Søk
Lukk denne søkeboksen.

Anmodning om å fjerne aldersgrensen for TT-kort

Regionslaget vårt Løvemammaene Vest har i dag sendt ut to brev til fylkeskommunene Vestland og Rogaland. Brevene inneholder anmodninger om å fjerne aldersgrensen for TT-kort i de respektive fylkene.

Tilrettelagt transport (TT-kort) er et tilbud om alternativ transport for personer som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av sykdom eller funksjonshindring. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å tilrettelegge transport for personer som ikke kan reise med ordinært kollektivtilbudet. Det er dessverre ingen lovfestet individuell rett til TT-kort, og det er fylkeskommunen selv som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort. Derfor varierer også praksisen fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Siden TT-kort er regionale tilbud, er det også regionslagene i Løvemammaene som har ansvaret for å følge opp ordningen i sine regioner.

Løvemammaene Vest har derfor sendt ut anmodning til Vestland og Rogaland. Disse fylkeskommunene har ulik aldersgrense, derfor er også brevene tilpasset deretter. Dere kan lese de to anmodningene nedenfor.

Løvemammaene anmoder Vestland fylkeskommune om å fjerne nedre aldersgrense på tilrettelagt transport (TT-kort)

Vestland fylke har en nedre aldersgrense for TT-kort på ti år. Denne aldersgrensen har fylkeskommunen satt selv, og for oss i Løvemammaene Vest er det vanskelig å forstå hvorfor. Vi antar at det springer ut fra en idé om at foreldre uansett yter omsorg overfor sine barn, kjører dem eller ordner transport på egen hånd. Og at et barn under 10 år ikke trenger TT? Dette bildet synes vi samsvarer i liten grad med at mange barn har tilstander som enten er medfødt eller er ervervet/diagnostisert etter fødsel og er livsvarig. Behovet for TT-kort til barnet vil altså være der fra ganske tidlig alder.

TT-kort gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn med sykdom og funksjonsvariasjon. Det kan være mange ulike årsaker til at barn i alle aldre trenger TT-kort. Det kan være barn med epilepsi som opplever økning i anfall ved bruk av kollektiv transport, barn som har svært hyppige akuttsituasjoner, barn i rullestol som ofte ikke kommer med bussen fordi det ikke er plass til mer en 2 vogner/rullestoler, barn med autismespekterforstyrrelser som ikke klarer mange mennesker, utviklingshemmede, blinde og svaksynte, barn med lavt immunforsvar og barn med usynlige sykdommer. Det kan være de barna der foreldrene ikke har sertifikat eller ikke råd til bil og bruk av kollektiv transport er en utfordring. Det finnes og flere områder der kollektivtilbudet er svært begrenset. For enkelte kan dette være hele forskjellen på̊ om de kan delta på et fritidsarrangement eller ikke.

Å fjerne dagens selvpålagte aldersgrense vil i større grad kunne ivareta det enkelte barns behov og rett til et likestilt liv, og samtidig bidra til å forhindre isolasjon og sikre bedre livskvalitet for barna og deres familier.

Forenkling

Vi mener at det å fjerne aldersgrensen for TT-kort gjør fylkeskommunens saksbehandling enklere – da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha stor økonomisk effekt for kommunen, men heller utløse stor glede og mer likestilling hos de familiene som får en enklere hverdag. Fjerning av aldersgrensen på TT-kort er avgjørende for å forhindre isolasjon og sikre bedre livskvalitet for barna og familiene deres.

Endring trengs nå!

Fylkeskommunene er i dag de som administrerer TT-ordningen. Vi håper dere nå sørger for en endring av denne diskriminerende praksisen i deres fylkeskommune.

Vi ber dere om å være deres ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst og fjerner aldersgrensen. Barn under 10 år har like stort behov for denne ordningen som de over 10 år. Det trengs en permanent endring der aldersgrensen for TT-kort fjernes en gang for alle, og ikke minst må TT-kortordningen rettighetsfestes. Det vil gjøre livet til barn med funksjonsvariasjoner litt enklere.

