Søk
Lukk denne søkeboksen.

KLAGE PÅ HELIKOPTERPLATTFORMEN VED RIKSHOSPITALET

Løvemammaene har levert klage på innvilget rammetillatelse til etablering av helikopterplattform utenfor barneavdelingene og nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet.

Dere kan lese hele klagen vår nedenfor.

Løvemammaene

Klage på vedtak om innvilget rammetillatelse.

Saksnummer: 202207445 – 21

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi representerer mange familier med barn som starter livet sitt på sykehus og/eller er innlagt på sykehus store deler av barndommen. Vi reagerer derfor kraftig på vedtaket om å bygge ny helikopterplattform nær barneavdelingen og nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet.

Vi er svært bekymret for konsekvensene av etablering av en helikopterplattform utenfor barneavdelingen på Rikshospitalet. Det er ikke forenelig med de behovene barna har ved opphold på sykehus. Vi snakker om nyfødte og små barn med øsofagusatresi, hjertesvikt, kreft, respirator, stomier og på transplantasjonsliste. Barn med intravenøs ernæring, epilepsi, ervervede hjerneskader, samt ultrasjeldne og komplekse, medisinske diagnoser. Vi har også barn og unge med sansetap, utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Felles for mange av disse barna er at har diagnoser og utfordringer som gjør dem særlig sensitive for lyd og brutte rutiner, og noen er i så sårbare situasjoner at selv lyden av en dør er nok til at de skvetter til. Mange av disse barna har store behov for skjerming og ro, enten de ligger på sengepost, intermediær- eller intensivavdeling.

Vi ønsker også å rette søkelyset på flyktningbarn som gjerne har opplevd krig. Dette er barn med store traumaer der helikopterlyder kan være en stor trigger.

Spesielt urolige er vi for barna på nyfødtintensivavdeling. Undersøkelser fra tidligere i år viser at støynivåene på intensivavdelinger for nyfødte allerede er høyt over anbefalte nivåer. Dette fører til økt medisinering av de syke spedbarna ifølge overlege. Mange av medlemmene i Løvemammaene har barn som har startet livet på nyfødtintensiv. Der barna ofte er så syke at den minste lyd, berøring eller forflytning kan trigge oksygenfall, økt hjertefrekvens og unødvendig stress og belastning på de bitte små pasientene. Overlege på nyfødtintensiv ved Rikshospitalet, Sverre Medbø, sier også at stress (herunder støy) øker risikoen for hjerneskade betydelig. Dette bekymrer oss veldig.

Vi opplever at dette vedtaket bærer preg av hastverk, mangler gode analyser og konsekvensutredning. Med utgangspunkt i tidligere undersøkelser vil de økonomiske kostnadene øke betydelig i form av økt behandling og medisinering av de sykeste barna, og ikke minst senskader i form av hjerneskader, konsentrasjonsvansker, uro, angst, søvnproblemer og lignende. Løvemammaene vet dessverre så alt for godt hvilke konsekvenser det har å få for tidlig fødte og svært alvorlig syke barn.

En annen problemstilling er uteområdet som blir rammet dersom vedtatt plassering av helikopterplattform opprettholdes. I dag står det en lekeplass mellom byggene som gir barna og familiene et sårt trengt pusterom i sykehushverdagen. På det samme uteområdet har Løvemammaene i dialog med Rikshospitalet planlagt å bygge Norges første reelt universelt utformede lekeplass, «Løveparken», som innebærer en lekeplass for absolutt alle. En lekeplass der alle barn, uavhengig fysiske utfordringer kommer kunne ha glede av. Hverken disse planene eller mulighet for lek på dagens eksisterende uteområde vil kunne gjennomføres dersom helikopterplattformen plasseres like ved.

Vi vil også påpeke at vi har en forskrift om barns opphold i helseinstitusjon, og vi mener at dette vedtaket i strid med denne forskriften, og ikke har lagt barnas beste til grunn.

Løvemammaene ber om at vedtaket oppheves og at OUS finner et bedre egnet sted for ny helikopterplattform.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk