Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØRINGSINNSPILL TIL PENSJONSREFORMEN

Løvemammaenes Ung voksen-komité med Bente Berg i spissen har levert følgende høringsinnspill til Stortinget som nå skal behandle NOU’en «Et forbedret pensjonssystem». Foreldre til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon blir ofte store pensjonstapere! Det vil vi i Løvemammaene gjøre noe med.

Les hele innspillet vårt nedenfor:

Løvemammaene

Høringsinnspill til NOU 2022:7: “Et forbedret pensjonssystem”

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom eller funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling for hele familien. Organisasjonen er voksende og nærmer seg 5.000 medlemmer.

Løvemammaene ønsker å komme med høringsinnspill gjeldende dagens pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid. Omsorgsarbeid blir nevnt flere ganger i NOU`en, men det er gjennomgående lagt vekt på ordningen når det gjelder å være hjemmeværende med små barn og pleie av eldre. Ikke en eneste gang finner vi at ordningen blir nevnt i forbindelse med foreldre som utfører ulønnet omsorgsarbeid for syke barn eller barn med funksjonsvariasjoner (funksjonsnedsettelser). Dette er foreldre som gjerne får godskrevet pensjonspoeng for år med store omsorgsoppgaver, og omsorgsopptjeningen garanterer at foreldrene får en pensjonsopptjening som tilsvarer en inntekt på 4,5 G. 

Problemet oppstår dersom forelderen klarer å arbeide deltid ved siden av omsorgsoppgavene. Arbeider vi i to deltidsstillinger i arbeidslivet så er det en selvfølge at pensjonspoeng beregnes for begge stillingene. Foreldrene som tross omfattende omsorgsoppgaver, har klart å opprettholde kontakt med arbeidslivet i en deltidsstilling, erfarer det motsatte. Har foreldre (ofterst mor) arbeidet redusert med en lønn under 4,5 G så mister de alle pensjonspoengene for arbeidsinntekten. I realiteten har foreldrene hatt to jobber, men får altså bare pensjonspoeng for den ene. Er lønnsinntekten over 4,5 G, så mister en pensjonspoengene for omsorgsarbeidet. Pensjonsmessig så lønner det seg altså ikke å jobbe. 

Dette er ikke i tråd med regjeringens politikk om at det pensjonsmessig skal lønne seg å jobbe.

Foreldre tvinges ut av arbeidslivet

Foreldre som har barn med langvarig sykdom eller omfattende funksjonsvariasjoner har ofte svært store omsorgsoppgaver over mange år. Døgn fylles av nattevåk, medisinering, stell, pleie, sykehusinnleggelser, sorg, bekymringer og en uendelig lang kamp med søknader, klager og møter med hjelpeapparatet. Svært omfattende oppgaver starter fra barnets sykdom eller funksjonsvariasjon oppdages og varer ofte livet ut.

De omfattende omsorgsoppgavene tvinger ofte en av foreldre til enten å gi helt opp egen karriere, eller å jobbe redusert stilling over mange år, og derav lavere lønn og færre karrieremuligheter. Dette er ikke et valg foreldrene har, men noe situasjonen krever.

Her er et konkret eksempel på hvordan dette slår ut:

“Vi har en mor som jobbet 50 % stilling i lønnet arbeid. De andre timene i døgnet brukte hun på pleie, omsorg og oppfølging av sin sønn med svært omfattende funksjonvariasjoner. Denne moren hadde en utdanning på hovedfagsnivå fra universitetet, så det var viktig for henne å jobbe. Hun sto virkelig på for å opprettholde kontakten med arbeidslivet i tillegg til omsorgen for sønnen. Hvert år sendte hun inn søknad om pensjonspoeng for pleie og oppfølging av sønnen. Hun trodde pensjonen var godt ivaretatt med pensjonspoeng fra 50 % lønnsinntekt, i tillegg til omsorgsopptjeningen. 

Da hun nærmet seg pensjonsalderen fikk hun seg en stor overraskelse da hun fikk vite at pensjonsopptjeningen for omsorgsarbeidet falt bort fordi hun hadde arbeidet i 50 % stilling. Lønnen i hennes 50 % stilling var tilsvarende 3,5 G. Svært få har jobbet så mye som denne moren, men pensjonsmessig kommer hun svært dårlig ut. 

Med til denne historien hører også at denne moren ønsket å arbeide 100 % da sønnen på 24 år, fikk plass i en kommunal bolig. Moren var da blitt 57 år. En måned etter at han flyttet begynte moren i full stilling, for å ta igjen tapt karriere og bygge opp en bedre pensjon. Denne stillingen jobbet hun i nesten 3 år, da ble hun syk, utbrent og utmattet etter mange år med tungt omsorgsarbeid. Hun greide ikke å komme tilbake til arbeidslivet i full stilling og ble uføretrygdet da hun var 65 år. Som 67 åring vil hun gå av med en pensjon som er halvparten av hva mange av hennes studievenner har opparbeidet.”

Konklusjon – Det skal lønne seg å arbeide

Løvemammaenes innspill handler primært om foreldre som er i en særstilling med hensyn til svært store omsorgsoppgaver, som de ivaretar over mange år. Men dagens ordning vil også påvirke andre pårørende som får er innvilget pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid, om de skulle klare å arbeide deltid parallelt. 

Løvemammaene mener at Arbeids- og inkluderingsdepartementet må sikre at foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver, som mottar pensjonspoeng for omsorgsarbeid, også må kunne opparbeide seg pensjonspoeng fra lønnet deltidsjobb, på lik linje som andre arbeidstakere. Det må være en selvfølge at foreldre som lykkes med å jobbe deltid, får pensjonspoeng for omsorgsarbeidet i tillegg til pensjon fra lønnsinntekten, ikke istedenfor. 

Med vennlig hilsen
Ung voksen-komiteen i Løvemammaene

Søk