Søk
Lukk denne søkeboksen.

Hjelpemidler fra NAV

Hjelpemiddel Søknad NAV

Dersom barn og unge har en sykdom eller funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp til å bevege seg, sykle, sitte, leke, spare energi, roe ned, kommunisere osv. – rett og slett gis like muligheter som funksjonsfriske barn – kan de få hjelpemidler til dette. Det er et helt “univers” av hjelpemidler der ute og det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for sitt barn. I denne oversikten finner dere en generell veiledning til hvordan å gå fram, tips til søknadsprosessen og noen “must-haves” innen hjelpemidler til barn og unge (nederst).

Hjelpemidler kan løse praktiske utfordringer, forebygge funksjonstap eller opprettholde og bevare funksjon. Hjelpemidler skal hjelpe mennesker med å klare seg på alle de ulike arenaene i livet, som arbeid, bolig, skole, fritid og aktiviteter. De kommer i alle mulige varianter og for mange ulike behov. Det er ikke utelukkende rullestoler og ståstativ. Det finnes hjelpemidler for barn og unge med store fysiske pleiebehov, sensoriske utfordringer, psykiske og nevrologiske tilstander, nedsatt utholdenhet, sansetap – ja, både synlige og usynlige funksjonsnedsettelser.

Hjelpemiddelsentralene (også kalt HMS) står for utlevering av hjelpemidler og skal fungere som et ressurs- og kompetansesenter for hele fylket. De gir også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede. 

I kommunene er det oftest ergo- og fysioterapeuter som bistår i vurdering og utprøving, og som skriver søknadene. Man kan også søke selv, eller ta godkjenningskurs for å få brukerpass, og dermed økt innflytelse og selvbestemmelse i valg og bestilling av hjelpemidler. Hjelpemidler som skal brukes til stimulering, kommunikasjon og støtte i kognitive utfordringer som f.eks. venting, tidsperspektiv m.m. søkes noen ganger av PPT.

Hvem kan få hjelpemidler?

Personer som har en varig (over 2 år) og betydelig funksjonsnedsettelse på grunn av tilstand, skade eller sykdom kan få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige via NAV HMS. Med nødvendig menes det at det er et faktisk avhengighetsforhold mellom hjelpemiddel og person, at hjelpemiddelet behøves for å kunne fungere i hverdagen. Med hensiktsmessig menes at hjelpemiddelet må være nyttig og funksjonelt – rett og slett “ha noe for seg”. F.eks. for å dempe angst og uro.

Husk at i utgangspunktet er alt lån av hjelpemidler gratis. De eneste hjelpemidlene det er egenandel på er aktivitetshjelpemidler etter fylte 26 år. 

Hvilke hjelpemidler kan man få?

Det er et stort sortiment av hjelpemidler og hva man kan få avhenger helt og holdent av type funksjonsnedsettelse, samt om hjelpemiddelet er på rammeavtale (de hjelpemidlene som NAV HMS har forhandlet pris på). Det kan være hjelpemidler for syns- og hørselshemming, forflytning, psykomotorisk og motorisk trening, sansestimulering, uro, utagering og psykiske utfordringer, fritidsaktiviteter, energiøkonomisering, turtaking og tidsbegreper, språk og kommunikasjon osv. Fysio- eller ergoterapeut i kommunen har ofte god kunnskap om hvilke typer hjelpemidler som kan være aktuelle for akkurat ditt barn. Det kan også være lurt å forhøre seg med andre foreldre med barn med lignende diagnoser/hjelpebehov om hvilke hjelpemidler de anbefaler. Det er mye god erfaring å hente fra foreldre som har tråkket opp stien allerede. 

Alle hjelpemidler som NAV har tilgjengelig prisforhandlet ligger i Hjelpemiddeldatabasen. De hjelpemidlene med et rødt NAV-merke på, er prisforhandlet. 

