – individuell stønad

Dersom du trenger legemidler/forbruksmateriell som ikke er forhåndsgodkjent, kan legen søke om at du skal få det på blå resept gjennom Helfo, en såkalt individuell stønad. Det er legen som sender søknaden.

Når du får innvilget søknaden får du et vedtak i posten. Vedtaket varer som regel noen år, eller til barnet er 18 år. Dette vedtaket du ta med deg første gang du skal hente ut produkter hos apotek/bandagist. Der kan de scanne vedtaket slik at de har det liggende og du slipper å huske på det hver gang noe skal hentes ut. I tillegg til vedtaket må legen skrive en blå resept.
Dersom det haster/man er i en annen by og må hente ut medisin på blå resept, kan apoteket ringe Helfo og få bekreftelse over telefon.

Hvis du får avslag bør du klage. Se informasjon om klageadgang lenger ned på siden.

Bidrag til spesielle forhold

Helfo kan i noen tilfeller gi bidrag til utgifter til helsetjenester og produkter som ikke dekkes av andre ordninger. Når du har betalt over 1927 kroner i 2020 i et kalenderår, kan du selv søke til Helfo om å få dekket 90% som overstiger denne summen. Hvor stor denne summen er, varierer ut ifra hvilken bidragstype man har.

Det er spesielle regler for deler av ordningen, som innebærer at man kan «slå sammen» utgifter i punkt 2 og 3 (se liste), dersom du som forsørger har ektefelle/samboer og/eller barn under 18 år med utgifter til disse punktene. Familien betaler da samlet bare et minstebeløp på kr. 1927 per kalenderår.

Nedenfor er en liste over det som er aktuelt for barn og unge i denne bidragsordningen:

 1. Cystisk fibrose
  Barn med CF kan få dekket antibac (håndsprit), engangsslanger, papirservietter og spyttekrus, i tillegg til produkter de får på blå resept. Her kan dere lese mer.
 2. Hudlidelser
  Personer med betydelige og kroniske hudlidelser, som f.eks. iktyose, psoriasis, brannskader) kan få dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer. Det er et vilkår at behovet er eller forventes å bli varig (2 år eller mer). Les mer om dette her.
 3. Kroniske og alvorlige sår og fistler
  Man kan få dekket utgifter til bandasje og medisinsk forbruksmateriell, og reseptfrie legemidler til sårbehandling, f.eks. trykksår. Les mer her.
 4. Lån av spesialvogn til barn med hoftefeil
  Dersom du har barn med medfødd hoftefeil (hofteluksasjon eller hoftedysplasi) som blir behandla med gips eller Freijkas pute, kan Helfo gi godkjenning til utlån av spesialvogn. Les mer om dette her
 5. Brystpumpe
  Dersom du har barn med nedsett sugeevne på grunn av leppe-kjeve-ganespalte, kan du få engangsbidrag fra Helfo til å dekke utgifter til elektrisk brystpumpe. Les mer her
 6. Dekning av spesialmadrass og sengetøy pga. midd-allergi
  Barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan få dekket utgifter til madrass- og puteovertrekk. Helfo dekker utgifter med inntil 1506 kroner for madrassovertrekk og med inntil 307 kroner for puteovertrekk. Du får bare dekket utgiftene én gang. Les mer her.
 7. Kurs/samlinger i utlandet
  Hvis du har et barn med en sjelden, medfødt diagnose (mindre enn 1 kjent tilfelle per 2500) som det ikke finnes kompetansesenter eller fagmiljø for her i Norge, kan du få dekket utgifter til kurs/samling i et annet land i Norden. Det må være et faglig program som gir nytteverdi. Hovedhensikten er at foreldre/pårørende lærer mer om hvordan barnet med den sjeldne diagnosen skal behandles i dagliglivet, og at familien og barnet får anledning til å treffe andre i samme situasjon. Hvis det ikke finnes noe tilbud i Norden kan du få dekket utgifter til kurs/samling i et annet land i verden. Les mer om dette her.
 8. Barn med behov for behandling/treningsopphold
  For barn med behov for habiliteringsopphold i utlandet, kan Helfo dekke utgifter for barnet og foreldre, og evt. søsken og barnets assistenter. Her kan dere lese mer om hvem, hva og hvor man kan få dekket reise og opphold til.
 9. Montobellosenteret
  Barn med kreft kan få dekket familiekurs for foresatte og to søsken under 15 år på Montobellosenteret. Det kan gis bidrag også til barn mellom 15 og 18 år dersom disse gis tilbud om deltakelse i familiekurs ved Montebellosenteret. Les mer her.
 10. PDG-behandling
  PDG står for Pre implantation genetic diagnosis – genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren. Kan benyttes om man har fått barn med genetisk arvelig, alvorlig/dødelig sykdom som man ikke ønsker at søsken skal arve. Mer om dette her.
 11. Ridefysioterapi
  For barn med bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker, samt fysisk eller psykisk funksjonshemming som ikke kan delta i «vanlige» aktiviteter, kan Helfo dekke utgifter til rideterapi hos fysioterapeut. Det kan være cerebral parese, hjerneskade, lammelser, psykisk utviklingshemming, skade etter ulykke, samt blinde og døve. Les mer her.

