Søk
Lukk denne søkeboksen.

Tilbud til barn og unge, og deres pårørende

Her har vi samlet en oversikt over hvilke tilbud som finnes til pårørende, både foreldre, søsken og besteforeldre. 

Det kan være vanskelig å finne ut av hvilke kurs, hjelp og tilbud innen pårørendestøtte som finnes i nærheten av der en selv bor. Vi har forsøkt å kartlegge etter beste evne og gjøre det litt mer oversiktlig for dere.

Kurs og hjelpetilbud for foreldre til barn med sykdom og funksjonsvariasjon

 • Hva med oss (kurs for par) 
 • Hva med meg (kurs for aleneforeldre) 
 • Foreldre på vakt 
 • Bære sammen – Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt
 • Leve NÅ (barn med livstruende/livsbegrensende tilstander)
 • Løvemammaenes hjelpetjeneste – støtter, veileder og hjelper familier med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter m.m.
 • Mamma Mia (nettbasert program som har som hovedformål å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse)
 • Da klokka klang! Løvemammaenes barnehage- og skoleprosjekt.
 • Starthjelpkurs (arrangeres årlig i alle helseregioner, se nedenfor) 

Bufdir, herunder familievernet, arrangerer i tillegg til hva med oss-kurs, flere typer kurs som blant annet COS (Circle of security), bufferkurs for par, og om foreldresamarbeid når man er skilt. Kurs nær deg finner du i kurskalenderen til Bufdir. 

Frambu, kompetansesenter for sjeldne diagnoser, arrangerer jevnlig både webinar og kurs innen ulike tema, mestring og mer diagnosespesifikke kurs. Hvilke kurs de tilbyr, hvor og når finner du i kurskalenderen til Frambu.

Tilbud og kurs i helseforetakene

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Det finnes med andre ord flere tilbud og kurs til både pasienter og pårørende i de ulike helseforetakene på de tilhørende sykehusene. De fleste sykehus har også sammenfattet informasjon om barn som pårørende på sine sider.

Trykk på ditt sykehus for å se hva de kan tilby. 

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

 • OUS – Oslo Universitetssykehus. 
 • S-BUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus.
 • Lærings- og mestringsenteret – barn (LMS) ved OUS tilbyr bl.a. skolestartkurs og mye mer. 
 • Ahus – Akershus universitetssykehus.
 • Sunnaas sykehus 
 • SiV – Sykehuset i Vestfold.
 • Sykehuset Innlandet 
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold 
 • Vestre Viken 
 • Sørlandet sykehus
 • På HABU (barne- og ungdomshabiliteringen) ved Sørlandet sykehus har de f.eks. jevnlig dagsamlinger for foreldre til barn og unge med autismespekterforstyrrelse, barn og unge med funksjonsvariasjon, og barn og unge med lett psykisk utviklingshemming. Les mer om arrangementene de har her.
 • ​​I Læringsportalen Helse Sør-Øst finner du en rekke nettkurs, bl.a. autisme og utviklingshemming, dysfagi (spise- og svelgevansker), epilepsi og mestring m.m. For å få tilgang til disse nettkursene må du registrere deg med e-postadresse og selvvalgt passord. På spørsmålet om organisasjon, så velger du Oslo universitetssykehus, Ekstern.

Digitale webinar for læring og mestring. Et nasjonalt tilbud fra de fire helseregionene.

PS: Alle helseforetak/sykehus har lærings- og mestringssenter, og her kan dere som oftest finne samtaletilbud og/eller kurs i deres region. Trykk her for å komme til en mer detaljert oversikt over alle de ulike lærings- og mestringssentrene.

Friluftssykehus er et tilbud for familier der barn er langtidsinnlagt på sykehus. Friluftssykehuset skal være et godt sted i naturen for pasienter og pårørende. Et sted som kan benyttes i den helhetlige behandlingen og gi ro, glede og vitalitet gjennom naturopplevelser. Her kan du lese mer om Friluftssykehuset.

Kurs og opphold innen rehabilitering, habilitering og mestring

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gir tilbud til barn og unge med funksjonsvariasjon og for dem som har gjennomgått kreftbehandling. De tilbyr nå gruppeopphold for barn og ungdom i alderen 6-17 år. Dere kan lese mer om tilbudet her.

Et opphold hos dem varer i 3 uker, der deltakerne får møte andre i lignende situasjon. Gjennom aktivitetar som friluftsliv, klatring, kano/kajakk, pil- og bue, bordtennis, svømming og gymsal får en oppleve mestring og glede. Tverrfagleg team vil tilpasse oppholdet etter den enkeltes behov. Under oppholdet er det et eget opplegg for foreldrene med undervisning og samtalegrupper. En vil også få individuell veiledning knyttet til aktuelle problemstillinger.

Under er en brosjyre med mer informasjon om tilbudet.

