Søk
Lukk denne søkeboksen.

Helfo

Helfo Penger Refusjon Medisiner

Helfo er en statlig etat med ansvar for blant annet blåreseptordningen, fastlegebytte, fritt behandlingssted, diverse refusjonsordninger innen helse, rettigheter ved fristbrudd og helsetjenester i utlandet.

Blåreseptordningen

Blåreseptordningen innebærer at man får kostnaden for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell dekket av Helfo. Det er legen som skriver ut blå resept. Noen produkter er forhåndsgodkjent og legen kan dermed skrive ut den blå resepten direkte, mens andre produkter må søkes om å få dekket. 

Barn under 16 år betaler ikke egenandel. 

En blå resept er gyldig i 1 år, før den må fornyes av legen.

Forhåndsgodkjente produkter

Når barnet har fått en blå resept fra legen på forhåndsgodkjente produkter, kan man gå rett til apoteket (eller bandagist/BHM) for å hente ut produktene som er aktuelle på den resepten.

Helfos produkt- og prislister viser hvilke produkter som kan utleveres på blå resept ved bestemte sykdommer eller tilstander. Du kan bare få dekket utgifter til de produktene som står oppført på produktlisten. Disse revideres når det legges ut nytt anbud. Enkelte produkter er det begrensninger på. 

Produktlistene kan dere se her.

Ikke forhåndsgodkjente legemidler – individuell stønad

Dersom barnet trenger legemidler/forbruksmateriell som ikke er forhåndsgodkjent, kan legen søke om at du skal få det på blå resept gjennom Helfo, en såkalt individuell stønad. Det er legen som sender søknaden.

Dersom barnet får innvilget søknaden får man et vedtak. Dette vedtaket må du ta med første gang du skal hente ut produkter hos apotek eller bandagist. I tillegg må legen skrive en blå resept.

Individuell stønad om opioider

Smertelindring til barn med alvorlig sykdom/palliativ behandling har vi skrevet mer utfyllende om her.

Endringer fra 1. januar 2020 for personer med stomi

Det ble gjort noen endringer i hva man får dekket av stomiutstyr fra 01.01.20. Blant annet ble det strammet inn på en del produkter. 

 • Det er nå en antallsbegrensning på inntil 80 kleberfjerner i spray (plasterfjerner), 1000 plateforlengere, 4000 geldannende granulat, 20 stomibelter, 10 belter til fiksering, 2 belter til kompresjon og 400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser per kalenderår.
 • Bleier er ikke lenger en del av forbruksmateriell ved stomi, men dette kan dekkes gjennom blåresepten «Forbruksmateriell ved inkontinens».
 • Det er ikke lenger et krav at pasienter skal ha utviklet parastomalt brokk for å få stønad til stomibelter (til kompresjon).
 • Irrigasjonsutstyr til bruk i stomi krever nå en særskilt resept.

Bidrag til spesielle forhold

Helfo kan i noen tilfeller (se liste under) gi bidrag til utgifter til helsetjenester og produkter som ikke dekkes av andre ordninger. Når man har betalt over 2000 kroner i 2023 i et kalenderår, kan man søke til Helfo om å få dekket 90% som overstiger denne summen. Hvor stor denne summen er, varierer.

Det er spesielle regler for deler av ordningen, som innebærer at man kan «slå sammen» utgifter i punkt 2 og 3, dersom du som forsørger har ektefelle/samboer og/eller barn under 18 år med utgifter i disse punktene. Familien betaler da bare et minstebeløp på ca. 2000 i året.

Nedenfor er en liste over det som er aktuelt for barn og unge:

