Søk
Lukk denne søkeboksen.

Kjerkol tydeliggjør legers ansvar for å gi legeerklæring

Leger kan ikke nekte å skrive legeerklæring. Det slår helseminister Ingvild Kjerkol fast. Løvemammaene har tidligere i vår sendt brev til alle partier på Stortinget ang. leger i BUP og habiliteringstjenesten som nekter å skrive legeerklæring.

I den anledning har flere politikere engasjert seg og vært i dialog med oss ifm. denne saken, der en av disse er Grete Wold (SV). Hun har stilt skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol.

Utdrag fra spørsmålet til Wold:

Det er et gjentagende problem at familier ikke får legeattest som kreves for å få oppfylt sin rett til pleiepenger. Ofte er dette basert på feilaktig kunnskap om hvem som har rett til pleiepenger, at ordningen også kan omfatte foreldre til barn med psykisk sykdom og at det ikke er en ordning med tidsbegrensning før barnet blir 18 år.
Er statsråden enig i at dette er problematisk, og hvordan vil man sikre at foreldre som har rett på pleiepenger får dokumentasjon på barnets sykdom fra legespesialist?

Helseminister Ingvild Kjerkol svarte blant annet følgende:

«Jeg er enig i at det er viktig at foreldre som søker om pleiepenger får de nødvendige attestene.

Jeg viser i den forbindelse til at helsepersonell i henhold til folketrygdloven § 21-4 andre ledd plikter, etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), plikter å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter etter folketrygdloven, herunder retten til pleiepenger. Leger i spesialisthelsetjenesten har altså en lovpålagt plikt til å utstede nødvendig legeerklæring der dette er påkrevd fra NAV.»

Løvemammaene anbefaler alle foreldre og omsorgspersoner som opplever å bli nektet legeerklæring å vise til dette svaret fra helseminister Kjerkol, som tydeliggjør legens lovpålagte plikt til å utstede legeerklæring.

Les hele det skriftlige spørsmålet fra Wold, og svaret fra Kjerkol her.

Her kan dere laste ned svaret i PDF-form.

Søk