Søk
Lukk denne søkeboksen.

Sykdom under avlastning

Hvilke rettigheter har familien dersom barnet blir syk før/under avlastning? 

Noen kommuner praktiserer at familien må hente det syke barnet ved påvist feber, omgangssyke, diaré og andre sykdommer, men det er ikke riktig at kommunen kan pålegge foreldre nettopp det. Foreldre har krav på avlastning, selv om barnet er sykt. 

Statsforvalteren har svaret:

«Fylkesmannen gjennomførte en kartlegging høsten 2009 for å undersøke hvilke rutiner som finnes i avlastningsboligene i forhold til barn og barns sykdom. Kartleggingen viste svært ulik praksis ved sykdom hos barna og kommunene finner som oftest gode løsninger i samarbeid med foreldrene. Mange ønsker å ha sine barn hjemme når under sykdom mens andre har behov for avlastning også når barn er syke. Avtaler og god dialog mellom kommune og foreldre gjør at disse situasjonene oftest løser seg i praksis. Fylkesmannen fant imidlertid at flere kommuner har kommunale rutiner som er i strid med loven. Rutinene innebærer at barn som er syke ikke får lov å komme på avlastningen, og foreldrene får dermed ikke den tjenesten de rettmessig har krav på. Kommunen har plikt til å oppfylle vedtakene uavhengig av ytre forhold. Dette innebærer i ytterste konsekvens at om et barn (eller andre som har krav på avlastning) må isoleres når de er på avlastning som følge av smittefare, må kommunene legge til rette for dette, eventuelt finne alternativ avlastning.»

– Fylkesmannen i Buskerud, 2010

Det er altså familien selv som avgjør om de ønsker å avbryte avlastningen grunnet sykdom, ikke kommunen!
Rettigheten gjelder alle som har vedtak på avlastning.

Lovverk / retningslinjer for avlastning:

Lov om pasient- og brukerrettigheter

§ 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.
Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

  1. Opplæring
  2. Avlastningstiltak
  3. Omsorgsstønad

Veileder for landsomfattende tilsyn i barne- og avlastningsboliger.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med kommunale barne- og avlastningsboliger.

Mer info om avlastning finner du her.

Søk