Søk
Lukk denne søkeboksen.

Brev til Statsforvalter ang. leger som nekter å skrive legeerklæring

Løvemammaene har sendt følgende brev til Statsforvalter der vi avslutningsvis anmoder Statsforvalter om å utarbeide et veiledningsskriv til landets BUP’er og habiliteringstjenester om legeerklæring i forbindelse med søknad om pleiepenger.

Nedenfor kan dere lese brevet i sin helhet.

Løvemammaene

Store utfordringer knyttet til pleiepenger for barn med psykiske lidelser og kognitive diagnoser.

Organisasjonen Løvemammaene og Løvemammaenes hjelpetjeneste har over tid sett et gjentagende problem knyttet til at foreldre/omsorgspersoner som har behov for pleiepenger, ikke får nødvendig legeerklæring der barn har/har hatt oppfølging i BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) eller HABU (barne- og ungdomshabiliteringen). Resultatet er at familier mister deler av, eller i verste fall hele inntekten sin.

I henhold til Folketrygdloven § 9-16 må man ved søknad om pleiepenger, legge fram en legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten. BUP og HABU er en del av spesialisthelsetjenesten. Fastlege kan ikke skrive legeerklæring til søknad om pleiepenger. Både somatisk og psykisk sykdom gir rett til pleiepenger.

Det er svært alvorlig at familier blir fratatt inntektsmulighetene sine fordi leger i BUP og HABU nekter å skrive legeerklæringer, ofte med det vi opplever som svært manglende kunnskap om dette lovverket som årsak, eller fordi barnet ikke lenger har oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Men at barn ikke har oppfølging i spesialisthelsetjenesten er ikke ensbetydende med at barn er friske, eller ikke har utfordringer som kan utløse rett til pleiepenger for foreldrene.

Både sentralstyret og hjelpetjenesten i Løvemammaene får daglige henvendelser ang. pleiepenger. Behovet for pleiepenger kan ha ulike årsaker. Vi ser imidlertid at påfallende mange henvendelser knytter seg til manglende dokumentasjon fra BUP, enten fordi barna blir ferdig utredet og skrevet ut, eller fordi lege nekter å skrive legeerklæring. En del henvendelser er knyttet til HABU, men der er utfordringen i størst grad at barn som er ferdig utredet, skrives ut og dermed mangler kontaktpunkt i spesialisthelsetjenesten videre.

Vi har inntrykk av at BUP i mange tilfeller mangler forståelse for regelverket knyttet til pleiepenger og/eller at de ikke ser på det som sin oppgave å skrive slik erklæring. 

Som eksempler kan vi nevne: 

  • BUP vil ikke skrive ut legeerklæring fordi barnet er utskrevet / ferdig utredet
  • BUP sier at pleiepenger bare er en overgangsordning
  • BUP forteller foreldre at de ikke har rett på pleiepenger
  • BUP sier at pleiepenger bare er for familier med barn som er alvorlig
  • somatisk syke

Reglene om pleiepenger innebærer i praksis at de barna som på grunn av sin sykdom/tilstand må ha kontinuerlig tilsyn og pleie hele eller deler av døgnet slipper å bli overlatt til seg selv fordi foreldrene/omsorgspersonene må på jobb. Dagens praksis i BUP, og dels i HABU, mener vi legger opp til at barn kan risikere at de fra den ene dagen til den andre ikke lengre har en omsorgsperson tilstede fordi foreldrene/omsorgspersonene tvinges ut i jobb, noe som vil innebære en stor sikkerhetsrisiko f.eks. for barn som selvskader, suicidale barn, barn med stor angst, psykoser mv. I verste fall kan liv gå tapt. Å la et barn som trenger pleie og tilsyn på grunn av sin sykdom/tilstand bli overlatt til seg selv fordi BUP og HABU nekter å skrive legeerklæring når vilkårene for pleiepenger foreligger, innebærer altså et alvorlig brudd på menneskerettighetene om barns krav på beskyttelse, brudd på barnets beste-prinsippet, og den generelle rettssikkerheten for de barna dette gjelder.

Barn med andre mindre akutte alvorlige sykdommer/tilstander som trenger pleie og tilsyn, står også i fare for at sykdommen/tilstanden blir forverret dersom de blir overlatt til seg selv når omsorgspersonene må på jobb. Dette kan ha vidtrekkende konsekvenser både for barnet selv, barnets familie, og for samfunnet rundt.

I barneloven 30 heter det blant annet at “barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare”. Barnets behov for beskyttelse og omsorg fremgår av flere bestemmelser i FNs barnekonvensjon. Retten til omsorg fremgår tydeligst av artikkel 3 nr. 2. I tillegg sier Grunnlovens § 104 at ved alle avgjørelser som gjelder barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Å nekte å skrive legeerklæring slik at omsorgspersoner ikke får mulighet til engang å søke pleiepenger fra NAV, vil i praksis kunne innebære at BUP/HABU nekter barn med store omsorgs- og tilsynsbehov å ha en omsorgsperson hos seg, og med dette overlater disse barna til å klare seg selv. Dog vet vi av erfaring at foreldre ikke overlater sine syke barn til seg selv og heller velger bort arbeid/inntekt, og derfor er dagens praksis mer en fattigdomsfelle for disse allerede sårbare familiene.

For de barna som ikke lenger har oppfølging i spesialisthelsetjenesten, er det også en stor utfordring for foreldrene å få tak i legeerklæring. Fordi fastlege ikke kan skrive legeerklæring, må disse henvises til spesialisthelsetjenesten, som må vurdere henvisningen, sette opp til telefonkonsultasjon eller time, for å så skrive denne legeerklæringen. Dette er tidkrevende for begge parter, tungrodd og en enorm sløsing av ressurser i en allerede hardt presset spesialisthelsetjeneste.

Omsorgspersoner som søker NAV om pleiepenger uten å vedlegge legeerklæring, får automatisk avslag. Dette innebærer at NAV ikke foretar en reell vurdering av om vilkårene for pleiepenger er oppfylt, og at omsorgspersoner i slike tilfeller heller ikke har en reell klagemulighet.

Vi anmoder med dette Statsforvalteren om å utarbeide et veiledningsskriv til landets BUP’er og habiliteringstjenester hvor det fremgår hva deres oppgaver er når det gjelder å skrive legeerklæring. Vi ber om at det påpekes at omsorgspersoner har krav på en legeerklæring dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Vi ber også om at Statsforvalteren gjør oppmerksom på at det er et alvorlig brudd på rettssikkerheten å nekte å skrive en legeerklæring, da dette er den eneste måten omsorgspersoner kan få en reell mulighet til å søke NAV om pleiepenger ut fra gjeldende regelverk.

Med vennlig hilsen
Løvemammaene

Søk