Beitostølen helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsvariasjoner og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

Målgruppen under 18 år er barn og ungdom med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsvariasjoner i alderen 2 -17 år. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. De har fortløpende gruppeopphold for barn/ungdom 5-17 år gjennom hele året. I tillegg har de enkelte opphold for småbarn i alderen 2-5 år. Oppholdet er kostnadsfritt for alle med rett til re-/habilitering hos oss.

Nedenfor kan dere se en video om litt av det de gjør på helsesportsenteret.

Valnesfjord helsesportsenter

Valnesfjord Helsesportssenter gir spesialiserte re-/habiliteringstilbud til barn, unge og voksne med ulike diagnoser, funksjonsvariasjoner og funksjonsnivå fra hele landet. Deres hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet og målet er økt aktivitet og deltakelse gjennom fokus på muligheter, fremfor begrensninger.

Målgruppen er barn og unge med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 6-20 år. Tilbudene passer til de som kan profittere på en periode med intensiv trening. De har både tilbud om diagnosebaserte opphold, intensive habiliteringsopphold i blandet gruppe eller temaopphold med ulikt aktivitetsfokus. Se inntaksplan for fortløpende opphold.

Under kan dere se en video fra vinteraktiviteter ved Valnesfjord helsesportsenter.

Geilomo barnesykehus

Geilomo barnesykehus gir tilbud til barn og ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt hjertefeil,  hjerte og nyre- og levertransplantasjon. Et av hovedvirkemidlene i behandlingen av pasienter ved Geilomo er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng.

Tilbudet på Geilomo barnesykehus er for barn fra 1. til 10. klasse. Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker. Der det er behov for det, tilbyr sykehuset opphold for én eller begge foreldre. Både foreldre og barn tilbys undervisning og veiledning om aktuell sykdom og behandling.

Se video fra Geilomo barnesykehus under.

Frambuleir

Hver sommer arrangerer Frambu noe som kalles Frambuleir. Dette er et tilbud for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne diagnoser som er 12 år eller eldre.

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får møte andre som er i lignende situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosiale nettverk. Frambu legger også til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Leirene drives av unge, engasjerte leirmedarbeidere med støtte fra fagpersoner fra Frambu og er svært populære både blant deltakere og hjelpere.

Se video fra Frambuleir under her.

Øvrige tilbud til barn og unge som lever med sykdom og funksjonsvariasjon

 • Helt sjef! Mestringskurs for ungdom/unge voksne og foreldre.
 • Hjelpehånda er et interaktivt spill som hjelper ungdom 13-19 år med mestring av egne følelser. 
 • CL-team på sykehus. 
 • Pårørendesenteret (generelt tilbud til alle som er pårørende)
 • Helsestasjonstjenesten (helsesykepleier).

Generelle mestringskurs og lavterskel hjelpetilbud

 • Pårørendesenteret – for alle “typer” pårørende.
 • Rask psykisk helsehjelp (i mange kommuner).
 • Frisklivssentraler (i mange kommuner).
 • KiB-kurs (Kurs i belastningsmestring for voksne).
 • Selvhjelpsverktøy ved stress, søvnvansker, bekymring, uro, angst m.m.
 • Lokale lavterskeltilbud innen stressmestring, mindfullness, meditasjon/yoga, sinnemestring, kognitiv terapi og lignende varierer stort, så her må man søke på hva som finnes i sin region. 

Tilbud til pårørende søsken

 • SMIL – tilbud til barn som er pårørende.
 • Søskencamp på Frambu for ungdommer mellom 12 og 16 år, om det å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose.
 • SIBS – søskenprosjekt fra Frambu.
 • CL-team på sykehus (kan også hjelpe søsken). 
 • Pårørendesenteret (generelt tilbud til alle som er pårørende).
 • Helsestasjonstjenesten (helsesykepleier).
 • Webinar for søsken til barn med livstruende/livsbegrensende tilstander.
 • Kommunale søskengrupper og tilbud (ta kontakt med din kommune, ev. nabokommune, for å finne ut hva de kan tilby).
 • Det finnes søskengrupper og tilbud i tilknytning til noen av barne- og ungdomsklinikkene, men dette varierer (se under punkt om de ulike helseforetakene).

Tilbud til besteforeldre

Kurs hos NAV (hjelpemidler)

NAV har egne kurs om hjelpemidler og verktøy fra hjelpemiddelsentralen, f.eks. om bruk av kognitive hjelpemidler, ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon), vinterhjelpemidler, hørsel osv. Disse holdes både fysisk og digitalt.

Dere kan finne kurs i deres region i kurskalenderen til NAV. Huk av på hjelpemidler og region i sidemenyen.

Telefontjenester

Nyttige linker

Løvemammaene på Snapchat 

Ulike podcaster innen funkisfeltet (kommer)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 

Gode råd til deg som er pårørende (HelseNorge) 

Podcast om parforhold og familieliv fra Bufdir 

Søk