CL-TEAM PÅ SYKEHUS

CL står for konsultasjon-liaison som betyr «å spørre om råd» og «å binde sammen».

Consultation-Liaison-psykiatri er den delen av psykiatrien som arbeider med psykiske lidelser ved somatiske sykdommer. Som eksempel kan en nevne psykiatri ved tarmsykdommer og psykiatri ved nevrologiske sykdommer.

I Norge er CL-team fortsatt under utbygging, og det er bare enkelte av de største sykehusene i Norge som i dag har egne CL-psykiatere.

Når det arbeides med barn/ungdom og deres familier hvor sykdom preger hverdagen, innebærer det å ha sykdomsperspektivet, utviklingsperspektivet og familieperspektivet samtidig. Det er her CL kommer inn i bildet.

Tilnærmingen kommuniserer idéen om at alle problemer både har biologiske, psykologiske og sosiale sider.

Gjennom CL-tilnærmingen søker teamet å forstå hvordan barn/ungdom og de pårørendes oppfatning påvirker hvordan de snakker om symptomer og plager. Hvordan denne samtalen skaper mening for pasient/foreldre/søsken, og at barnet og familiens egne ressurser vektlegges og løftes frem. Samtidig som teamet forholder seg til det fysiske og emosjonelle, forholder de seg også til både predisponerende (“å være utsatt for…”), utløsende og vedlikeholdende faktorer som er av betydning for tilstandens forløp.

Behandlingsmetodene består bl.a. av psykoedukasjon (gjennom psykoedukasjon lærer pasienten og pårørende om lidelsen, og hvordan mestre denne bedre), familieterapi, leketerapi, individualterapi (samtaler med fokus på hele mennesket), kognitiv atferdsterapi (kognitiv atferdsterapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd), hypnoterapi (hypnose), samt veiledning av pleiepersonalet.

På en måte kan CL-team forklares som at BUP er fast på sykehusets barneavdeling, men med spesialisering og et mer helhetlig fokus på barnet og familiens situasjon. Ofte blir fokuset på egen BUP-avdeling kun på det psykiske, mens fokuset på sykehus blir kun på det somatiske. CL-team skal se alt under ett. CL-team hjelper rett og slett pasientene (og pårørende) med å ivareta følelsesmessige utfordringer og å øke mestringsfølelsen i forhold til det å være syk/ha et sykt familiemedlem.

Dersom du tror CL-team kan være nyttig for ditt barn/dere som familie, kan du kontakte sykehuset og forhøre deg om de har dette tilbudet eller kan sette dere i kontakt med nærmeste sykehus som har det.

Rull til toppen