Søk
Lukk denne søkeboksen.

Foredrag om kultursensitivitet og palliasjon 

Rania Al-Nahi fra Løvemammaenes hjelpetjeneste var på Nordlandssykehuset i Bodø og holdt et innlegg under den første kursdagen «Livskvalitet ved alvorlig sykdom-palliasjon».  

Innlegget hennes handlet om å møte det som er annerledes med perspektiver fra islamsk omsorgspraksis, kultur og kultursensitivitet rettet mot palliasjon i både voksen – og barneperspektivet. Det er et fagfelt som helsepersonell ønsker mer kompetanse på, slik at man bedre kan ivareta og styrke kunnskapen i møte med palliative pasienten og dens pårørende med flerkulturell bakgrunn.  

Språkbarrierer og mangel på bruk av tolk og også et av temaene under innlegget. I 2022 fikk vi en forsterket tolkelov som regulerer offentliges organers ansvar for bruk av tolk i Norge. Loven har som mål å sikre rettsikkerhet og hjelp for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. 

Rania ga også tips og råd om hvordan finne informasjon og brosjyrer på morsmålet til pasienter og pårørende under palliativ behandling. Hun kom også med råd og veiledning om samtaletilbud til pasientgruppen med minoritetsbakgrunn.  

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familien psykiske, fysiske, sosiale, åndelig og eksistensielle behov. Rania pekte på verdien av likeverdig helsetjeneste som skal ta hensyn til at pasienter og pårørende er forskjellige og har forskjellige behov. Det er viktig med rett fagkompetanse om familier med minoritetsbakgrunn som kan oppleve sorg og kriser forskjellig basert på kulturelle verdier og religiøse holdninger.  

Søk