Søk
Lukk denne søkeboksen.

Skatt ved erstatning

Noen av våre medlemmer mottar erstatning i form av engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller andre variasjoner som det ikke er naturlig å henføre under lovens begrep sykdom eller skade, men som likevel anses som medisinsk krevende.

Er erstatningen skattepliktig?

Det finnes gunstige skatteregler for barn og ungdom som på grunn av personskade har fått utbetaling fra erstatning eller forsikring.

  • Hvis barn og ungdom under 22 år mottar engangsutbetaling på grunn av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade sykdom eller lyte er utbetalingen unntatt fra skatt på formuen.

Det er viktig å merke seg at ved skadeserstatninger kreves det at erstatningen er utmålt etter prinsippene i skadeerstatningsloven kapittel 3 eller yrkesskadeforsikringsloven. Ved personskade hos barnet stilles det ikke lenger krav til hvor mye barnets ervervsevne er satt ned med.

Formueskattefritaket gjelder frem til og med inntektsåret barnet/ungdommen fyller 21 år.

Fritaket for formuesskatt gjelder uavhengig av hvordan beløpet er plassert, for eksempel i bankinnskudd, livrenteforsikring, eiendom, bil mm. Det må være tilstrekkelig sammenheng mellom forsirings-/erstatningsbeløpet og plasseringen av beløpet. Skattefritaket er begrenset til opprinnelig forsikrings-/erstatningsbeløp, eller til den delen av opprinnelig beløp som var i behold ved utgangen av inntektsåret.

Hvis barnet er under 17 år

Inntekt og formue hos barn under 17 år skal normalt skattlegges sammen med foreldrene.

Formue og avkastning av erstatningsbeløpet eller forsikringsbeløpet kan likevel fastsettes særskilt på barnet dersom dette gir lavere skatt enn om beløpet skattlegges hos foreldrene. Særskilt fastsetting av renteinntekten sikrer at barnet får sitt eget personfradrag ved innteksfastsettingen. Har akkumulerte renter fra tidligere år ført til formue, omfattes dette ikke av formuesskattefritaket. Slik formue kan fastsettes særskilt på barnet som da får sitt eget fribeløp ved fastsetting av formueskatt. Skatteetaten vil da foreta den beregningen som er mest gunstig. Skatten skal fremgå av foreldrenes skatteoppgjør og barnet skal derfor ikke levere egen skattemelding som gjelder erstatningen/forsikringsutbetalingen.

Skattemeldingen – hva må du gjøre?

Fra og med 2022, vil skattemeldingen være forhåndsutfylt med informasjon om engangserstatning til barn. Opplysningene finner du under temaet «Andre forhold». Du må sjekke opplysningene, og legge til opplysninger om mottatt erstatningsbeløp hvis det ikke er forhåndsutfylt.

For at din skatt skal bli riktig må du legge ved et vedlegg som viser hvilke beløp i skattemeldingen som kommer fra erstatnings-/forsikringsbeløpet.

Eksempel:

  • Beløpet plassert i bank, oppgi banken navn og kontonummer.
  • Er beløpet plassert i eiendom, oppgi gårds- og bruksnummer og eventuell eierandel.

NB! Du skal ikke slette disse beløpene fra skattemeldingen.

Lovverk / retningslinjer

Engangserstatning til barn og ungdom ved personskade eller tap av forsørger

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Søk