Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tilrettelagt skoleskyss

Skoleelever kan ha rett til gratis skyss til skolen, enten ved ordinær offentlig transport eller ved taxi. Har eleven sykdom og/eller funksjonsvariasjon så kan en ha rett til individuelt tilrettelagt skoleskyss. Denne rettigheten er hjemlet i Opplæringsloven § 7-3.

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Eleven skal tilbys skyss ut fra timeplanen, og eleven og foreldre avtaler faste tidspunkt for henting og bringing. Dette gjelder også for elever som har fleksibel timeplan. Endringer som skjer ved ny timeplan, skal meldes direkte fra skolen til transportøren. Dersom foreldrene har delt omsorg for et barn, så har eleven rett på skoleskyss hos begge foreldre. En har ikke rett til skoleskyss mellom foreldrenes hjem. 

Hvem kan få?

  • Elever som har en funksjonsvariasjon eller midlertidig sykdom eller skade, har også rett på gratis skoleskyss, uavhengig av avstand til skolen. 
  • Elever med funksjonsvariasjoner eller midlertidig skade vil også ha rett på skyss til og fra skolefritidsordningen, uavhengig av avstand til skolen (gjelder ikke i ferier). 
  • Elevene har også rett til å ha med seg ledsager der dette er nødvendig, og nødvendig tilsyn dersom det blir ventetid mellom skoleskyss og undervisningstilbud. Dette gjelder også elever som benytter skolefritidsordning.

Hvordan søke?

Det er foresatte som søker om skoleskyss til skolekontoret. Du kan også be skolen om hjelp, da mange skoler har rutiner på dette. Det ligger søknadsskjema på de fleste kommuner sine hjemmeside. Det kreves som regel dokumentasjon på behovet for spesialskyss i form av legeerklæring.

Tips

Legeerklæringen bør inneholde om det er behov for ledsager, om eleven trenger egen bil/taxi, behov for rullestolbil, faste/få sjåfører andre spesielle hensyn som må taes for eleven. Det må dokumenteres hvordan omsorgsansvaret er regulert når man søker om skyss til/fra ulike adresser, der foreldre har delt omsorgsansvar.

Klage

Eleven eller foreldrene kan klage på vedtak om skoleskyss/ avslag. Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket. Statsforvalteren vil være klageinstans i grunnskolen, mens fylkeskommunen vil være klageinstans i videregående skole.

Lovverk og retningslinjer

Retten til skoleskyss er regulert i: 
Opplæringsloven

Dette rundskrivet gir informasjon om reglene rundt gratis skoleskyss:
Udir – Retten til skyss

Tolkningsuttalelse om skyss, reisefølge og tilsyn:
Udir – Ansvar for skyss, reisefølge og tilsyn

Søk