Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høringsinnspill til stortingsmelding om prioritering

Løvemammaene har sendt inn innspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding. Les innspillet i sin helhet under.

Løvemammaene logo brev

Høringsinnspill til regjeringens arbeid med ny prioriteringsmelding

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner forstøtte, frihet og likestilling til hele familien. Organisasjonen er voksende og har nå over 7800 medlemmer.

Løvemammaene ønsker å gi innspill til regjeringens arbeid med prioriteringsmelding, og da særlig aspektet ved anvendelsen av et helsetjenesteperspektiv vs. samfunnsperspektiv ved prioriteringsvurderinger.

Løvemammaene ønsker å uttrykke stor bekymring for hvordan et samfunnsperspektiv skal sikre våre medlemmer nødvendig og forsvarlige tjenester og hjelp. Mange av våre medlemsfamilier har barn med svært sjeldne og komplekse sykdommer og diagnoser, og ofte barn som regnes som kostbare i et samfunnsperspektiv. Vi frykter at prioritering ut fra dette perspektivet vil være direkte ødeleggende våre familiers rett og muligheter for god livskvalitet, gode liv og mestring. 

Løvemammaene mener at de nasjonale prinsippene for prioritering som er gjeldene i dag; nytte, alvorlighet og ressursbruk, gir nødvendig handlingsrom for prioritering. I tillegg er prinsippene forankret i verdigrunnlaget for helsetjenesten, som slår fast at menneskeverdet er den grunnleggende verdien for tjenesten. Her står likhet, rettferdighet, likeverdig tilgang til tjenester av god kvalitet, faglig forsvarlighet, menneskeverd og solidaritet med de svakest stilte sentralt (St.meld 38 (2020-2021), kap. 4). Det er også bred enighet om verdigrunnlaget for den norske helse- og omsorgtjenesten. 

Vi mener at regjeringen i prioriteringsmeldingen må sikre at verdigrunnlaget for helsetjenesten fortsatt er styrende, og Løvemammaene klarer ikke se at dette fortsatt vil være gjeldene dersom samfunnsperspektivet skal anvendes ved prioriteringsvurderinger. 

Videre mener vi at regjeringen må sikre at kriteriet “mestring” skal vektlegges under tolkning av prioriteringskriteriene. For våre barn og familier er mestring og livskvalitet avgjørende for gode hverdager og verdige liv. Dette er i også tråd med anbefalingene i “NOU 2018:16 – Det viktigste først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester”.

Med vennlig hilsen 

Løvemammaene

Søk