Det er viktig å vite at Hjelpemiddelsentralen har en lang liste over avtaler med ulike hjelpemiddelleverandører, og disse kan igjen være internt rangert hos NAV. Det vil si at alle personer i utgangspunktet skal prøve ut førstevalget på denne “listen”, la oss kalle det hjelpemiddel nummer 1. Dersom dette ikke passer/fungerer, kan man gå videre til hjelpemiddel nummer 2 eller 3. Dess lenger ned på listen man kommer, jo større krav til dokumentasjon og grunngivning skal til for å få søknaden godkjent. Mange av hjelpemidlene som er listet som førstevalg leveres med standard utstyr, men det finnes mye bra tilleggsutstyr som gjør at mange kan få tilpasset hjelpemiddelet til sitt behov likevel. 

I noen tilfeller er ikke hjelpemiddelet dere ønsker prisforhandlet. Da må dere få et pristilbud og gjerne en utprøving sammen med leverandør og rådgiver på NAV HMS for at det skal være mulig å få godkjent hjelpemiddelet. 

Noen hjelpemidler og medisinsk utstyr får man imidlertid utlevert via andre, enten hos bandagist/helsebutikk, Behandlingshjelpemidler eller apoteket. Det varierer noe fra region til region om hva man får fra hvilken leverandør.

Hvordan søke om hjelpemidler?

Ta kontakt med fysio- eller ergoterapeut i kommunen din.
Dersom du ikke har en fysio- eller ergoterapeut, kan du snakke med koordinator, sosionom eller lege og be om hjelp/henvisning dit.

Tips:

 • Med en god ergo skal dere i utgangspunktet ikke trenge å gjøre noe med søknaden annet enn å signere den, men sørg for å avklare behovet og beskriv situasjoner i hverdagen hvor hjelpemiddelet trengs dersom dette ikke nødvendigvis er åpenbart for NAV HMS, og for å få fram at hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig.
 • Til utformingen av søknaden, kan det være greit for ergo eller fysio å ha tilgang til siste HABU-rapport eller annen legeerklæring du har tilgjengelig som sier noe om barnets utfordringer. Dette gjør det lettere å formulere en god søknad. 
 • Tilpasninger er alfa omega! Leverandørene sitter på uvurderlig kunnskap om hjelpemidlene de produserer og mulighetene for å individuelt tilpasse disse, slik at hjelpemiddelet blir mest mulig hensiktsmessig i bruk. Ta gjerne en prat med leverandør om mulige tilpasninger før dere søker om hjelpemidler.
 • Dersom hjelpemiddelet man får tilbud om ikke oppleves optimalt kan dere be om å få se på og prøve lignende hjelpemidler fra andre leverandører.
 • Sjekk ut Wheelchair Gadgets – de har mange stilige eikebeskyttere til rullestol å velge mellom for barn og unge!
 • Søk om småhjelpemidler – tilskudd til rimelige hjelpemidler fra NAV. Man kan få et engangsbeløp på kr. 2020,- til å kjøpe hjelpemidler som f.eks. pedagogiske og taktile leker, redskaper som muliggjør deltakelse i lek, sensoriske lyskilder og bryterstyrte leker, redskaper til spising, elektrisk tannbørste og andre toalettartikler som avlaster og forenkler stell, ergonomisk utstyr til fritid og skole, enkel tilrettelegging på kjøkken, og motorisk trening og aktivitet. Man kan søke hvert 4. år.
 • Det er mulig å å få hjelpemidler som ikke er på rammeavtale, men det krever ofte at man har vært på utprøving av hjelpemidler på rammeavtale hos NAV, eller ihvertfall har svært gode argumenter for hvorfor nettopp det hjelpemiddelet dere søker på er nødvendig og hensiktsmessig for dere.
 • Dere kan inkludere behovet for hjelpemidler i en individuell plan. Planen erstatter søknader om hjelpemidler, og målet er en mer målrettet bruk av hjelpemidler og forenklet saksbehandling.
 • Klag alltid på avslag! Om du ikke orker å skrive en lang klage, så anbefaler vi likevel å klage og bare henvise til informasjon i søknaden.
 • Før du klager, kan du be om mer utfyllende informasjon om hvorfor de mener barnet ditt ikke trenger hjelpemiddelet, og lovhjemmel for denne begrunnelsen. Husk å skrive at klagefristen utsettes frem til dato du mottar informasjonen du har etterspurt fra NAV. Det er lettere å skrive en klage når dere har fått litt mer informasjon.
 • Hjelpemiddelsentralen bruker ofte avslag med begrunnelse i at hjelpemiddelet finnes i allmennhandel, altså vanlig butikk. Det finnes dog ikke noen lovhjemmel som gir NAV grunnlag for å avslå på bakgrunn av dette, ei heller noen forarbeider til Folketrygdloven som gir grunnlag for det. Dersom NAV bruker disse argumentene i avslag dere mottar, bør dere be dem forklare hvilken lov og paragraf dette står i, samt be om en forklaring på hvorfor de mener dette er et produkt i allmennhandel. Igjen, husk å skrive at klagefristen utsettes i påvente av dette svaret.  

