Søk
Lukk denne søkeboksen.

Overgangsstønad

Overgangsstønad er en økonomisk stønad ment for å sikre enslige foreldre en inntekt i inntil 3 år. Perioden kan i enkelte tilfeller forlenges med inntil 3 år. Stønaden gjelder vanligvis enslige forsørgere med barn under 8 år, men har du barn med behov for særlig tilsyn kan du motta stønaden frem til barnet fyller 18.

For å regnes som enslig forelder må du

 • ha minst 60 prosent av den daglige omsorgen for barn alene 
 • være biologisk forelder, adoptivforelder eller har juridisk overtatt foreldreansvar for barnet
 • være ugift, separert, skilt eller har søkt om separasjon eller skilsmisse hos Statsforvalter eller domstolen
 • bo alene med barn eller deler bolig med annen voksen som du ikke er kjæreste med
 • ikke bo svært nært den andre forelderen. Med det menes for eksempel samme hus, blokk, nærmeste bolig i samme gate eller rundt samme gårdstun. 
 • ikke ha en skriftlig avtale om delt bosted for barnet/barna
 • oppholde deg i Norge med barnet/barna
 • ha vært medlem av folketrygden de siste 5 årene før du søker om overgangsstønad. I 2022 konkluderte trygderetten med at trygdetid i andre EØS land kan medregnes i vurderingen.  

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.

Du regnes ikke som enslig forelder hvis

 • du har samboer, uavhengig av om dette er den andre forelderen eller ikke
 • du eller den andre forelderen mottar eller tidligere har mottatt overgangsstønad og får et nytt barn med samme partner
 • du er fosterforelder for barnet du er enslig mor eller far for
 • du er så mye sammen med den andre av barnets foreldre at du ikke regnes som enslig mor eller far.

Søker du omsorgsstønad mens du er gravid kan du få dette fra og med måneden før termin, dette kommer i tillegg til de 3 årene med stønad du kan få etter fødsel. Du må legge ved bekreftelse på termindato om du søker før barnet er født. 

Så lenge barnet ditt er under 1 år er det ingen aktivitetsplikt knyttet til stønaden. Fra barnet fyller 1 år må du være i minst 50% arbeid, være registrert som arbeidssøker hos NAV, etablere egen virksomhet eller studere for å kunne motta stønaden. Studiet må være godkjent av NAV som nødvendig for at du skal kunne komme deg i arbeid etter endt studie. Du kan også etablere egen virksomhet. 

I enkelte tilfeller kan du motta stønaden etter at barnet fyller 1 selv om du ikke oppfyller aktivitetsplikten. Dette gjelder om du er syk og ikke kan jobbe eller studere, om du har søkt barnehage/AKS/SFO, men fått avslag eller er satt på venteliste og derfor mangler barnepass eller om du har barn som krever særlig tilsyn pga sykdom eller funksjonsvariasjon. En lege må i siste tilfelle dokumentere barnets fysiske eller psykiske tilstand og i hvilken grad dette påvirker dine muligheter til å være i arbeid. Om du skal begynne i arbeid eller studie innen 3 måneder kan du motta overgangsstønad i påvente av dette.

Vanligvis kan du få overgangsstønad i inntil 3 år, altså 36 måneder. Dette trenger ikke å være en sammenhengende periode, men kan deles opp i flere perioder frem til barnet er 8 år. I noen tilfeller kan du utvidet hovedperioden. Om du er i utdanning og NAV regner den som hensiktsmessig og nødvendig kan du få utvidet perioden med inntil 2 år. Om du har aleneomsorg for 3 eller flere barn eller ble alene om omsorgen for barnet før du selv fylte 18 kan du få utvidet perioden med inntil 3 år.  Om du ikke kan være i arbeid fordi ditt barn har en sykdom eller funksjonsvariasjon som gjør at barnet trenger særlig tilsyn kan perioden forlenges med inntil 3 år, i disse tilfellene går man også bort fra hovedregelen om at barnet må være yngre enn 8 år og du kan få overgangsstønad frem til barnet fyller 18. 

Inntekten din avgjør hvor mye du får utbetalt. 

Her kan du se hvor mye du kan få utbetalt (dette reguleres 1. mai hvert år).

Alt du tjener tas med i NAVs beregning, det kan være:

 • lønn
 • dagpenger
 • sykepenger
 • pleiepenger, omsorgspenger, opplæringspenger 
 • arbeidsavklaringspenger
 • foreldrepenger 
 • omsorgsstønad

NAV bruker inntektsopplysninger din arbeidsgiver har meldt inn i offentlige registre. Du finner opplysninger om dette på skatteetatens sider. Overgangsstønad bli skattlagt og regnes som pensjonsgivende inntekt. Du får ikke feriepenger av overgangsstønaden.

Husk å melde fra til NAV om endringer i arbeidsforhold, utdanning, om du inngår samboerskap, partnerskap, gifter deg eller blir sammen med den andre forelderen igjen. Du må også melde fra om du venter nytt barn, skal oppholde deg i utlandet, flytter eller om samværsordningen til barnet endres. 

Søk