Søk
Lukk denne søkeboksen.

HØRINGSSVAR ANG. PLEIEPENGER

Høringssvar, forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger). 

2.4.

Løvemammaene støtter departementets forslag om at det ikke lenger skal være en plikt å søke om utenlandsopphold. Vi ser ikke hvorfor foreldre til syke barn skal måtte søke om å dra på ferie med sitt barn, men vi ser heller ikke hvorfor de må melde ifra om kortere opphold i utlandet, når foreldre til friske barn ikke må det. Her mener vi at opphold på åtte uker eller mindre sammen med barnet, ikke skal innebære rapporteringskrav overhodet.

Syke barn har dessuten ofte godt av opphold i varmere strøk, og spesielt gunstig kan dette være for barnets helse i vinterhalvåret. Derfor mener vi at bestemmelsen i § 9-4 må utvides til å gjelde minst seksten uker.

Det må også påpekes at begrenset periode på åtte uker kan bli problematisk i forhold til behandlingsreiser. Dersom et barn har to behandlingsreiser i året, altså åtte uker til sammen, vil mulighetene for ferie i utlandet med familien være oppbrukt ved en så streng bestemmelse. Det må derfor presiseres i lovverket at det ikke er nødvendig å varsle om behandlingsreiser i regi av helsevesenet, og at behandlingsreiser ikke anses som utenlandsopphold ihht. «kvoten» i lovverket, men heller som nødvendig medisinsk behandling.

3.2.

Løvemammaene støtter departementets forslag om å ta ut presiseringen av at det ikke foreligger rett til pleiepenger ved mer enn 80 prosent tilsyn av andre i kombinasjon med regelen om gradering ned til 20 prosent, er unødvendig.

3.3

Løvemammaene støtter departementets forslag om å fjerne kravet om at det ved krav om pleiepenger må legges ved legeerklæring fra helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og at det isteden kreves legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av om denne arbeider i eller utenfor institusjon. 

Løvemammaene støtter departementets forslag om å fjerne kravet om at det alltid skal foretas ny behandling og vurdering etter åtte uker. Arbeids- og velferdsetaten skal isteden vurdere om vilkårene fremdeles er oppfylt ved forlengelse.

Dere skriver i høringsnotatet:

«Etaten kan da innhente den dokumentasjonen som er nødvendig for å vurdere vilkårene og eventuell gradering i den enkelte sak.»

Løvemammaene foreslår at setningen endres til:

«Etaten kan da innhente dokumentasjon for å vurdere vilkårene og eventuell gradering i den enkelte sak, dersom det er nødvendig.»

Dette fordi foreldrene alltid må legge ved legeattest hver gang det søkes om ny stønadsperiode, og denne vil i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig for å vurdere om vilkårene er oppfylt.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen
Søk