OBS! Trygdesak om Bardum safety sleeper:

Mange har opplevd å få avslag på seng med «vegger» og lukkefunksjon fra NAV Hjelpemiddelsentral med argumenter som at det ikke vil avhjelpe funksjonsnedsettelsen og/eller at disse sengene innebærer bruk av tvang/makt fordi barnet blir innestengt. Utgangspunktet for at foresatte søker om seng med slike rammer er riktig nok trygghet for både barn og pårørende, samt skjerming når barn har behov dette. For noen er en slik seng helt nødvendig for å kunne sove trygt, unngå farlige situasjoner og for at barnet selv skal finne roen.

Trygderetten har nylig avsagt kjennelse (i aug-22) på NAVs avslag om både slik seng og reiseseng med samme funksjon (Bardum safety sleeper), og kjennelsen fra Trygderetten finner dere her (kommer i løpet av august/september 2022). Skal dere søke om slik seng, anbefaler vi at dere viser til disse kjennelsene i søknaden.

Utprøving og levering:

Noen ganger er det nyttig, eller så krever NAV, at man drar på utprøving av hjelpemiddelet/flere varianter av hjelpemiddelet for å finne det rette. Dette foregår som regel på NAVs hjelpemiddelsentral, barnehage/skole, på institusjon eller hjemme hos en selv.

Når hjelpemiddelet er innvilget blir det levert til hjemmeadressen, institusjon eller til barnehage/skole dersom det er avtalt. Det er også mulig å hente selv hvis man ønsker det, f.eks. dersom det er en stund til utlevering.

All utlevering av hjelpemidler fra NAV HMS er gratis. HMS betaler kommunen for å levere dette hjem til dere. Kommunalt hjelpemiddellager kan lage egne regler. 

Ved flytting finnes det ikke noe i regelverket som dekker flytting av hjelpemidler. Kontakt kommunen og spør dem om de kan være behjelpelige med dette. Flytter du til et annet fylke, snakk med NAV HMS før du tar med deg hjelpemidlene. De må enten overføres til ny hjelpemiddelsentral på papiret, eller så må du få tilsvarende hjelpemiddel i nytt fylke.  

Hvis hjelpemiddelet blir ødelagt:

Hvis hjelpemiddelet ikke fungerer som normalt eller blir ødelagt må det repareres av hos det lokale “hjelpemiddelkontoret” i kommunen eller NAV hjelpemiddelsentral. Kommunen kan gjøre enklere reparasjoner. Ta derfor først kontakt med kommunen når du har et hjelpemiddel som ikke fungerer. Kommunene sender hjelpemidlet til NAV hjelpemiddelsentral ved behov.

Telefonnummeret til lokal hjelpemiddelsentral/serviceavdeling, har kommunen oversikt over, ev. spør din lokale fysio eller ergo om telefonnummeret neste gang du snakker med dem.  

En reparasjon kan i verste tilfelle kan ta noen uker. Alle som har elektrisk rullestol og er 100% avhengig av den, bør derfor ha en tilpasset manuell rullestol i tillegg som en reserveløsning.  

Akutt vakttelefon kveld og helg:

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom kl. 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd. På nettsiden til NAV finner dere en oversikt over alle landets akuttvakter:

NAV HMS akuttvakt

De rykker kun ut på reparasjoner som ikke kan vente til neste dag, ev. mandag dersom helg, og de har begrenset med utstyr i servicebilen for reparasjoner. Akuttvakten skal kun ringes dersom det er strengt nødvendig, de rykker ikke ut på natten med mindre det er helt prekært.  