Løvemammaene Vest mener at TT-kortet bør innebære følgende for å fungere best mulig:

  • Ingen aldersgrense
  • Rettighetsfestet ordning
  • Livslangt så lenge man har livslangt behov

Alle barn er like mye verdt uansett funksjon og uansett alder!

Med vennlig hilsen
Øystein Thu, styreleder      
Løvemammaene Vest

Løvemammaene anmoder Rogaland fylkeskommune om å fjerne nedre aldersgrense på tilrettelagt transport (TT-kort)

Rogaland fylke har en nedre aldersgrense for TT-kort på 6 år. Denne aldersgrensen har fylkeskommunen satt selv, og selv om den nylig ble satt ned fra 10 år er det fortsatt vanskelig for oss i Løvemammaene Vest å forstå hvorfor denne aldersgrensen finnes. Vi antar at det springer ut fra en idé om at foreldre uansett yter omsorg overfor sine barn, kjører dem eller ordner transport på egen hånd. Og at et barn under 6 år ikke trenger TT? Dette bildet synes vi samsvarer i liten grad med at mange barn har tilstander som enten er medfødt eller er ervervet/diagnostisert etter fødsel og er livsvarig. Behovet for TT-kort til barnet vil altså være der fra ganske tidlig alder.

TT-kort gir rett til nødvendig tilrettelegging for barn med sykdom og funksjonsvariasjon. Det kan være mange ulike årsaker til at barn i alle aldre trenger TT-kort. Det kan være barn med epilepsi som opplever økning i anfall ved bruk av kollektiv transport, barn som har svært hyppige akuttsituasjoner, barn i rullestol som ofte ikke kommer med bussen fordi det ikke er plass til mer en 2 vogner/rullestoler, barn med autismespekterforstyrrelser som ikke klarer mange mennesker, utviklingshemmede, blinde og svaksynte, barn med lavt immunforsvar og barn med usynlige sykdommer. Det kan være de barna der foreldrene ikke har sertifikat eller ikke råd til bil og bruk av kollektiv transport er en utfordring. Det finnes og flere områder der kollektivtilbudet er svært begrenset. For enkelte kan dette være hele forskjellen på̊ om de kan delta på et fritidsarrangement eller ikke.

Å fjerne dagens selvpålagte aldersgrense vil i større grad kunne ivareta det enkelte barns behov og rett til et likestilt liv, og samtidig bidra til å forhindre isolasjon og sikre bedre livskvalitet for barna og deres familier.

Forenkling

Vi mener at det å fjerne aldersgrensen for TT-kort gjør fylkeskommunens saksbehandling enklere – da trenger saksbehandler kun å vurdere behovet. Endringen vil ikke ha stor økonomisk effekt for kommunen, men heller utløse stor glede og mer likestilling hos de familiene som får en enklere hverdag. Fjerning av aldersgrensen på TT-kort er avgjørende for å forhindre isolasjon og sikre bedre livskvalitet for barna og familiene deres.

Endring trengs nå!

Fylkeskommunene er i dag de som administrerer TT-ordningen. Vi håper dere nå sørger for en endring av denne diskriminerende praksisen i deres fylkeskommune.

Vi ber dere om å være deres ansvar for inkludering og samfunnsdeltakelse bevisst og fjerner aldersgrensen. Barn under 6 år har like stort behov for denne ordningen som de over 6 år. Det trengs en permanent endring der aldersgrensen for TT-kort fjernes en gang for alle, og ikke minst må TT-kortordningen rettighetsfestes. Det vil gjøre livet til barn med funksjonsvariasjoner litt enklere.

Løvemammaene Vest mener at TT-kortet bør innebære følgende for å fungere best mulig:

  • Ingen aldersgrense
  • Rettighetsfestet ordning
  • Livslangt så lenge man har livslangt behov

Alle barn er like mye verdt uansett funksjon og uansett alder!

Med vennlig hilsen
Øystein Thu, styreleder      
Løvemammaene Vest

Søk