Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høringsinnspill ang. nedbygging av tilbud ved Klinikk Alta

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord, som dekker Finnmark, Troms og Nordland, har levert skriftlig høringssvar til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ang. forslaget om nedbygging av dagkirurgien ved Klinikk Alta.

Les høringsinnspillet fra Løvemammaene Nord under her.

Representantforslag 94 S (2023–2024)
fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Bård Hoksrud, Bengt Rune Strifeldt og Irene Ojala

Løvemammaene Nord er et regionslag tilknyttet hovedorganisasjonen Løvemammaene, som dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Vi har 747 medlemmer i Nord og stort engasjement blant disse. Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og ulike hjelpebehov. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Løvemammaene Nord mener at hele befolkningen i Nord-Norge, også inkludert innbyggere i Finnmark, har rett til et likeverdig og godt helsetilbud. Klinikk Alta har ført til at pasienter får behandling fra spesialisthelsetjenesten i det nærområdet de bor i. Det er helt grunnleggende for befolkningen at man føler på sikkerhet og beredskap når man blir akutt syk, eller rammes av kronisk sykdom som er behandlingskrevende og at man kan få behandling i sitt nærområde, og særlig viktig er dette for våre medlemsfamilier med kronisk/alvorlig syke barn. Det er uforståelig at man nå skal bygge ned spesialisthelsetjenesten. Våre medlemmer er sterkt berørt av at Helse Nord planlegger stor nedbygging av helsetjenestene til befolkningen i hele Nord-Norge.  

Nedleggelse av Klinikk Alta eller reduserte behandlingstilbud er i strid med politiske føringer. Dette er godt beskrevet i Hurdalsplattformen (2021) som sier at man skal videreutvikle spesialisthelsetjenesten ved Klinikk Alta, ikke bygge denne ned.

Vi finner det problematisk at ledere i Helse Nord på nytt vurderer nedleggelse av helsetjenester som løsning på sine utfordringer. Som oppdragsgiver og øverste ansvarlig for helseforetakene, bør regjeringen og Stortinget være sitt ansvar bevisst ved å følge opp det oppdraget helseforetaket har fått. For en tid tilbake varslet Helse Nord at det kunne bli nødvendig å legge ned akuttilbudet i Lofoten og Narvik, men i etterkant måtte helseminister Ingvild Kjerkol ut å presisere at dette ikke skulle svekkes. På den ene siden legger Helse Nord ned masse arbeid i planlegging av nedleggelse av tilbud ved klinikk Alta, mens regjeringen derimot gjennom Hurdalsplattformen sier at spesialisthelsetjenesten ved klinikk Alta skal styrkes. Løvemammaene Nord stiller seg undrene til hvordan det kan bli et så stort avvik mellom regjeringen som oppdragsgiver og Helse Nord som utfører.

En styrking av tilbudet i Alta vil spare spesialisthelsetjenesten i Hammerfest og Tromsø der det allerede er sprengt kapasitet og lange ventelister. Ved Klinikk Alta er det lite sannsynlig at det blir stopp i planlagte operasjoner på grunn av akutt kirurgi, og dermed heller ikke lengre ventelister som ved Hammerfest og Tromsø eksempelvis. Vi anser Klinikk Alta som et godt, velfungerende, etablert team som ellers også avlaster spesialisthelsetjenesten hver eneste dag.

I tillegg må man ha med seg perspektivet som gjelder været i Finnmark. Det er tidligere beskrevet i media at når uværet rammet som verst i starten av 2024 stanset alle operasjoner i Hammerfest – mens det ved Klinikk Alta ble operert 15 pasienter i samme tidsperiode. Til nå i år har riksvei 94 vært stengt 17 ganger – det tilsvarer til sammen over 200 timer. Det varsles stadig at vi som nasjon må være forberedt på en økende mengde ekstremvær. Det vil bety at det også vil bli økning i perioder hvor det ikke er mulig å frakte alvorlig syke pasienter til de store sykehusene. Den lokale kompetansen innenfor helse vil da være avgjørende for å redde liv. Det er derfor uansvarlig at man nå skal legge ned et slikt velfungerende lokalt tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Det er i tillegg til utfordringer med været, ofte svært lange reiseavstander for pasientene i vår region. Dette kan fint sammenlignes med nedleggingen av akuttilbudet i Narvik og Lofoten. Pasienter trenger et veletablert fungerende team som kan ivareta pasienten og stabilisere pasienten i påvente av transport videre til nærmeste akuttsykehus. Ved å fortsette driften, samt drive med videreutvikling av Klinikk Alta, vil det være mulig å opprettholde og utvikle tilstrekkelig fagkompetanse for bl.a. å kunne hjelpe til med stabilisering av akutt syke pasienter i påvente av videre transport, men også behandle når reise ikke lar seg gjøre. Ambulansefly og ambulansehelikopter kan man ikke anse som en absolutt ressurs i vinterhalvåret. De er avhengig av flyvær, at det ikke er samtidighetskonflikt og at de har nok flytid igjen for å utføre oppdraget.

Det er svært vanskelig å sette et slikt tilbud tilbake i drift hvis det først er lagt ned. Tilbudet ved Klinikk Alta vil kunne videreutvikles i stor grad hvis det får bestå slik det er i dag. En slik videreutvikling av spesialisthelsetjenesten vil være økonomisk gunstig for helseforetakene på lang sikt. Etter hvert vil man kunne supplere med flere spesialiseringer for å dekke et større volum pasienter, samt et bredere spekter av pasientgrupper. Dette anser vi som svært viktig i en allerede sårbar landsdel.

Løvemammaene Nord støtter dette representantforslaget i sin helhet.

Med vennlig hilsen
styret i Løvemammaene Nord

Søk