Søk
Lukk denne søkeboksen.

ANMODNING OM Å FJERNE ALDERSGRENSE FOR LEDSAGERBEVIS

Løvemammaene HBF ledsagerbevis

Løvemammaene og HBF har sammen sendt anmodning til regjeringen, helse- og omsorgskomitéen og arbeids- og sosialkomitéen om å fjerne aldersgrensen for ledsagerbevis, samt rettighetsfeste ordningen.

Sammen har Løvemammaene og HBF nylig også gitt Bufdir innspill til de nye retningslinjene for ledsagerbevis som er på høring i disse dager. Nå håper vi at vi sammen kan legge press på Bufdir, regjeringen og Stortinget for å sørge for en endring i den diskriminerende aldersgrensen som eksisterer i dag. Løvemammaene setter stor pris på det gode samarbeidet med HBF i denne saken.

Nedenfor kan dere lese anmodningsbrevet i sin helhet i både tekst- og PDF-format.

Brevet i tekstformat:

Løvemammaene og HBF anmoder ny regjering om å fjerne nedre aldersgrense på ledsagerbevis.

Den selvpålagte nedre aldersgrensen på 8 år stammer historisk fra den gang ledsagerbevisordningen ble innført på 90-tallet. Det er ikke klar dokumentasjon på hvorfor denne grensa ble satt, men antas å være ut ifra en idé om at foreldre uansett yter omsorg overfor sine barn og derfor ikke er ledsagere. Dette bildet synes vi samsvarer i liten grad med at mange barn i dag har støttekontakt, avlastningsordninger eller BPA.

Ledsagerbeviset utløser også rett til nødvendig tilrettelegging for barn med usynlig sykdom og funksjonsnedsettelse, f.eks. tilrettelagt inngang i fritidsparker, egne HC-garderober i badeland/svømmehaller m.m. Det er stor forskjell på å ha barn som pga. sin sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke håndterer å stå i lang kø, enn å ha et barn som «bare er litt lei». Det kan være mange ulike årsaker til at barn har stor nytte av ledsagerbevis, f.eks. muskelsyke barn, autister, utviklingshemmede, hjerte- og lungesyke barn, barn med usynlige sykdommer (stomi, barneleddgikt, diabetes m.m.). Med et ledsagerbevis får barna mulighet til å benytte seg av «først i køen»- ordninger som mange praktiserer, og for enkelte kan dette være hele forskjellen på om de kan delta eller ikke.

Forenkling

Vi mener at å fjerne aldersgrense for ledsagerbevis gjør kommunens saksbehandling enklere – da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha økonomisk effekt for kommunen, men heller utløse stor glede og mer likestilling hos de familiene som får en enklere hverdag.

Løvemammaene og HBF mener at ledsagerbeviset bør innebære følgende for å fungere best mulig:

  • Ingen aldersgrense
  • Rettighetsfestet ordning
  • Livslangt så lenge man har livslangt behov

Når er det behov

Barn med funksjonsnedsettelser trenger ofte 2:1. Dette gjelder til sykehus, lege, helsereiser, fritidsaktiviteter, sosiale treff, kulturarrangement m.m.

Å fjerne dagens selvpålagte aldersgrense vil i større grad kunne ivareta det enkelte barns behov og rett til et likestilt liv, og samtidig bidra til å forhindre isolasjon og sikre bedre livskvalitet for barna og deres familier.

Nasjonal endring

Kommunene er i dag de som administrerer ledsagerbevis. En stadig større andel av Norges kommuner har fjernet aldersgrensen, men fortsatt er det alt for mange som tviholder på den. Det er på høy tid at regjeringen sørger for en endring av denne diskriminerende praksisen.

Kommuner som har gått foran og fjernet aldersgrensen, er blant annet Oslo, Trondheim, Bodø, Asker, Arendal, Sandnes, Sola og Grimstad.

Vi ber regjeringen om å være sitt ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst, og nå følge etter. Det trengs en nasjonal endring der aldersgrensen for ledsagerbevis fjernes en gang for alle, og ikke minst må ledsagerbevisordningen rettighetsfestes. Det vil gjøre livet til barn med funksjonsnedsettelser litt enklere.

Alle barn er like mye verdt, uansett funksjon og uansett alder!

Med vennlig hilsen
Bettina Lindgren, styreleder i Løvemammaene
Annette Jensen, leder i Handikappede barns foreldreforening

Saken oppdateres.

Søk