Havari av elektriske rullestoler kan eksempelvis måtte hentes av Falck/NAF, men dette må avtales med akuttvakten.

Kortvarig behov for hjelpemidler:

Ved kortvarig behov for hjelpemidler, f.eks. dersom man har en midlertidig skade eller sykdom, kan man få låne hjelpemidler fra kommunens korttidslager, eller NAV HMS dersom kommunen ikke har det nødvendige hjelpemiddelet til utlån. Får man for eksempel brudd i en fot og trenger rullestol, eller har behov for dusjstol etter en operasjon i noen uker, er det altså kommunalt hjelpemiddellager som låner ut dette. Kontakt først og fremst kommunen for å få informasjon og veiledning.

Relevant lovverk og retningslinjer:

Forskrift om hjelpemiddelsentralens ansvar

Hjelpemiddeldatabasen

Om hjelpemidler

NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering— Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

Tolketjenesten

Rammeavtale

Hjelpemidler i utlandet

Reparasjon og vedlikehold

“Must-haves” hjelpemidler

Nedenfor finner dere en liten samling av ulike hjelpemidler vi og medlemmer i organisasjonen har gode erfaringer med. Ta gjerne kontakt med oss på post@lovemammaene.no om dere mener det er noen som bør stå på denne listen!

Sittemøbler og senger:

X:panda stol

Special tomato sitter

Gravity chair

Ppod sittemøbel

Splashy bærbar badestol

Arbeidsstol til bhg/skole

Jockey lite, aktiv arbeidsstol

Arcona barneseng

Safe & sound seng

Sykler, kjøretøy og fritidsaktiviteter:

Fun2go parallelsykkel

Krabat Monobike

Kaptein Duo 3 hjul

Momo Motion trehjulssykkel med hjelpemotor

Trehjulssykkel med fast nav (fast nav = at pedalene roterer med hjulene og man kan sykle både framover og bakover)

Trehjulssykkel med frinav (frinav = at det ikke skjer noe når man trør bakover)

Huskesete

Multihuske

Overvåkning, tilrettelegging og sansestimulering:

Luvion “babycall”

Kuledyne (må nå kjøpes selv dessverre)

Timestokken (tidsbegrep/aktivitetsavpasning)

Memoplanner

Handikalender

Boblerør

Bryterboks for styring av farger/boblerør/vegg/fiberoptikk

Sensitiv fingerbryter

Paletto Plus

Aktivitetsbrett til vegg

Fiberoptisk lampe

Fiberoptiske tråder

Jungle gym 

Tyggesmykke

Bad og stell:

Dusjstol

Frittstående stellebord

Veggmonterte stellebord

Spyletoalett

Toalettstol

Badekar

ASK, språk og kommunikasjonshjelpemidler:

Talk tools

Symbollanguage språkbok

PODD språkbok

Tobii øyestyrt PC

Little Step by step kommunikator

Skjermleser for synshemmede

Leselister for synshemmede

Rullestoler, kjøretøy og forflytning:

Kudu komfortrullestol

Jump Alpha lett rullestol

Panthera rullestol til barn og unge

Permobil

AL-trac helårs multifunksjonsvogn med motor

Stingray multijusterbar vogn

Bingo Evolution vogn

Rullator for barn

Crocodile rullator (gåstol)

Mustang gåstol

Takheis

Hippocampe (f.eks. til strand og bading)

Rover joggevogn

Raptor

Wizzy bug

Posisjonering og motorisk utvikling:

Innowalk stå- og gåtreningshjelpemiddel

Caribou el ståstativ

bObles start/up

Happy strap

Kilepute

Vinterhjelpemidler:

Varmevotter (trenger legeerklæring)

Varmesokker (trenger legeerklæring)

HandiSnow piggekjelke

SnowComfort kjelke/pulk

Forlenget Stiga Snowracer

Sitski

Dette skrivet ble sist oppdatert 05.07.2022

Søk