Søk
Lukk denne søkeboksen.

PARTIGUIDE 2021

valg 2021, partiguide

Vi i Løvemammaene har sammen laget en partiguide som tar for seg de viktigste sakene for vår organisasjon, både CRPD (menneskerettigheter), universell utforming, BPA, brillestøtte, barnepalliasjon m.m. Hva de ulike partiene sier om andre tema som f.eks. klima, kan dere finne i linkene til partiprogrammene deres her i guiden vår.

Partiene vi har valgt å vurdere:

(Trykk på partinavnet for å lese hele partiprogrammet om du ønsker det).

Vurderinger i tabell:
Rødt kryss = Mot/har stemt imot
Gul sirkel = Ikke nevnt i partiprogrammet
Grønn hake = For/har fremmet gode forslag

CRPD

CRPD er FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. Å inkorporere CRPD i norsk lov vil innebære at barna våre og øvrige funkiser i landet blir likestilt alle andre. Løvemammaene mener at alle barn er like mye verdt uavhengig av funksjon (er det i det hele tatt noe å tvile på?!) og at CRPD må inn i norsk lov nå!

crpd

Det er verdt å nevne at det kun var Rødt, MDG og SV som stemte for å inkorporere CRPD i norsk lov i 2019, det samme ved ny votering i 2020. Siden har noen flere partier sakte fulgt etter, men vi stusser jo fælt over hvorfor de stemte imot i første omgang. KRF har riktignok programfestet å innarbeide konvensjonen i norsk lov nå, men partiet vil utrede først og kan derfor ikke plasseres under «for». De har sammen med Høyre, Venstre og FRP ved alle foregående stortingsbehandlinger, og senest nå i 2021, stemt imot å innarbeide konvensjonen i norsk lov og dermed imot det de har i eget partiprogram.

BPA

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse og er et likestillingsverktøy som skal sikre funksjonshemmede frihet til å leve selvstendige og likestilte liv. Selv om BPA ble rettighetsfestet i 2015 har det for mange, spesielt barn og unge, ikke fungert etter intensjonen og er dessverre svært avhengig av kommunenes økonomi, kompetanse og velvilje. Løvemammaene vil at BPA skal være for alle, at barn skal kunne ha det på skolen og at helsehjelp må inngå i BPA-ordningen.

ASK

ASK står for Alternativ- og supplerende kommunikasjon, også kalt symbolspråk. Noen snakker med munnen, noen snakker med hendene, noen med lyder og gester, noen med symboler og noen med øynene. Alt dette er språk! Løvemammaene mener ASK må anerkjennes som et språk i Språkloven, og at ASK-paragrafen må styrkes i Opplæringsloven for å sikre at alle barn får lære og delta i undervisningen.

Partiet Sentrum og Helsepartiet har ikke vært på Stortinget i foregående periode, men har heller ingenting i sine partiprogram om å anerkjenne ASK som språk i Språkloven.

UNIVERSELL UTFORMING OG TEGNSPRÅK

Kampen for et tilgjengelig og likestilt samfunn handler om mer enn bare rullestolramper og automatiske døråpnere. Løvemammaene vil at regjeringen skal bevilge nok økonomiske midler til universell utforming av hele samfunnet og fastsette en tidsfrist for når dette skal være gjennomført. Vi må ha en satsing på landets skoler, ledelinjer for blinde inne og ute, tilgjengelige strender, tilgjengelige kulturattraksjoner og offentlig transport, teleslynger, lyddemping, lekeapparater for alle barn på lekeplasser, gjøre alle offentlige og eldre bygg tilgjengelige, store nok stellebord på handikaptoalettene, digitale hjelpemidler og tilgjengelige nettsider, tegnspråk på TV m.m. Dette krever en storsatsing på universell utforming!

Vurderinger:
Rosa med hjerteøyne = Tipp topp tommel opp
Oransje smilefjes = Veldig bra!
Blått smilefjes = Helt ok.
Brunt fjes = Misfornøyd…
Rødt sinnafjes = Nei, nei, nei! Stryk.

universell utforming tegnspråk

BRILLESTØTTE

De siste årene har regjeringen kuttet i brillestøtteordningen til barn. Dette har gitt barnefamilier store merkostnader.
Løvemammaene mener at kuttene i brillestøtteordningen må reverseres. Alle barn har rett til å se!

brillestøtte

PS: Blindeforbundet har laget en mer detaljert oversikt over partienes standpunkter innen barn og briller/syn.

HJELPEMIDDELORDNINGEN, KULTUR OG FRITID

Løvemammaene mener hjelpemiddelordningen trenger forbedring – både mer penger og et bedre utvalg av hjelpemidler.
Vi ønsker at alle barn og unge skal få delta på fritidsarrangementer, i idrett og kulturlivet uavhengig av funksjon. Dessverre er mye utilgjengelig og flere plasser mangler det rett og slett tilbud.

