Søk
Lukk denne søkeboksen.

Høringsinnspill til Polyfons strategi

Løvemammaene har sendt inn høringsinnspill til Polyfons strategi. Les hele høringsinnspillet under.

INNSPILL TIL POLYFONS STRATEGI 2024-2030

Hvem er vi:

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for støtte, frihet og likestilling til hele familien.

Høringssvar om visjoner:

Løvemammaene synes visjonen er god.

Høringssvar om verdier:

Løvemammene mener Polyfons verdier er viktige og fint oppsummert.

Høringssvar om hovedmålsetting:

Første del av hovedmålsetningen er god og tydelig: Kunnskapsklynga Polyfon skal styrke musikkterapi som helsearbeid, utdanningsveg og forskingsområde. Andre del av hovedmålsettingen er mer utydelig, spesielt sett opp mot teksten som følger om hvordan helsebegrepet skal forståes som en ressurs for livskvalitet, hverdagsmestring og samfunnsdeltaking. Dette mener Løvemammaene er tydeligere og godt dekkende for individ og samfunn. Dermed foreslåes det å omformulere andre del av hovedmålsettingen til: og samtidig støtte og stimulere annen bruk av musikk som ressurs for livskvalitet, hverdagsmestring og samfunnsdeltaking.

Høringssvar om delmålsettinger:

Delmål er gode og forståelige.

Høringssvar om satsinger:

Hovedsatsningene virker bra. Barn og unges helse og oppvekst, psykisk helse, habilitering og rehabilitering er viktige satsingsområder sett opp mot Løvemammene og de vi representerer. Vi mener det er viktig at det er glidende overganger mellom disse satsingene som sikrer en helhetstankegang rundt barn og unge med alvorlig sykdom og/eller funksjonsvariasjoner, og familiene deres.

Høringssvar om virkemiddel:

Under første kulepunkt, virkemidler for likeverdig samarbeid, nevnes både erfaringsrepresentanter, erfaringspanel og ressursgruppe. Løvemammaene ønsker å understreke viktigheten av å ha god spredning av representasjon fra brukerorganisasjoner. Behov og opplevelser av tilbud varierer og er svært sammensatt. Under tredje kulepunkt, virkemidler for evaluering av klyngas arbeid, her er det først og fremst et innover vendt blikk på evaluering. Dette bør også vendes utover slik at man åpner for enda flere refleksjoner og diskusjoner, gjerne sammen med brukerorganisasjoner.

Andre høringssvar:

Under utfordringsbildet nevnes det at barn og unge utsettes for stress og kjedsomhet på skolen. Det er svært mange faktorer som spiller inn på barn og unges psykiske helse, og helse generelt. Her kan man være mye tydeligere i eksemplene, og adressere vanskeligere faktorer enn kjedsomhet på skolen. Flykninger er nevnt som eneste eksempel i avsnitt tre. Dette med utenforskap er stort og rommer mange forskjellige mennesker i svært forskjellige livssituasjoner. Dermed kan det være uheldig å nevne et spesifikt eksempel. Her bør Polyfon vurdere å holde det helt generelt, slik at avsnittet ikke oppfattes snevrere enn det er tenkt som. Løvemammaene er enige i å løfte frem utfordringer med bruk av ny fagkompetanse i helsevesenet og mangel på sektorovergripende samarbeid. Dette gjelder ikke bare helsevesenet, og medlemmene våre møter dette mange steder.

Med vennlig hilsen

Løvemammaene

Søk