Søk
Lukk denne søkeboksen.

Statped

statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage, skole, PPT) og fylkeskommuner (videregående, voksenopplæring), samt til enkeltpersoner. Kompetanseløftet som varer ut 2024 endrer Statped sitt oppdrag. Fra 2025 vil Statped tilby spesialisert kompetanse der barn og elever har store og komplekse vansker.

Instansen jobber flerfaglig i ulike fagområder

 • døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap
 • ervervet hjerneskade
 • ASK
 • hørsel
 • syn
 • tegnspråk
 • språk- og talevansker
 • sammensatte lærevansker
 • samisk spesialpedagogiske tjenester

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester for

 • barn, unge og voksne (individbaserte tjenester/til enkeltmennesker)
 • barnehager, skoler og fagpersoner (systembaserte tjenester)

De individbaserte tjenestene er

 • Strakstilbud
  Informasjon og veiledning til både foreldre og instanser rundt, ved nyoppdaget alvorlig sansetap, ervervet hjerneskade eller kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Disse henvises oftest fra helseforetak. 
 •  Utredning
  Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om hjelp gjennom utredningen.
 •  Rådgivning og veiledning:
  Statped skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis gjennom rådgivning og veiledning til kommuner og fylkeskommuner med barnehager, skoler og PPT. Målet er å bidra til å heve kompetansen i kommunen.
 • Kurs for foreldre, familie og barn
  Statped tilbyr kurs for foreldre og andre nære personer, og for visse barnegrupper, innen språkvansker, kommunikasjon, hørsel- og synstap, etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner. PPT kan søke.
 • Kurs for fagpersoner
  Statped tilbyr kurs for PPT, skolelærere, barnehagelærere og andre fagpersoner etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner. PPT kan søke.
 •  Kurs for foreldre/barn/fagpersonell
  Statped tilbyr bl.a. skoleforberedende kurs for barn med alvorlig synshemming/blindhet, opplæring til foreldre med døvblinde barn og NMT (norsk talespråk med tegnstøtte).
 • Heltidsopplæring for elever med medfødt døvblindhet
  Statped har et tilbud om grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet ved Diamanten skole for døvblindfødte i Oslo.
 • Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever
  For elever som har opplæring i tegnspråk og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø.

De systembaserte tjenestene kan dere lese om her.
Statped samarbeider også med universiteter og høgskoler, og bidrar til forskningsprosjekter i inn- og utland, etter- og videreutdanning, praksisplasser, forelesninger og veiledning av masterstudenter. 

Relevante linker

Kompetanseloftet

Rådgivning og veiledning

Søk