Søk
Lukk denne søkeboksen.

Likestilling og diskriminering

I dette skrivet kan du lese om forskjellene mellom Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda, og hva disse instansene kan hjelpe deg med dersom du eller barnet ditt opplever å bli diskriminert.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet er til for dem som blir urettferdig behandlet og diskriminert. Ombudet samarbeider med alle som tilstreber likestilling og mangfold og er imot diskriminering. Det er gratis å få veiledning og man kan kontakte ombudet om man trenger råd og/eller veiledning her.

Ombudet og Diskrimineringsnemnda er to ulike organer.
Diskrimineringsnemnda behandler klager om diskriminering/trakassering, mens ombudet gir veiledning i regelverket. Ombudet har praktiske råd hvis man skal sende en klage til Diskrimineringsnemnda, de finner du her.

Ombudets sentrale oppgave er å gi veiledning i saker om diskriminering. De kan gi veiledning om blant annet diskrimineringsregelverket, gi innspill til hvordan saken kan løses på egen hånd eller henvise til riktig instans hvis ikke ombudet kan hjelpe.

For at forskjellsbehandling eller trakassering skal være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, må det ha skjedd på grunn av et diskrimineringsgrunnlag.

Liste over diskrimineringsgrunnlagene i loven

Du kan også lese mer om de ulike temaene, som f.eks. skole og utdanning, universell utforming og offentlige tjenester her.

Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda behandler saker om diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og gjengjeldelse. Det er gratis å få en sak behandlet av nemnda, og partene velger selv om de vil bruke advokat.

Hele klageprosessen kan gjennomføres digitalt.

Diskrimineringsnemnda er et nøytralt organ og gir derfor ikke råd eller konkret veiledning til noen av partene.

Diskrimineringsnemnda avgjør klager om diskriminering, trakassering og gjengjeldelse. En part, ombudet eller andre med rettslig klageinteresse kan ta en sak inn for rådet. Her kan du sende inn en klage.

Nemnda skal være et reelt alternativ til domstolsbehandling i disse sakene, og spiller en viktig rolle i rettsutviklingen på likestillings- og antidiskrimineringsfeltet. 

Nemnda kan pålegge stans, rettelse og andre tiltak som er nødvendige for å stoppe diskriminering, trakassering eller gjengjeldelse samt for å hindre gjentakelse. Videre kan Diskrimineringsnemnda fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av et pålegg, dersom fristen for å etterkomme pålegget har gått ut.

Virksomheten ligger inn under Kultur- og likestillingsdepartementet.

Søk