 1. Cystisk fibrose
  Barn med CF kan få dekket antibac (håndsprit), engangsslanger, papirservietter og spyttekrus, i tillegg til produkter de får på blå resept.
 2. Hudlidelser
  Personer med betydelige og kroniske hudlidelser, som f.eks. iktyose, psoriasis, brannskader) kan få dekning av utgifter til reseptfrie salver, kremer og oljer. Det er et vilkår at behovet er/forventes å bli varig (to år eller mer). Legen søker Helfo, og med vedtak får du dekket 90% av kostnadene. Årlig egenandel er 2000 kr. Du må selv kjøpe salvene til ordinær pris og sende inn refuksjonskrav gjennom helsenorge.no 
 3. Kroniske og alvorlige sår og fistler
  Man kan få dekket utgifter til bandasje og medisinsk forbruksmateriell, og reseptfrie legemidler til sårbehandling, f.eks. trykksår.
 4. Lån av spesialvogn til barn med hoftefeil
  Dersom du har barn med medfødt hoftefeil (hofteluksasjon eller hoftedysplasi) som blir behandla med gips eller Frejkas pute, kan Helfo gi godkjenning til utlån av spesialvogn. Les mer om dette her.
 5. Brystpumpe
  Dersom du har barn med nedsatt sugeevne på grunn av leppe-kjeve-ganespalte, kan du få engangsbidrag fra Helfo til å dekke utgifter til elektrisk brystpumpe. Les mer om det her.
 6. Dekning av spesialmadrass og sengetøy pga. midd-allergi (inkontinenstrekk til seng dekkes av Nav hjelpemiddelsentral)
  Barn og ungdom under 16 år med dokumentert middallergi kan få dekket utgifter til madrass- og puteovertrekk. Helfo dekker utgifter med inntil 1506 kroner for madrassovertrekk og med inntil 307 kroner for puteovertrekk. Du får bare dekket utgiftene én gang. Les mer her.
 7. Montobello-senteret
  Barn med kreft kan få dekket familiekurs for foresatte og to søsken under 15 år på Montobello-senteret. Det kan også gis bidrag til barn mellom 15 og 18 år dersom disse gis tilbud om deltakelse i familiekurs ved Montebellosenteret.
 8. PDG-behandling
  PDG står for Pre implantation genetic diagnosis – genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren. Kan benyttes om man har fått barn med genetisk arvelig, alvorlig/dødelig sykdom som man ikke ønsker at søsken skal arve.
 9. Ridefysioterapi
  For barn med bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker, samt fysisk eller psykisk funksjonsvariasjon som ikke kan delta i «vanlige» aktiviteter, kan Helfo dekke utgifter til rideterapi hos fysioterapeut. Det kan være cerebral parese, hjerneskade, lammelser, psykisk utviklingshemming, skade etter ulykke, samt blinde og døve.

Mer utdypende informasjon finner dere i rundskrivet (nederst på siden).

Logoped og audiopedagog

Fra 1. januar 2022 ble det gjort endringer i stønadsordningen for undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog. 

Noen av de viktigste regelendringene er at:

 • Det er tilstrekkelig med henvisning fra lege, og det kreves ikke lenger uttalelse fra spesialist før oppstart av behandling
 • Det er ikke lenger krav til forhåndstilsagn fra Helfo for barn under 18 år
 • Kravet til ny henvisning/vurdering fra lege og logoped/audiopedagog etter 25 behandlinger er fjernet

Helfo kan gi stønad til privat logoped og audiopedagog hvis kommunen mangler spesialkompetansen barnet ditt trenger. Søknaden må ha dokumentasjon fra spesialistlege eller spesialavdeling på sykehus om at det er sykdom som er årsak til behov for behandling hos logoped/audiopedagog. For barn under 18 år må behandlingen godkjennes av Helfo før man setter i gang, og det gis inntil 25 behandlinger.
Skulle det være behov for flere enn 25 behandlinger, kan man søke på nytt med erklæring fra både spesialistlege/avdeling og logoped/audiopedagog.

Les mer om hva logoped og audiopedagog kan hjelpe med her.

Fritt behandlingssted

Alle pasienter som har fått rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, kan fremdeles velge mellom ulike offentlige tilbud/sykehus i hele landet, og private tilbud som har avtale med et regionalt helseforetak.

Retten til fritt å velge behandlingssted, er sikret i pasient- og brukerrettighetsloven og i spesialisthelsetjenesteloven. Retten gjelder alle deler av behandlingsforløpet. Dette betyr f.eks. at utredning av pasientens helsetilstand kan skje et sted, og behandlingen ved et annet sted. Man kan også velge å bytte behandlingssted etter at behandlingen er påbegynt.

Fritt behandlingssted gjelder ikke ved akutte situasjoner/akutt sykdom. 

Fristbrudd i spesialisthelsetjenesten

Når barn henvises til spesialisthelsetjenesten for hjelp og behandling, har de 10 dager på å vurdere henvisningen og bestemme om barnet har rett på hjelp og behandling eller ikke. Dersom de beslutter at barnet ditt har behov for hjelp og behandling i spesialisthelsetjenesten, så skal de sette en frist for når barnet skal få dette.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke klarer å gi barnet ditt behandling innen fristen, skal de varsle Helfo om fristbrudd. Du kan også varsle selv til Helfos pasientformidling. Når det skjer et fristbrudd utløses det automatisk en rett til å få behandling på et annet sykehus/behandlingssted. Helfo skal finne behandlingstilbud, enten i det offentlige eller private. 

Bytte fastlege

Alle folkeregistrerte som bor i en norsk kommune har rett på fastlege.
Du har også rett til å bytte fastlege om du flytter eller ikke er fornøyd med den du har. For å bytte fastlege må du logge inn på helsenorge.no. Der kan dere finne og bytte fastlege. 

Hvis legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Du har rett til å bytte fastlege inntil 3 ganger per kalenderår. 

Kursopphold i utlandet 

For barn med sjeldne diagnoser (færre enn 1 per 2000), kan man få refundert utgifter til kurs eller samlinger i utlandet når det ikke finnes kompetansesenter eller fagmiljø med spesiell erfaring med den aktuelle diagnosen/tilstanden i Norge. Dersom tilbudet finnes i Norden, må det brukes der. Hvis det ikke finnes noe tilbud i Norden heller, kan man få dekket utgifter til kurs/samling i et annet land i verden. 

Det må være et faglig program som gir nytteverdi. Hovedhensikten er at foreldre/pårørende lærer mer om hvordan barnet med den sjeldne diagnosen skal behandles i dagliglivet, og at familien og barnet får anledning til å treffe andre i samme situasjon. 

Helfo kan f.eks. dekke nødvendige utgifter til:

 • reise og opphold
 • deltakeravgift
 • mat og drikke etter kvittering (eller etter faste takster dersom det ikke er mulig å dokumentere med kvittering)
 • visum (ikke pass)
 • Man kan også få dekket utgifter til personer over 18 år. 

Les mer om hvordan man kan få dekket kurs/samling i utlandet, dokumentasjon og krav til søknad mv. her

Helsetjenester i utlandet

For barn med behov for habiliteringsopphold i utlandet, kan Helfo dekke utgifter for barnet og foreldre, og ev. søsken og barnets assistenter.

Hvis barnet ditt har oppfølging/behandling i spesialisthelsetjenesten, kan barnet ha rett til å få behandling i utlandet dersom det mangler tilbud i Norge, eller dersom det finnes dokumentert mer virkningsfull helsehjelp i utlandet enn det som tilbys av det offentlige i Norge.

Det er anbefalt å søke om godkjenning før man tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers risikerer man å stå med alle utgifter selv.

Søknad om godkjenning sendes til helseregionen du tilhører:

Europeisk helsetrygdkort

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Kortet bør du ha med deg dersom du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. 

Helsetrygdkortet gjelder også for barn under 18 år. Alle må ha eget kort. 

Helsetrygdkort bestilles her.

Det er lurt å ha reiseforsikring i tillegg.

Klage

Om du får helt eller delvis avslag fra Helfo, kan du klage på dette. Klagefristen er 6 uker etter du har mottatt avslaget.

Du kan klage digitalt her.

Du kan også klage på papir ved å fylle ut klageskjema nedenfor og sende per post. Klagen sendes til: Helfo, postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Når du klager, vil den avdelingen i Helfo som ga deg avslaget vurdere saken din på nytt.

Dersom klagen din ikke gir et annet resultat, sender Helfo klagen din til Helseklage. Før saken sendes til Helseklage, vil du få tilsendt en fremstilling av saken. Denne bør du lese godt gjennom. Hvis du har flere argumenter/kommentarer som du vil legge til i saken, så bør du ettersende disse til Helseklage.

​​​Dersom du ikke får medhold i klagen din hos Helseklage, kan du anke til Trygderetten. Anken skal sendes til Helseklage. Les mer om det her

Generelle tips

 • Vi har samlet flere gode tips om medisiner og apotektjenester her.
 • Andre leverandører av utstyr på blå resept er BHM og bandagist.
 • Råd og eksempel på oppsett til klage har vi skrevet om her.
 • Anbefaler at dere alltid klager på avslag!

Lovverk og retningslinjer

Blåreseptforskriften

Rundskriv til blåreseptforskriften

Refusjonslisten over legemidler med forhåndsgodkjent refusjon 

Rundskriv om bidrag til spesielle formål

Forskrift om private aktører

Pasient- og brukerrettighetsloven

Folketrygdloven, kap. 5. Stønad ved helsetjenester

Rundskriv om logoped og audiopedagog

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Søk