Tilbud til pårørende

Her har vi samlet en oversikt over hvilke tilbud som finnes til pårørende, både foreldre, søsken og besteforeldre. 

Det kan være vanskelig å finne ut av hvilke kurs, hjelp og tilbud innen pårørendestøtte som finnes i nærheten av der en selv bor. Vi har forsøkt å kartlegge etter beste evne og gjøre det litt mer oversiktlig for dere.

Kurs og hjelpetilbud for foreldre til barn med sykdom og funksjonsvariasjon: 

 • Hva med oss (kurs for par) 
 • Hva med meg (kurs for aleneforeldre) 
 • Foreldre på vakt 
 • Bære sammen – Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt
 • Leve NÅ (barn med livstruende/livsbegrensende tilstander)
 • Løvemammaenes hjelpetjeneste – støtter, veileder og hjelper familier med det de måtte ønske og trenge i møte med hjelpeapparatet, både søknader, klager, bistand møter m.m.
 • Mamma Mia (nettbasert program som har som hovedformål å forebygge fødselsdepresjon og fremme god psykisk helse)
 • Da klokka klang! Løvemammaenes barnehage- og skoleprosjekt.
 • Starthjelpkurs (arrangeres årlig i alle helseregioner, se nedenfor) 

Bufdir, herunder familievernet, arrangerer i tillegg til hva med oss-kurs, flere typer kurs som blant annet COS (Circle of security), bufferkurs for par, og om foreldresamarbeid når man er skilt. Kurs nær deg finner du i kurskalenderen til Bufdir. 

Frambu, kompetansesenter for sjeldne diagnoser, arrangerer jevnlig både webinar og kurs innen ulike tema, mestring og mer diagnosespesifikke kurs. Hvilke kurs de tilbyr, hvor og når finner du i kurskalenderen til Frambu.

Tilbud og kurs i helseforetakene: 

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver. Det finnes med andre ord flere tilbud og kurs til både pasienter og pårørende i de ulike helseforetakene på de tilhørende sykehusene. De fleste sykehus har også sammenfattet informasjon om barn som pårørende på sine sider.

Trykk på ditt sykehus for å se hva de kan tilby. 

Helse Nord:

Helse Midt:

Helse Vest:

Helse Sør-Øst:

 • OUS – Oslo Universitetssykehus. 
 • S-BUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus.
 • Lærings- og mestringsenteret – barn (LMS) ved OUS tilbyr bl.a. skolestartkurs og mye mer. 
 • Ahus – Akershus universitetssykehus.
 • Sunnaas sykehus 
 • SiV – Sykehuset i Vestfold.
 • Sykehuset Innlandet 
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold 
 • Vestre Viken 
 • Sørlandet sykehus
 • På HABU (barne- og ungdomshabiliteringen) ved Sørlandet sykehus har de f.eks. jevnlig dagsamlinger for foreldre til barn og unge med autismespekterforstyrrelse, barn og unge med funksjonsvariasjon, og barn og unge med lett psykisk utviklingshemming. Les mer om arrangementene de har her.
 • ​​I Læringsportalen Helse Sør-Øst finner du en rekke nettkurs, bl.a. autisme og utviklingshemming, dysfagi (spise- og svelgevansker), epilepsi og mestring m.m. For å få tilgang til disse nettkursene må du registrere deg med e-postadresse og selvvalgt passord. På spørsmålet om organisasjon, så velger du Oslo universitetssykehus, Ekstern.

Digitale webinar for læring og mestring. Et nasjonalt tilbud fra de fire helseregionene.

PS: Alle helseforetak/sykehus har lærings- og mestringssenter, og her kan dere som oftest finne samtaletilbud og/eller kurs i deres region. Trykk her for å komme til en mer detaljert oversikt over alle de ulike lærings- og mestringssentrene.

Friluftssykehus er et tilbud for familier der barn er langtidsinnlagt på sykehus. Friluftssykehuset skal være et godt sted i naturen for pasienter og pårørende. Et sted som kan benyttes i den helhetlige behandlingen og gi ro, glede og vitalitet gjennom naturopplevelser. Her kan du lese mer om Friluftssykehuset.

Kurs hos NAV (hjelpemidler):

NAV har egne kurs om hjelpemidler og verktøy fra hjelpemiddelsentralen, f.eks. om bruk av kognitive hjelpemidler, ASK (alternativ- og supplerende kommunikasjon), vinterhjelpemidler, hørsel osv. Disse holdes både fysisk og digitalt.

Dere kan finne kurs i deres region i kurskalenderen til NAV. Huk av på hjelpemidler og region i sidemenyen.

Generelle mestringskurs og lavterskel hjelpetilbud:

 • Pårørendesenteret – for alle “typer” pårørende.
 • Rask psykisk helsehjelp (i mange kommuner).
 • Frisklivssentraler (i mange kommuner).
 • KiB-kurs (Kurs i belastningsmestring for voksne).
 • Selvhjelpsverktøy ved stress, søvnvansker, bekymring, uro, angst m.m.
 • Lokale lavterskeltilbud innen stressmestring, mindfullness, meditasjon/yoga, sinnemestring, kognitiv terapi og lignende varierer stort, så her må man søke på hva som finnes i sin region. 

Tilbud til barn og unge som lever med sykdom og funksjonsvariasjon:

 • Helt sjef! Mestringskurs for ungdom/unge voksne og foreldre.
 • Frambuleir for barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser.
 • Hjelpehånda er et interaktivt spill som hjelper ungdom 13-19 år med mestring av egne følelser. 
 • CL-team på sykehus. 
 • Pårørendesenteret (generelt tilbud til alle som er pårørende)
 • Helsestasjonstjenesten (helsesykepleier).

Tilbud til pårørende søsken: 

 • SMIL – tilbud til barn som er pårørende.
 • Søskencamp på Frambu for ungdommer mellom 12 og 16 år, om det å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose.
 • SIBS – søskenprosjekt fra Frambu.
 • CL-team på sykehus (kan også hjelpe søsken). 
 • Pårørendesenteret (generelt tilbud til alle som er pårørende).
 • Helsestasjonstjenesten (helsesykepleier).
 • Webinar for søsken til barn med livstruende/livsbegrensende tilstander.
 • Kommunale søskengrupper og tilbud (ta kontakt med din kommune, ev. nabokommune, for å finne ut hva de kan tilby).
 • Det finnes søskengrupper og tilbud i tilknytning til noen av barne- og ungdomsklinikkene, men dette varierer (se under punkt om de ulike helseforetakene).

Tilbud til besteforeldre:

Telefontjenester:

Nyttige linker:

Løvemammaene på Snapchat 

Ulike podcaster innen funkisfeltet (kommer)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 

Gode råd til deg som er pårørende (HelseNorge) 

Podcast om parforhold og familieliv fra Bufdir 

Skroll til toppen