Mer utdypende informasjon finner dere i rundskrivet (nederst på siden).

Logoped og audiopedagog

Helfo kan gi stønad til privat logoped og audiopedagog hvis kommunen mangler spesialkompetansen barnet ditt trenger. Søknaden må ha dokumentasjon fra spesialistlege eller spesialavdeling på sykehus om at det er sykdom som er årsak til behov for behandling hos logoped/audiopedagog. For barn under 18 år må behandlingen godkjennes av Helfo før man setter i gang, og det gis inntil 25 behandlinger.
Skulle det være behov for flere enn 25 behandlinger, kan man søke på nytt med erklæring fra både spesialistlege/avdeling og logoped/audiopedagog.

Les mer om hva logoped og audiopedagog kan hjelpe med her.

Individuell stønad om opioder

Smertelindring med sterke preparater/opioder til barn med alvorlig sykdom og/eller som er i palliativ behandling har vi skrevet utfyllende om her.

Bytte fastlege

Alle folkeregistrerte som bor i en norsk kommune har rett på fastlege.
Du har også rett til å bytte fastlege om du flytter eller ikke er fornøyd med den du har. For å bytte fastlege må du logge inn på helsenorge.no. Du har rett til å bytte fastlege inntil 2 ganger per kalenderår. Hvis legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Bytt fastlege her.

Fritt behandlingsvalg

Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – både i det offentlige og blant godkjente private behandlere. Fritt behandlingsvalg gjelder ikke ved akutte situasjoner/akutt sykdom.

Fristbrudd i spesialisthelsetjenesten

Når barn henvises til spesialisthelsetjenesten for hjelp og behandling har de 10 dager på å vurdere henvisningen og fatte en beslutning. Dersom de beslutter at barnet ditt har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, skal de fastsette en frist for når denne behandlingen senest skal gis.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke klarer å gi barnet ditt behandling innen fristen, skal de varsle Helfo om fristbrudd. Du kan også varsle selv til Helfos pasientformidling.

Når det skjer et fristbrudd utløses det automatisk en rett til å få behandling på et annet sykehus/behandlingssted. Helfo skal finne behandlingstilbud, enten i det offentlige eller private. 

Helsetjenester i utlandet

Hvis barnet ditt har oppfølging/behandling i spesialisthelsetjenesten, kan barnet ha rett til å få behandling i utlandet dersom det mangler tilbud i Norge eller hvis det finnes dokumentert mer virkningsfull helsehjelp i utlandet, enn det som tilbys av det offentlige i Norge.

Det er anbefalt å søke om godkjenning før man tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers risikerer man å stå med alle utgifter selv.

Søknad om godkjenning sendes til helseregionen du tilhører:

Kursopphold i utlandet for barn med sjeldne diagnoser

Helfo kan refundere utgifter til deltakelse på kurs eller samlinger i utlandet for barn med medfødte sjeldne tilstander. Dette gjelder når det ikke finnes kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring med den aktuelle diagnosen/tilstanden i Norge. Dersom tilbudet finnes i Norden, må det brukes der. Helfo kan også dekke utgifter til personer over 18 år.

Det finnes en del kriterier for å ha rett på dette tilbudet, bl.a. at det må være færre enn 2500 personer med tilstanden i Norge. Hvilke kriterier som gjelder og hvem som har rett på å få dekket tilbudet kan dere kan lese mer om her.

Europeisk helsetrygdekort

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Helsetrygdekortet gjelder også for barn under 18 år. Alle må ha eget kort. 

Helsetrygdekort bestilles her.

OBS! Det er lurt å ha reiseforsikring i tillegg.

Klagerettigheter/klageadgang

Om du får helt eller delvis avslag fra Helfo, kan du klage på dette. Klagefristen er 6 uker etter du har mottatt avslaget.

Du kan klage digitalt her.
Du kan også klage på papir ved å fylle ut klageskjema nedenfor:

Klagen sendes til: Helfo, postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Når du klager, vil den avdelingen i Helfo som ga deg avslaget vurdere saken din på nytt.

Dersom klagen din ikke gir et annet resultat, sender Helfo klagen din til Helseklage. Før saken sendes til Helseklage, vil du få tilsendt en fremstilling av saken. Hvis du har argumenter/kommentarer til saken, kan du sende disse til Helseklage.

​​​Dersom du ikke får medhold i klagen din hos Helseklage, kan du anke til Trygderetten. Anken skal sendes til Helseklage. Les mer om det her.

Generelle tips:

 • Vi har samlet flere gode tips om medisiner og apotektjenester her.
 • Andre leverandører av utstyr på blå resept er BHM og bandagist.
 • Råd og eksempel på oppsett til klage har vi skrevet om her.
 • Anbefaler at dere alltid klager på avslag!

Lovverk og retningslinjer:

Blåreseptforskriften

Rundskriv til blåreseptforskriften

Refusjonslisten over legemidler med forhåndsgodkjent refusjon 

Rundskriv om bidrag til spesielle formål

Forskrift om private aktører

Pasient- og brukerrettighetsloven

Folketrygdloven, kap. 5. Stønad ved helsetjenester

Forskrift om logoped og audiopedagog

Scroll to Top