statped, non-verbal, språkvansker, kurs, opplæring, tegnspråk, blind, hørelshemmet,

STATPED

Statped driver kunnskaps- og kompetansespredning om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Statped er en instans som gir spesialpedagogiske tjenester på landsbasis, til både kommuner (barnehage, skole, PPT) og fylkeskommuner (videregående, voksenopplæring), samt til enkeltpersoner. Statped er en del av opplæringssektoren og hjelper kommunene med å tilrettelegge opplæring. Dette skjer oftest i samarbeid med PPT.

Instansen jobber flerfaglig på seks fagområder:

 • døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker
 • ervervet hjerneskade
 • hørselsvansker
 • språk- og talevansker
 • sammensatte lærevansker
 • synsvansker

Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov kan være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv på lik linje med andre. Målet er god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester for:

 • barn, unge og voksne (individbaserte tjenester/til enkeltmennesker)
 • barnehager, skoler og fagpersoner (systembaserte tjenester)

De individbaserte tjenestene er:

 • Strakstilbud: Informasjon og veiledning til både foreldre og instanser rundt, så fort en funksjonsnedsettelse har blitt bekreftet.
 • Utredning: Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om hjelp gjennom utredningen.
 • Rådgivning og veiledning: Statped skal bidra til endringer og forbedringer i pedagogisk praksis gjennom rådgivning og veiledning til kommuner og fylkeskommuner med barnehager, skoler og PPT. Målet er å bidra til å heve kompetansen i kommunen.
 • Kurs for foreldre, familie og barn: Statped tilbyr kurs for foreldre og andre nære personer, og for visse barnegrupper, innen språkvansker, kommunikasjon, hørsel- og synstap, etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner. PPT kan søke.
 • Kurs for fagpersoner: Statped tilbyr kurs for PPT, skolelærere, barnehagelærere og andre fagpersoner etter søknad fra kommuner og fylkeskommuner. PPT kan søke.
 • Kurs for foreldre/barn/fagpersonell: Statped tilbyr bl.a. skoleforberedende kurs for barn med alvorlig synshemming/blindhet, opplæring til foreldre med døvblinde barn og NMT (norsk talespråk med tegnstøtte).
 • Heltidsopplæring for elever med medfødt døvblindhet: Statped har et tilbud om grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet ved Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo.
 • Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever: For elever som har opplæring i tegnspråk og som vil ha utbytte av et tegnspråklig læringsmiljø. Dette finnes i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Målet er at eleven skal blir tospråklig og kunne veksle mellom norsk og tegnspråk etter eget ønske og behov.

De systembaserte tjenestene kan dere lese om på Statpeds nettside.

Statped er også bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet som arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning.

Scroll to Top