Søk
Lukk denne søkeboksen.

Nytt brev til Sørlandet sykehus ang. pleiepenger og legeerklæring

Den 15.03.24 sendte Løvemammaene et nytt brev til Klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus vedrørende spesialisterklæring ved søknad om pleiepenger.

Les brevet nedenfor.

Statsforvalteren i Agder
Helse og sosialavdelingen

Vedrørende spesialisterklæring ved søknad om pleiepenger – Klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi jobber organisatorisk og interessepolitisk. Gjennom Løvemammaenes hjelpetjeneste gir vi også direkte hjelp og støtte til våre medlemmer. Blant de sakene vi har jobbet mye med er retten til pleiepenger ved omsorg for syke barn.

Det siste året har Løvemammaene arbeidet med den utfordringen mange familier har hatt i møte med BUP, og til dels også HABU, når det gjelder spesialisterklæring knyttet til pleiepenger. Det har vært en utbredt praksis at (særlig) BUP, ikke har skrevet legeattest for pleiepenger til pasienter som er utskrevet. Vi har ikke sett det samme problemet innenfor somatikken.

På bakgrunn av henvendelse fra Løvemammaene sendte stortingsrepresentant Grete Wold i mai 2023 skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren vedrørende spesialisterklæring fra BUP/HABU ved søknad om pleiepenger. Helse- og omsorgsministeren svarte blant annet dette:

Leger i spesialisthelsetjenesten har altså en lovpålagt plikt til å utstede nødvendig lege-erklæring der dette er påkrevd fra NAV. Lege som blir pålagt å gi erklæringer, plikter å gi nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt.

Helseministerens svar er gjengitt i sin helhet i vedlegg til dette brevet.

Det er vårt inntrykk at nasjonal praksis ved BUP/HABU er vesentlig endret i etterkant av helseministerens svar. Vi ser imidlertid fortsatt eksempler på at man enkelte steder har fortsatt med tidligere praksis.

Praksis ved klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus

Pasient- og brukerombudet i Agder har gjort oss oppmerksom på praksisen ved klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet Sykehus. Ifølge Klinikkdirektøren skrives det spesialisterklæring for pasienter som er utskrevet, dersom NAV henvender seg med en spesifikk bestilling.

Utfordringen er imidlertid at NAV på sin side, pålegger foreldrene å innhente spesialisterklæring, jf. folketrygdloven, jf.§ 9-16. Dette går også fram av søknadsskjema og prosedyre beskrevet på NAVs hjemmeside. Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon blir som hovedregel avvist.

Her har altså NAV og spesialisthelsetjenesten ulik forståelse av hvordan søknadsprosedyren skal være. Når konsekvensen kan bli at foreldre ikke får oppfylt sine rettigheter er dette et betydelig rettssikkerhetsproblem. Dette er familier som allerede står i krevende livssituasjoner. Dersom man leser folketrygdloven §§ 9-16 og 21-4 i sammenheng er det, etter vår vurdering, helt klart at foreldre, til barn som er utskrevet, har krav på nødvendig spesialisterklæring som de kan legge fram for NAV.

Løvemammaene har i brev av 28.01.24, til direktøren for klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet Sykehus, gjort oppmerksom på at klinikkens praksis ikke er i samsvar med folketrygdloven og NAVs søknadsprosedyre. I brevet har vi redegjort for det aktuelle regelverket og for NAVs praksis. Vi har vist til uttalelsen fra helseministeren. Vi har også vist til brev fra Statsforvalteren i Rogaland i relevant klagesak. Vi ba i vårt brev om tilbakemelding innen 15. februar. Vi har imidlertid ikke mottatt slik tilbakemelding og er derfor usikre på om klinikken har til hensikt å endre sin praksis. Brev 28.01.24 med vedlegg følger vedlagt dette brevet.

Vi legger til grunn at Statsforvalteren og Løvemammaene har felles interesse i å avverge at berørte familier må gjennom langvarige og belastende klageprosesser. Vi viser her til helsepersonelleloven § 6 hvor det heter:

Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.

Løvemammaene ber Statsforvalteren om bistand til å sikre at klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus nå endrer sin praksis. Vi antar at veiledning fra Statsforvalteren vil være tilstrekkelig. Dersom dette ikke er tilfelle anmoder vi om at Statsforvalteren foretar tilsyn.

Vi ber om tilbakemelding på dette brevet innen 15 virkedager. Svar kan sendes via Altinn, vårt organisasjonsnummerer: 922 388 105

Med vennlig hilsen

Bettina Lindgren, styreleder LøvemammaeneMette Grieg, rådgiver Løvemammaenes hjelpetjeneste

Vedlegg:

Brev av 28.01.24 til klinikkdirektøren for Sørlandet sykehus
Brev av 07.09.24 fra Statsforvalteren i Rogaland (sladdet)

Kopi:

Klinikkdirektøren ved klinikk for rus og psykiatri ved Sørlandet sykehus
Pasient- og brukerombudet i Agder


Søk