Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tilbud til fagfolk

Her har vi samlet en liten oversikt over tilbud, kompetanseheving og informasjon til fagfolk som jobber med barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

Foredrag, fagdager og kurs fra Løvemammaene

 • Løvemammaene tilbyr foredrag/fagdag/kurs innen alle tema som omfatter barn og unge med sykdom/funksjonsvariasjon, og deres familier. 
  Det er bare å ta kontakt!

Sjeldne diagnoser

 • Frambu har stadig kurs for fagfolk. Oversikt over ulike fagkurs for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. Temaene for fagkursene kan spenne vidt, men er som regel rettet mot enkeltdiagnoser eller diagnoser med felles utfordringer. De arrangerer også temaspesifikke kurs som Frambu har mye erfaring med og kompetanse på, for eksempel spiseutvikling hos barn med en sjelden diagnose, fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og aldring hos personer med sjelden diagnose.

Barnehage og skole

 • Ressurssider om barn og elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme og skolefravær.
 • Statped og Udir har lansert et gratis verktøy for alle som jobber med barn og elever. Målgruppene for kompetansepakken er eiere og ledere, ansatte i barnehage, SFO, grunnskole, videregående skole, i PP-tjenesten og universitet og høgskoler.
 • Udir har laget egne nettsider om spesialpedagogikk og tilrettelegging.
 • Statped holder ofte kompetansehevende kurs.
 • Webinar fra Frambu for ansatte i barnehage og skole om barnepalliasjon. 

Søsken som pårørende

 • SIBS – et forebyggende tiltak for søsken som pårørende. SIBS er primært utviklet for kommunale tjenester som for eksempel lavterskeltilbud for familier, psykiske helsetjenester og skolehelsetjenesten. Programmet representerer en kunnskapsbasert måte for helsepersonell i norske kommuner å utøve sin lovfestede plikt som nedfelt i helsepersonelloven §10a til å ivareta søsken som pårørende.
 • Webinar fra Frambu for fagfolk som jobber med søsken som er pårørende til barn med palliative tilstander.

Om å leve og tilrettelegge for gode liv

Ivaretakelse av egen helse som hjelper

 • Webinar fra Frambu om ivaretakelse av hjelpere. 

Barnekoordinator

 • Løvemammaene anbefaler ikke barnekoordinatorkurset til Visma. Det er et svindyrt tilbud som ikke inneholder noe om hverken pårørendeperspektiv, hjemmesituasjon, BPA osv. Vi mener at dette kurset ikke gir den kompetansen og veiledningen man trenger som barnekoordinator. 
 • Løvemammaene tilbyr skreddersydd foredrag om barnekoordinatorrollen. 

Språk

 • Språk er en forutsetning for kommunikasjon, læring og deltakelse. Sørg for å komme i gang med ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon så raskt som mulig!
 • Statped har mye nyttig informasjon om språk – bruk kompetansen deres! De har også en egen temaside om ASK og tilbyr opplæringspakker.
 • For barn som har språkvansker og lærevansker kan vi bl.a. tipse om dette gode verktøyet (brukes og anbefales også av barnehabiliteringer)
 • Vi vil også anbefale bruk av dagsplan, tematavler, timestokk, konkreter osv. der det er hensiktsmessig.

Nyttige linker

Løvemammaenes høringsinnspill til ny tverrsektoriell veileder om samarbeid, samordning og barnekoordinator “Samarbeid til barn, unge og deres familier”. 

Helsedirektoratets oversikt over nasjonale faglige retningslinjer.

Bufdirs oversikt over veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger og rutiner.

Udir – Veilederen i spesialundervisning.

Kommunal veiviser om rettigheter og tilbud til barn og unge med funksjonsvariasjon (til inspirasjon).

Søk