Søk
Lukk denne søkeboksen.

FAKTA OM PLEIEPENGEORDNINGEN

fakta, stomi, blå resept

I budsjettforliket for 2018 ble to av de tre punktene vi kjemper for, reversert. Det gjelder kutt i ytelse til 66% etter 260 dager og fjerning av rett til pleiepenger for foreldre til utviklingshemmede over 18 år. I desember 2017 vedtok Stortinget at også det siste punktet skal endres, etter en utredning og nytt lovforslag. Saken ligger nå hos regjeringen. Det blir nye høringsrunder i løpet av 2018. Vi holder dere selvsagt oppdatert når det skjer noe nytt i saken.

De viktigste endringene i pleiepengeordningen:

Med den nye ordningen fjernes kravene om alvorlig, ikke-varig sykdom. Hovedkravet til å få pleiepenger blir nå at barnet har behov for kontinuerlig pleie og tilsyn. Dermed får anslagsvis 8000-9000 flere rett på pleiepenger. Dette gjelder for eksempel familier med barn som har varige sykdommer/diagnoser og stort pleiebehov, som tidligere har falt utenfor ordningen. 

Pleiepengene gis i 260 dager med 100% kompensasjon + 1040 dager med 66%. Foreldrene kan ta ut pleiepenger samtidig. I disse tilfellene teller en dag som to pleiepengedager. Foreldre som har svært syke barn, vil oppleve å få sine inntekter redusert med 1/3 allerede etter et halvt år hvis begge tar ut pleiepenger. 

Når pleiepengedagene er brukt opp, er det kun *livstruende* ikke-varig sykdom eller skade som gir rett på pleiepenger. Dette vil slå svært negativt ut for de barna som har varig sykdom som kan medføre livstruende situasjoner, og for barn med tilstander hvor komplikasjoner fører til mange sykehusinnleggelser i løpet av livet.

Pleiepengene kan graderes ned til 20%, men kan ikke tas ut i mer enn ti år (2600 dager) til sammen.

Den gamle ordningen ga også rett til pleiepenger fra 12 til 18 år om man hadde en livstruende/svært alvorlig sykdom/skade eller livsvarig sykdom eller funksjonshemming og man kom i en forverring eller ustabil periode. Nå er aldersgrensen økt til 18 år for alle, og den er absolutt. Det medfører at foreldre til barn med utviklingshemming, mister den retten de tidligere har hatt til pleiepenger når barnet er over 18 år og alvorlig eller livstruende syk. Dette vil slå svært uheldig ut for disse personene, som er avhengige av den tryggheten foreldre kan gi f.eks ved sykehusinnleggelser eller smertefull behandling.

Søk