Søk
Lukk denne søkeboksen.

Endring av skolestruktur i Bodø

Regionslaget vårt Løvemammaene Nord har levert høringsinnspill til Bodø kommunes utkast til endring i skolestruktur. De er blant annet svært bekymret over forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern til Rønvik.

Dere kan lese høringsinnspillet i sin helhet under her.

Bodø kommune «Barnehage og skolebehovsplan for Bodø kommune 2024-2034: En bærekraftig struktur for framtida»

Vi i Løvemammaene Nord ønsker gjerne å uttale oss angående endring i skolestrukturen i Bodø kommune som nå er ute på høring. Vi er blitt kontaktet av flere av våre medlemmer som uttrykker stor bekymring ovenfor sine barn, i forhold til at ungdomstrinnet skal flyttes ut av Saltvern skolekrets.

Saltvern skolekrets har en forsterket enhet som heter Fellesskapet. Her har elevene mulighet til å gå fra 1.klassetrinn til 10.klassetrinn, som vil tilsvare hele grunnskolen. Fellesskapet har elever med alvorlig sykdom og funksjonsvariasjon. Elevene har et eget bygg som er godt universelt utformet med alle rom og fasiliteter som trengs for å ivareta disse elevene, både med tanke på læringsmiljø, sikkerhet, inkludering og sosialt fellesskap. Bygget sto klart i år 2015, oss bekjent, og er dermed ikke engang 10 år gammelt.

For disse barna er nærhet til klassemiljø viktig. Når det nå foreslås å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern og til Rønvik vil disse barna miste muligheten til å delta aktivt i klassemiljøet slik de har muligheten til i dag. Dette synes vi i Løvemammaene Nord er svært bekymringsfullt. Det er ekstremt viktig for alle elever, uansett funksjonsvariasjon eller funksjonsnivå, å være inkludert i eget klassemiljø. Dette gir elevene en sosial kompetanse man ikke kan tilegne seg på egenhånd uten et sosialt miljø.

Alle elever har rett til et trygt skolemiljø. Det fremgår i opplæringslovens § 9 A-2. Alle elever har rett til ett trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Vi i Løvemammaene Nord mener at Bodø kommune fratar elevene på Fellesskapet dette hvis ungdomstrinnet tas vekk fra Saltvern skolekrets og flyttes til Rønvik. I tillegg, fremgår det at alle elever skal tilhøre en basisgruppe/klasse, jf. opplæringsloven § 8-2. Elever skal være i denne basisgruppen/klassen så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ivaretatt. Dette gjelder også for elever som får spesialundervisning. Løvemammaene Nord ser ikke hvordan Bodø kommune skal klare å holde seg innenfor lovens rammer for elevene ved Felleskapet, dersom dere nå fatter vedtak om å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern til Rønvik.

Fellesskapet er ett unik sted for elever med funksjonsvariasjoner, men også for foreldre, søsken og familien rundt eleven. For mange foreldre er Felleskapet årsaken til at de fortsatt kan stå i 100% jobb, og samtidig føle seg trygge på at barnet deres blir godt ivaretatt av mennesker med riktig og god kompetanse. Fellesskapet har også en egen SFO-ordning som gjør det mulig for foreldre å jobbe hele arbeidsdager. Alternativet er at foreldre må gå hjem fra jobb klokken halv to når skolen er ferdig. Disse elevene er helt avhengig av en forsterket, tilrettelagt enhet med kompetanse på elever med funksjonsvariasjoner.

For disse elevene er overganger i livet svært krevende og kan for noen føles traumatiserende. Elever med funksjonsvariasjon bruker i mange tilfeller enormt mye tid og kapasitet på å bygge nye relasjoner, og på å bli trygg i et nytt miljø, med nye mennesker. Slik som skolekretsen er organisert nå, har elevene to overganger. Fra barnehage til skole, samt fra ungdomsskole til videregående. Dersom man nå velger å flytte ungdomstrinnet, vil det si at disse elevene får enda en overgang, altså overgangen mellom barne- og ungdomsskole i tillegg. Disse overgangene er krevende for eleven som nevnt, men ikke minst også svært krevende for foreldrene. I tillegg skal det rekrutteres kvalifiserte lærere og assistenter som skal ivareta disse elevene i de nye skolene og gi de riktig opplæring. Denne unike kompetansen er allerede til stede ved Fellesskapet. Det må Bodø kommune anerkjenne og sette pris på.

I tillegg til det sosiale miljøet, må man også tenke på det fysiske miljøet og den universelle utformingen. Disse elevene krever god universell utforming i alle skolebygg og i alle uteområder. Dette innehar Fellesskapet på Saltvern allerede. Hvis disse elevene skal flyttes til eksempelvis Rønvik, må Rønvik skolekrets være universelt utformet etter gjeldende krav. Dette vil være svært kostbart for Bodø kommune.

Fellesskapet har allerede egne rom til alle elever, tilrettelagt gymrom, tilrettelagt kjøkken, fellesstue for sosial kompetansebygging, bad som er tilrettelagt med takheis, sanserom, garasje for oppbevaring av store, plasskrevende hjelpemidler som sykler og rullestoler. Bodø kommune må være klar over, at alle skolekretser må inneha alle disse funksjonene og tilretteleggingen hvis elevene på Saltvern skal tilknyttes en annen skolekrets.

Vi i Løvemammaene Nord lurer på hvordan Bodø kommune tenker å ivareta disse elevenes rett til inkludering og et tilgjengelig universelt utformet skolemiljø (som fellesskapet allerede har), når man nå tenker å trekke disse elevene bort fra avdeling Fellesskapet – med argumentet om å spare penger. Bodø kommune må være klar over at alle disse fysiske tilretteleggingene, samt rekruttering av nye lærere og assistenter med riktig kompetanse, opplæring etc., er ekstremt kostbart.

Vi i Løvemammaene Nord er som tidligere nevnt, svært bekymret over forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Saltvern til Rønvik. Det vil være å ta et steg tilbake for alle elevene som tilhører Fellesskapet, samt deres foreldre og familier som stilles i en svært kritisk og tidkrevende overgangssituasjon. Vi anbefaler dere å beholde løsningen slik den er i dag.

Vi har lyttet til åpen høring i bystyret, der to foreldre til elever på Fellesskapet la frem sin bekymring. Vi stiller oss sterkt bak deres uttalelse.

På vegne av medlemmene våre, og hele styret i Løvemammaene Nord.
Mvh Karoline S. Hansen, nestleder i Løvemammaene Nord.

Søk