Søk
Lukk denne søkeboksen.

KAMPEN MOT ANTIBIOTIKARESISTENS

antibiotikaresistens

Løvemammaene har sendt høringssvar ang. en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier. Vi har fokusert på vår målgruppe i høringssvaret som dere kan lese i sin helhet nedenfor.

Løvemammaene

Høringssvar til Representantforslag 258 S ang. en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier. 

Løvemammaene består av en medlemsmasse med barn og unge som har et bredt spekter av sykdommer. Mange av disse barna har hyppige infeksjoner og sykehusinnleggelser, og ikke sjeldent med alvorlige forløp. Flere av oss har opplevd at barna våre har hatt multiple antibiotikaresistente bakterier. Ikke fordi helsevesenet/foreldrene ikke har kunnskap eller fastholder en restriktiv antibiotikabruk, men fordi sykdomsbildet er såpass alvorlig at hyppig behandling med antibiotika har vært og er nødvendig. Et nødvendig onde på mange måter. Vi har medlemmer som er svært bekymret for framtiden til barna sine på grunn av antibiotikaresistens.

Samtidig opplever vi at langt ifra alle er opplyste om antibiotikaresistens og opptatt av å være restriktive i bruken. Vi erfarer at mange foreldre (spesielt til ellers friske barn) heller mener det er riktig med antibiotika ved f.eks. ørebetennelser, forkjølelser som varer litt lengre enn vanlig og lignende milde tilstander. Det er ikke uvanlig at vi får spørsmål fra foreldre om hvordan de kan overtale legen til å foreskrive antibiotika. Dette mener vi vitner om en samfunnsgruppe som mangler opplysning om den trusselen antibiotikaresistens er, samt uvitenhet om ineffektiviteten og konsekvensene av uhensiktsmessig antibiotikabruk. 

For oss som organisasjon er kampen mot antibiotikaresistens derfor særdeles viktig. 

Vi velger å trekke fram våre betraktninger i denne høringen, som vi støtter i sin helhet.

Tiltak vi vil fremheve som viktige i kampen mot antibiotikaresistens, basert på erfaringer fra vår målgruppe:

 • Opplysningsarbeid, særlig overfor barnefamilier
  – Start allerede med å innarbeide informasjon om dette i svangerskapskurs, foreldrekurs og veiledning som gis på helsestasjonene
  – Det burde være en obligatorisk del av helsestasjonens foreldreveiledning/helseopplysning på 6-ukerskontrollen med helsesykepleier og lege, på lik linje som vaksinasjonsprogrammet er.
  – Fastleger må fortsatt involveres i kampen mot antibiotikaresistens. Fastlegene er ofte førstelinja som møter foreldre til barn med mildere sykdomstilfeller. God og lettfattelig informasjon og veiledning er viktig for å trygge foreldrene.
 • Utvikle flere typer antibiotika, særlig spissede typer. 
  – Vi erfarer at mange kronisk syke barn og barn med kroniske luftveissykdommer ofte blir satt på bredspektrede typer antibiotika, noe vi mener bidrar til å opprettholde/øke antibiotikaresistens.
  – Mange barn går på forebyggende bredspektret antibiotika. Vi mener det er viktig å kartlegge hvilke sykdommer/tilstander som krever forebyggende antibiotika, men som i mangel på spissede typer antibiotika benytter seg av bredspektrede typer.
 • Internasjonalt samarbeid
   Vi erfarer andre behandlingsmetoder og tilnærminger til antibiotikabruk ved behandlingssteder i utlandet som Norge samarbeider med, både mindre restriktiv bruk og holdninger.

Vi ønsker dere lykke til med det viktige arbeidet i kampen mot antibiotikaresistens!

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Høringssvaret vårt er også publisert på Stortingets nettside.

Søk