Søk
Lukk denne søkeboksen.

Møte med KS om forskuttering av pleiepenger

Løvemammaene var i dag i møte med avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen Hege Mygland og jurist Cathrine Gundersen Walding fra KS. KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. 

Møtet gjaldt behovet for å inkludere forskuttering av pleiepenger i hovedtariffavtalen til KS, nettopp fordi det er KS som setter premissene for arbeidsvilkårene til arbeidstakere i landets kommuner og fylkeskommuner. I dagens hovedtariffavtale inngår forskuttering av en rekke statlige ytelser, som bl.a. sykepenger, foreldrepenger mv. Løvemammaene mener at hovedtariffavtalen også må omfavne forskuttering av pleiepenger, noe den ikke gjør i dag.

Løvemammaene var representert av styreleder Bettina Lindgren og styremedlem Guri Wevelstad i møtet. Løvemammaene redegjorde for at stadig flere kommuner har begynt å endre praksis fra å forskuttere pleiepenger til å ikke gjøre det, eller kun gjøre det i en kort periode, samt hvordan dette påvirker våre medlemmers økonomiske situasjon. KS var også undrende til denne økningen og kunne avkrefte at de har sendt ut noen nye føringer til landets kommuner og fylkeskommuner ang. dette, men at de viser til personalhåndboka dersom de får spørsmål om pleiepenger fra arbeidsgivere. Denne personalhåndboka er i disse dager under revidering, og KS sa at de skulle se på muligheten for å endre ordlyden noe. Dette ser vi på som et positivt initiativ fra KS.

Løvemammaene gjorde KS oppmerksomme på at noe av årsaken til at flere kommuner og fylkeskommuner har sluttet å forskuttere dels skyldes at det har vært en økning i antall mottakere av pleiepenger de seneste årene. Dette skyldes både at pleiepengeordningen har blitt bedre, men også at foreldre som tidligere ikke ble omfattet av ordningen og dermed måtte ta ut sykemelding, nå kan få pleiepenger i stedet. I tillegg redder vi stadig flere barn som tidligere ikke overlevde svangerskap eller døde kort tid etter fødsel, og som nå får komme hjem til sine hjemkommuner og vokser opp med store pleie- og omsorgsbehov, og der behovet for pleiepenger melder seg fra tid til annen. KS uttalte at de nylig hadde møte med hovedstyret i KS, der pleiepengesaken var et tema.

Og når vi først var inne på det, fortalte vi også om at flere av foreldrene som mottar pleiepenger, gjør det nettopp fordi kommunen ikke setter inn nok tjenester og hjelpetiltak rundt barnet og familien, slik at foreldrene kan stå helt eller delvis i jobb. Det er derfor et paradoks at kommunene og fylkeskommunene «straffer» foreldrene ved å ikke forskuttere pleiepenger, samtidig som kommunen ikke gir familien det de faktisk har krav på av kommunale tjenester. Vi har utallige eksempler på familier som ikke får avlastning, BPA eller god nok tilrettelegging i skole, og av den grunn må gå på pleiepenger i kortere eller lengre perioder. Dette utviste KS stor forståelse for.

KS uttrykte bekymring for NAVs lange saksbehandlingstid, både overfor pleiepengemottakere, men også overfor arbeidsgivere. Det er nemlig slik at kommuner og fylkeskommuner kan måtte vente opptil 9 måneder (!) på å få refundert beløpene de har forskuttert til arbeidstakerne sine. Dette er hårreisende og svært problematisk særlig for mindre arbeidsgivere med stram økonomi. Løvemammaene skal sammen med KS løfte dette inn mot NAV og ansvarlige stortingspolitikere.

Nå som KS har blitt gjort oppmerksomme på problematikken rundt konsekvensene av manglende forskuttering av pleiepenger, håper Løvemammaene at KS vil kjempe for dette i kommende forhandlinger om ny hovedtariffavtale fra 2024. Løvemammaene har forståelse for at KS ikke kan garantere noe nå, men opplevde det som positivt at KS ikke avslo innspillene våre og lovet å følge opp saken videre.

Vi vil derfor oppfordre våre medlemmer til å smøre seg med litt tålmodighet frem til KS hovedforhandlinger til våren 2024.

Vi takker for et hyggelig og konstruktiv møte, og ser frem til nytt møte med KS på nyåret.

Løvemammaene vil også oppfordre våre medlemmer til å ta kontakt med sine fagorganisasjoner for å løfte frem behovet for forskuttering av pleiepenger inn mot forhandlingene av hovedtariffavtalen med KS. Bare på den måten kan vi sammen få lagt press på fagbevegelsen som helhet, noe som er svært viktig og vil øke sjansene for gjennomslag.

Søk