Søk
Lukk denne søkeboksen.

VIKTIGE FORSLAG PÅ STORTINGET

I dag har flere saker som opptar Løvemammaene blitt fremmet på Stortinget.

Forslag nr. 1 som ble fremmet i dag var: 

Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser av SV ved Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Camilla Sørensen Eidsvold, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Katrine Boel Gregussen

I dette forslaget ble det fremmet:

 • Lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer for eksempel enslige med tvillinger, trillingforeldre og familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, eller familier hvor det er alvorlig sykdom hos foreldrene. 
 • Stortinget ber regjeringen undersøke om det legges for stor vekt på at diagnose er døråpner til en rekke tjenester i stede for det helhetlige behovet
 • Stortinget ber regjeringen kartlegge samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og fremme de nødvendige forslag for å sørge for rutiner som sikrer et samarbeid med foreldre til barn med spesielle omsorgsbehov før eller rett etter fødsel.

Det ble også fremmet mange gode forslag underveis i debatten av Sp, SV og Ap, og noen av forslagene som Løvemammaene synes var gode forslag for å gjøre Norge til ett bedre sted å være, også for mennesker med funksjonsnedsettelse, var:

 • Stortinget ber regjeringen iverksette «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030» slik at alle skoler er åpne for alle elever.
 • Stortinget ber regjeringen foreslå lovendringer som sikrer at familier som får et barn med nedsatt funksjonsevne, har rett til rask og effektiv økonomisk støtte for å kunne tilpasse boligen til deres nye livssituasjon
 • Stortinget ber regjeringen sikre foreldre rett og kommunene plikt til å stille opp med en fast kontaktperson/koordinator/rettighetskoordinator så tidlig som overhodet mulig, som skal bidra med veiledning i systemet, eventuelle søknader og praktisk og menneskelig støtte.
 • Stortinget ber regjeringen sikre kompetanseutvikling slik at barnehagene har grunnleggende kompetanse på funksjonsvariasjon.
 • Stortinget ber regjeringen samle kunnskap og bygge opp et helhetlig tilbud for søsken i familier der et barn eksempelvis har alvorlige funksjonsnedsettelser.
 • Stortinget ber regjeringen kartlegge situasjonen for avlastningsordninger for foreldre til barn med spesielle omsorgsbehov, og legge frem forslag som tydeliggjør at fleksible og trygge avlastningsordninger er en grunnleggende del av familienes rettigheter, som kommunene må sikre at opprettholdes, også i tider som denne med koronapandemi.

Representantforslaget ble IKKE vedtatt!

Vi i Løvemammaene synes det er trist og langt unna ett likestilt samfunn når slike forslag blir stemt ned i stortinget!

Forslag nr. 2 som ble fremmet var:

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Camilla Sørensen Eidsvold, Lars Haltbrekken, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski og Mona Fagerås om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn.

I dette forslaget ble det fremmet:

 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett. 
 • Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at Norge undertegner tilleggsprotokollen til CRPD slik at norske borgere ikke utestenges fra å klage inn mulige menneskerettighetsbrudd på grunnlag av nedsatt funksjonsevne til CRPD-komiteen. 
 • Stortinget ber regjeringen i ny handlingsplan for universell utforming, som er varslet i 2021, sette tidsfrist for at Norge skal være universelt utformet innen 2035. 
 • Stortinget ber regjeringen inkorporere Veikart. Universelt utformet nærskole 2030 i den kommende handlingsplan for universell utforming, og sette av tilstrekkelige stimuleringsmidler i framtidige statsbudsjett for at veikartet kan bli realisert.
 • Stortinget ber regjeringen sørge for at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet prinsipp i ny Nasjonal transportplan for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035.
 • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av diskrimineringslovgivningen slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes. 
 • Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner å sørge for at alle valglokaler og møter i kommune- og bystyrer finner sted i lokaler som er universelt utformet. 
 • Stortinget ber regjeringen sikre e-valgløsninger for blinde og svaksynte ved kommende kommune- og fylkestingsvalg og stortingsvalg. 
 • Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av et krav om universell utforming i kultursektoren, og at personer med behov for ledsager får benytte ledsagerbevis, som inngangskrav for offentlig støtte til kulturarrangementer. 
 • Stortinget ber regjeringen sikre at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr som sikrer personer med funksjonsnedsettelse en trygg evakuering. 
 • Stortinget ber regjeringen sikre at beredskapsplaner for katastrofer også ivaretar hensynet til mennesker med funksjonsnedsettelse. 
 • Stortinget ber regjeringen stramme inn kravet til når uforholdsmessig byrde kan benyttes som argument for at virksomhetseier kan fritas fra å sørge for universell utforming av egen virksomhet.» Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse.

Saken ble diskutert i dag, men voteringen er utsatt til 5.11.20. Vi i Løvemammaene vil følge med denne saken tett! Det er absolutt på tide nå i 2020 at CRPD blir inkorporert i norsk lov og at alle, uavhengig av funksjonsnivå, kan komme seg inn i bygninger og skoler fordi de er universelt utformet!

Oppdatering 05.11.20:

Forslaget ble dessverre nedstemt, foruten punktet om CRPD som ble avvist fordi det har blitt fremmet likelydende sak tidligere i år.
Uendelig tragisk for alle mennesker med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser i Norge. Nok en gang har Stortinget kastet bort muligheten til å ta et steg i riktig retning og sørge for likestilling for alle.

Forslag nr. 3 som ble fremmet i dag:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre hjelpestønad for barn under langvarig sykehusopphold.

I forslaget ble det fremmet:

 • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å sørge for at barn under 18 år ikke trekkes i grunn- eller hjelpestønad som følge av langvarig sykehusopphold. Status i denne saken er at Stortinget har mottatt et representantforslag og vi i Løvemammaene vil følge denne viktige saken, slik vi har gjort i lang tid nå. Dagens lovverk fører til at familier med barn som har lange sykehusopphold rammes hardt og urettferdig av denne praksisen.

Oppdatering 05.11.20:

Saken blir oversendt til Arbeids- og sosialkomiteen for videre behandling. Det betyr at det blir høring i saken hvor Løvemammaene selvfølgelig skal delta, og at det er en sjanse for å få til en lovendring.

Søk