Søk
Lukk denne søkeboksen.

Skattemelding

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller trygdeytelser en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke betaler for mye i skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

Om skattemeldingen

Det er viktig å huske på at selv om skattemeldingen din er forhåndsutfylt, så er den ikke nødvendigvis ferdigutfylt. Du kan ha krav på fradrag som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Skattefradrag er fradrag er utgifter du kan trekke fra inntektene dine, slik at du bare betaler skatt av overskuddet. Jo flere utgifter du har, jo mindre vil du betale i skatt. Skatteetaten har en egen fradragsveileder du kan bruke for å se hvilke fradrag du kan ha rett på.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april hvert år. Hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger, kan du fortsatt endre og levere også etter fristen.

Kostnader til barnepass – foreldrefradrag

For hvem?

Hvis du har barn som er 11 år eller yngre ved utgangen av 2022, kan du få fradrag for utgifter til barnepass.

Hvis du har barn med særskilt behov som er 12 år eller eldre, kan du også få fradrag for utgifter til barnepass. Vilkåret er at behovet må være særskilt stort og du må kunne vise frem attest fra lege, barnevern eller liknende, dersom Skatteetaten ber om det.

Hva kan du få fradrag for?

I praksis betyr at du kan få fradrag for disse utgiftene:

 • Barnehage
 • Dagmamma
 • Skolefritidsordning (SFO/AKS) og fritidsordning som er alternativ til skolefritidsordning på barneskolen
 • Kjøring til og fra hvis dette er en omvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Dersom du ikke kjører til egen jobb, skal du regne kostnadene for hele reisen.
 • Ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser. Beregne dette ved å legge inn den ekstra kjøringen i reisefradragskalkulatoren.
  – Du bruker samme sats som for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid. Sats for 2022 er 1,70 pr. km.
 • Barnevakt
 • Betaling for formidling av barnepasstjenester
 • Au pair

Hvor mye utgjør fradraget?

Fradraget er begrenset til 25 000 kr. for ett barn, og deretter 15 000 kr. for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40 000 kr. og for tre barn 55 000 kr.

Det er antall barn per 31.12.2022 som bestemmer det maksimale fradraget. Har du to barn under 12 år, er maksgrensen kr 40 000 selv om du bare har fradragsberettigete utgifter på ett av barna.

Hvordan fordeles fradraget mellom ektefeller/samboere med felles barn?

Innrapportert beløp/fradragsbeløpet fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn.

Ektefeller/samboere med felles barn har et felles maksimumsbeløp for fradrag. De kan fordele fradraget fritt mellom seg, men begge må da endre i sine skattemeldinger.

NB! Hvis fradraget fører til at en av ektefellene/samboere med felles barn får negativ alminnelig inntekt (at fradragene overstiger inntektene), bør dere flytte det over på den av dere som har høyest inntekt på årets skattemelding. Dette fordi fradraget ikke kan overføres til neste år.

Hvordan føres det i skattemeldingen?

Forhåndsutfylt

Fradraget skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Summen baserer seg på hva som er blitt rapportert inn av den du har betalt til, så sjekk at alt er riktig.

Barnehager og fritidsordninger er pliktige til å innrapportere opplysninger om foreldre/foresattes kostnader til pass og stell av barn. Er kostnadene ikke forhåndsutfylte i skattemeldingen, kan du likevel kreve fradrag, men du må kunne dokumentere kostnadene dersom Skatteetaten ber om det.

Kontantstøtte reduserer ikke fradraget.

Hvilke dokumentasjonskrav stiller Skatteetaten?

 • For kostnader til pass og stell som ikke er fylt ut i skattemeldingen må dette kunne dokumenteres med originalbilag der navn og adresse på mottakeren må oppgis.
 • Ved krav om fradrag for pass og stell av barn 12 år eller eldre på grunn av særskilt omsorg og pleie, skal behov kunne dokumenteres ved attest fra lege, barnevern eller lignende.
 • Det kreves at utgifter som overstiger 10 000 kr. på årsbasis, skal være betalt via bank eller trekk i lønn for å kunne få fradrag. Betaling må kunne dokumenteres ved bankutskrift eller lønnslipp.

Særfradrag for sykdomsutgifter

Har du store kostnader på grunn av sykdom eller svakhet, kan du ha rett på særfradrag. Sykdommen eller svakheten må på forespørsel kunne dokumenters med legeattest.

NB! Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012, men det er gitt overgangsregler som faser ut særfradraget som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt.

Hvem gjelder overgangsreglene for?

Vilkåret for å få fradrag etter overgangsreglene er at du har fått særfradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradrag også for inntektsårene 2012 – 2022 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

For inntekstårene 2013 – 2022 skal særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 % av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet ved fastsettelsen. Det betyr at du skal føre opp 100 % av de fradragsberettigede kostnadene i skattemeldingen din.

Mer om sykdomsutgifter kan leses her.

Søk