OMSORGSSTØNAD OG LEDSAGERBEVIS

Dersom man har særlig tyngende pleie- og omsorgsoppgaver kan man søke omsorgsstønad hos kommunen. Omsorgsstønad skal kompensere for det ekstra arbeidet og tidsbruken man får, f.eks. som følge av å ha et alvorlig sykt eller svært funksjonshemmet barn. Løvemammaene er opptatt av at omsorgsstønaden styrkes gjennom en rettighetsfesting i lovverket, tydelige retningslinjer/føringer (forskrift/rundskriv) og satser man faktisk kan leve av.
Ledsagerbevis kan tildeles kronisk syke/funksjonshemmede personer, som må ha med seg assistanse, for å sikre at de får delta i samfunnet, på fritids- og kulturaktiviteter, ferier og offentlig transport på lik linje med andre. Ikke alle kan stå lenge i kø, være uten assistanse på museum, bussen eller kino, og derfor kan de ha med seg en ledsager gratis. Praksisen er dessverre, som den også er med omsorgsstønad, svært variabel fra kommune til kommune og rammer urettferdig. Majoriteten av landets kommuner praktiserer en nedre aldersgrense på ledsagerbevis på 8 år. Løvemammaene mener denne diskriminerende praksisen må opphøre!

omsorgsstønad, ledsagerbevis

BARNEPALLIASJON

Det er bestemt at det skal satses på egne tverrfaglige barnepalliasjonsteam på hvert sykehus som har en barneavdeling. Disse skal bestå av barneleger, sykepleiere, sosionom, psykolog og evt. andre faggrupper (f.eks. vernepleier/ernæringsfysiolog). Disse skal gi råd til barneleger, familier og gi veiledning til kommunen. Enn så lenge er ikke dette tilbudet på plass ved alle barneavdelinger. Løvemammaene har jobbet og jobber hardt for å få regjeringen til å bevilge øremerkede midler til opprettelse og drift av disse teamene. Løvemammaene ønsker i tråd med den nasjonale retningslinjen at det opprettes egne barnepalliasjonsteam på hvert sykehus som har en barneavdeling. Vi er opptatt av at familier skal få god hjelp og støtte i den ekstremt tøffe situasjonen de lever i når de vet at barnet sitt kommer til å dø. Denne hjelpen mener vi bestemt at er viktig at man i hovedsak får hjemme/lokalt.

barnepalliasjon

PSYKISK HELSE

Kanskje det «enkleste» punktet i partiguiden.
Samtlige partier er opptatt av å styrke tilbudene innen psykisk helse, spesielt hos barn og unge. Hvilke tiltak de vil gjøre og hvordan de skal nå målene sine varierer, men felles er en intensjon om å forbedre den psykiske helsen blant barn og unge. Noen er selvfølgelig bedre enn andre, så ønsker dere mer inngående kunnskap om partipolitikken kan dere sjekke ut Mental Helse sin rangering.

PLEIEPENGER

Kampen for pleiepengene i 2017-2019 går ikke i glemmeboka. Da regjeringen (H, FRP, V, KRF) kuttet katastrofalt i pleiepengeordningen i 2017 ville det ramme de aller sykeste og døende barna hardt. Løvemammaene jobbet døgnet rundt i over halvannet år for å reversere kuttene og samtidig forbedre ordningen ytterligere, og vant til slutt gjennom på 4 av 4 punkter takket være AP, SV, Rødt, SP og MDG, og til slutt KRF. Dog gjenstår det fortsatt å sørge for at foreldre ikke sorgdiskrimineres når barnet dør. I dagens ordning får man pleiepenger i 3 måneder etter barnets død dersom man har vært pleiegengemottaker i 3 år eller mer, men dersom man har mottatt pleiepenger i mindre enn 3 år får man bare pleiepenger i 6 uker etter barnets død. Løvemammaene mener at det ikke er noe forskjell på sorgen disse foreldrene opplever og at 3 måneder burde være et minimum for alle som mister det kjæreste de har! Her er det ulike meninger blant partiene:

Partiet Sentrum og Helsepartiet har ikke vært på Stortinget i foregående periode, men har heller ingenting i sine partiprogram om pleiepenger etter barnets død.

BILSTØNAD OG BOLIG

For Løvemammaene er det viktig at alle, uavhengig av funksjon, får muligheten til å bo hvor og med hvem man vil. Spesielt viktig er det at vi får gode nok ordninger i Husbanken slik at familier får mulighet til å tilrettelegge og universelt utforme hjemme sine. Løvemammaene mener også at politikerne må gå inn for å gjeninnføre bilstøtteordningen slik den var. Hva mener så partiene om å sørge for boliger for alle og å reversere regjeringens kutt i bilstøtteordningen for bevegelseshemmede? Forhåpentligvis blir dere litt klokere her:

bilstønad bolig

FOKUS PÅ FUNKISPOLITIKK

Flere og flere partier forstår at likestillingskampen også omfatter kronisk syke og funksjonhemmede. Vi har undersøkt hvilke av partiene som har opprettet egne utvalg som jobber spesifikt med å forbedre funkispolitikken i landet. Vi synes dette er et viktig tiltak for å sikre at rettighetene og en bedre hverdag for funksjonshemmede og kronisk syke ivaretas i all politikk som føres.

funkisutvalg
*Både SV og Venstre har i tillegg egne tegnspråknettverk.
Søk