Søk
Lukk denne søkeboksen.

Familievernkontoret

familievern

Familievernet er en nasjonal tjeneste alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan benytte seg av. Familievernkontor finnes over hele landet og er lovpålagt å tilby behandling, rådgivning og mekling.

Løvemammaene vet av erfaring at parforholdet til foreldre med barn med sykdom og/eller funksjonsvariasjon kan være en utfordring. Medvirkende årsaker kan være for lite hjelp fra kommunen, mange sykehusinnleggelser, mye beredskap og alt for lite tid til å bare være kjærester. Det finnes generelt svært lite hjelp å få som forelder til barn med sykedom og/eller funksjonsvariasjon. Vi blir ofte glemt i i hjelpeapparatet og det blir lagt alt for mye ansvar på våre skuldre. Den tiden som er igjen av døgnet går derfor ofte til gjøremål man ikke har rukket i løpet av dagen. Da er det kanskje ikke så rart at for noen forhold blir belastningen og slitasjen alt for stor.

Vi anbefaler å ta kontakt med familievernkontoret i så god tid som mulig.

Det å be om hjelp er ikke noe man skal skamme seg over. Barna våre trenger jo foreldrene sine som den beste versjonen av seg selv – enten det er sammen, hver for seg, eller sammen med en ny. Her kan familievernkontoret være til god hjelp på reisen.

Hva gjør familievernkontoret?

Formålet med familievernkontor er å hjelpe, støtte, finne løsninger og få på plass et fungerende samarbeid mellom partene. Familievernkontorene har høy kompetanse på å hjelpe foreldre til å samarbeide bedre, da barn trenger at foreldre klarer å samarbeide så godt som mulig. Familievernet anbefaler å ta kontakt dersom man begynner å streve, for og raskest mulig få den hjelpen man trenger. Det må altså ikke ha oppstått en krise for å få tilbud på familievernkontoret.

Du kan fritt velge hvilket familievernkontor du ønsker å benytte deg av. Det kan være at noen familievernkontor f.eks. har spesielle tilbud som passer bedre for deg og din situasjon, enn andre har. På familievernkontorene jobber det bl.a. psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

Hvordan få veiledning og hjelp hos familievernkontoret?

 • Du trenger ikke henvisning fra lege for å få benytte deg av tilbudet
 • Du tar selv kontakt med familievernkontoret for å gjøre en avtale
 • Tilbudet er helt gratis
 • Familievernkontoret har taushetsplikt
 • Familier med hjemmeboende barn er prioritert

Familievernet tilbyr også kurs og samtalegrupper, bl.a. for foreldre til barn med funksjonsvariasjon, par som nylig har fått barn og foreldrekurs for par som har gått fra hverandre. Det finnes også samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd mellom foreldrene.

Se fullstendig oversikt over kurs og gruppeveiledning på Bufdir sin nettside.

Her er en liste over hvilke familievernkontor som finnes rundt om i Norge:
Bufdir – finn familievernkontor

Mekling ved samlivsbrudd

Alle foreldre med felles barn under 16 år som gjennomgår samlivsbrudd og separasjon må møte til mekling på et familievernkontor. Også foreldre som har vært separert over tid og ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted og samvær eller vurderer å bringe saken inn for domstol, må først møte opp til mekling for å få en meklingsattest. 

Man kan også ha mekling hos en ekstern mekler, liste for godkjente meklere finner du her.

Man kan få opp til sju meklingstimer, der den første timen er obligatorisk.

Foreldre har ansvar for å finne gode bostedsløsninger og trygge, forutsigbare rammer for barna sine. Målet med mekling er å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale (samværsavtale). På meklingstime får man også råd og veiledning, og hjelp til å håndtere eventuelle konflikter.

Foreldresamarbeidsavtalen er en privat avtale mellom foreldrene og den inneholder bl.a.

 • Foreldreansvar
 • Fast bosted
 • Samvær

Før man møter opp på meklingstime er det fint om man har satt seg inn i hva disse begrepene betyr. Man kan velge å ha enten fast bosted hos begge foreldre (= delt fast bosted) eller fast bosted hos én og med samvær hos den andre. Fast bosted handler ikke om hvor mye tid barnet skal ha med hver av foreldrene, men om hvilke avgjørelser foreldre kan ta på vegne av barnet. 

Bosted, samvær og tidsfordeling

Barn kan bare ha fast bosted hos foreldre som har foreldreansvar.

Man avtaler at barnet skal ha enten

 1. fast bosted hos begge (delt fast bosted), eller
 2. fast bosted hos én og samvær med den andre
Dette bestemmer du/dere som barnet har fast bosted hos

Hvis barnet har delt fast bosted, må dere avgjøre dette i felleskap. Hvis barnet har fast bosted hos én av foreldrene, kan denne forelderen ta disse avgjørelser alene.

 • flytting innenlands
 • barnehage
 • SFO/AKS
 • fritidsaktiviteter
Dette bestemmer du selv når barnet er hos deg

Disse avgjørelser kan du ta alene når barnet er hos deg, uavhengig av om barnet har fast bosted hos deg eller samvær med deg.

 • mat
 • påkledning
 • leggetid
 • venner
 • lekser
 • tilsyn
 • stell

Avtalen om fast bosted og samvær har også noen økonomiske betydninger, som bl.a.

Les mer om de økonomiske betydningene her.

Man kan også velge å lage en foreldresamarbeidsavtale selv gjennom å laste ned avtalen familievernkontoret benytter seg av, eller gjennom å logge seg inn via ID-portalen på bufdir.no: Lag en foreldresamarbeidsavtale.

Når den obligatoriske meklingstimen er gjennomført får begge foreldrene en meklingsattest som er gyldig i seks måneder. Attesten dokumenterer kun at den obligatoriske meklingstimen er gjennomført.

Meklingsattesten er nødvendig for

 • Ektefeller som skal søke om separasjon
 • Samboere som flytter fra hverandre og skal søke om utvidet barnetrygd
 • Foreldre som ønsker å bringe en sak om foreldreansvar, fast bosted eller samvær inn for domstolen

Merk at meklingsattesten er gyldig i 6 måneder.

Kan barn være med i mekling?

Barn i skolepliktig alder, eller yngre barn som er modne nok, kan delta i meklingen hvis barnet selv ønsker det og begge foreldrene er enige. Du kan spørre ditt familievernkontor om barnet bør være med eller ikke. Meklerne har mye erfaring med å inkludere barn i mekling, og en mekler som har møtt barnet kan få bedre forutsetninger for å hjelpe familien med gode løsninger. 

Mekleren kan snakke både med barnet alene og med hele familien samlet.

Barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Det er viktig at foreldre lytter til barnets ønsker og behov før foreldre tar avgjørelser om f.eks. hvor barnet skal bo.

NB! Barnet har rett til å bli hørt, men ikke plikt til å uttale seg.

Hva bør barnet vite før mekling?

 • Når foreldre skal flytte fra hverandre, må de til mekling for å snakke om hvor barna skal bo og andre praktiske ting.
 • Barn som er med til mekling, kan fortelle med egne ord hva som er viktig for dem slik at mekleren kan gi foreldrene gode råd.
 • Barn kan selv velge om de vil snakke med mekleren alene eller sammen med foreldrene og hva de vil snakke med mekleren om.

Kilde
Bufdir – Familie og samliv

Søk