Søk
Lukk denne søkeboksen.

Lovbrudd i flere avlastningsboliger

Før jul i fjor publiserte Statens Helsetilsyn fem nye rapporter etter tilsyn med avlastningsboliger. Dette er en del av det landsomfattende tilsynet Helsetilsynet har hatt gjennom årene 2022 og 2023 kalt «Barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med barnas behov».

Helsetilsynet har undersøkt om barn i barne- og avlastningsbolig får habilitering/opplæring som samsvarer med deres behov. For å få svar på det har de undersøkt om barne- og avlastningsboligene:

  1. har tilstrekkelig informasjon om barnets situasjon og behov
  2. bruker informasjonen til å identifisere behov for habilitering/opplæring og til å utforme mål og tiltak for barnet
  3. gjennomfører tiltak for habilitering/opplæring
  4. evaluerer og korrigerer mål og tiltak for habilitering/opplæring

Som habilitering/opplæring regnes tiltak med mål om å oppøve nye eller opprettholde nåværende funksjoner. For barn som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, er formålet med habiliteringen at de skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Noen ganger vil en habiliteringsprosess være tidsavgrenset, andre ganger er det en livslang prosess. Det vil kunne variere hvilke tiltak som er aktuelle til enhver tid.

Denne gang er det følgende kommuner som har blitt sett i kortene:

  • Tvedestrand
  • Åsnes
  • Eigersund
  • Sandnes
  • Hammerfest

Det ble avdekket flere lovbrudd i både Tvedestrand, Åsnes, Eigersund og Sandnes kommune. Både brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, at tjenestene som tilbys skal være forsvarlige, og journalføringen skal være i tråd med helsepersonelloven § 40, jf. journalføringsforskriften, § 5-8 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5- barnets/foreldres rett til informasjon og medvirkning, helsetilsynsloven § 5 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Det var kun i tilsynet med Hammerfest kommune og Turistveien avlastningsbolig for barn og unge at det ikke ble avdekket lovbrudd under tilsynet.

Dere finner hele oversikten over det landsomfattende tilsynet her: 2022–2023 Barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med barnas behov

Dette er saker som regionslagene våre følger med på og følger opp.

Søk