AVLASTNING I FERIE

Hvilke rettigheter på avlastning har familier i ferier? Det er for mange av våre medlemsfamilier ekstremt slitsomt når eksempelvis sommerferien står for tur, og flere tilbud stenger. For familier med barn som trenger tilsyn hele eller deler av døgnet, av 1-2 kjente omsorgspersoner, kan ferieavviklingen være utfordrende. Det er ikke sommerferie om familien står alene i flere uker uten avlastning. Ferien kan fort bli en stor belastning. 

Helsedirekoratet har i innledningen i veileder for saksbehandling etter helse- og omsorgstjenesteloven beskrevet og lagt føringer for hvordan kommunene skal tenke. 

«Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester.»

Her finner du hele veilederen.

For familier med BPA kan ekstra timer til bruk i sommerferien være en løsning, om det ikke allerede er med i timeberegningen i vedtaket man har fått. Om man har avlastning i bolig eller hos private avlastere kan man søke om ekstra ferieavlastning (vi vet dog at det er en utfordring i flere kommunen å få til nok avlastning i ferien).

Kommunen skal sikre at familiene får tilstrekkelig og nødvendig avlastning, også i feriene. De har en plikt til å gi et individuelt tilpasset vedtak. Vedlagt kommer dette frem i brev fra Helsedirektoratet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

Helsedirektoratets veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming kap. 7 sier følgende:

«Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver har rett til nødvendig avlastning. Rettigheten kan gjelde både for omsorgsgivere med mindreårige barn og for voksne. Avlastningen skal gi pårørende mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Kommunale tjenester som for eksempel praktisk bistand, dagsenterplass mv. kan gis som avlastning for omsorgsgiver.»

Hele veilederen finner du her.

Løvemammaene anbefaler alle som trenger ferieavlastning til å snarlig ta kontakt med kommunen for å kartlegge individuelle behov og få et vedtak som gir hele familien en god og avslappende ferie. 

Mer informasjon om avlastning finner du her.

Lovverk/retningslinjer for avlastning i ferier:

Lov om pasient- og brukerrettigheter

§ 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5.

Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.

Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som skal anses som helse- og omsorgstjenester som pasient og bruker kan ha rett til.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

§ 3-6. Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av:

  • opplæring og veiledning
  • avlastningstiltak
  • omsorgsstønad

Helsedirektoratets veileder for saksbehandling gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

Rull til toppen